Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

“Rītausmas reidi”.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "“Rītausmas reidi”."— Prezentācijas transkripts:

1 “Rītausmas reidi”

2 Plāns Pamatprincipi Vai ir pienākums sniegt informāciju?
Tirgus dalībnieka tiesības Kādi dokumenti jāsastāda KP darbiniekiem? Izmeklēšanas veidi Pienākumu sadale jeb komandas darbs Secinājumi

3 1. Pamatprincipi Sadarbība Laipnība Komandas darbs
Instrukciju un juristu rīkojumu ievērošana Pieeja e-pastiem un biroja telpām Dokumenti, kopijas

4 2. Pienākums sniegt informāciju?
Administratīvus sodus uzliek fiziskajām personām līdz 500 Ls, bet juridiskajām personām — no 50 Ls līdz Ls par: Personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu, Konkurences padomes lēmumu vai amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu.

5 3. Tirgus dalībnieka tiesības

6 Tirgus dalībnieka tiesības
Būt klāt visu izmeklēšanas darbību laikā, izteikt piezīmes un lūgumus. Sniedzot paskaidrojumus, izmantot advokāta vai cita veida juridisko palīdzību. Paskaidrojumu sniegšanas sākumu atliek uz laiku ne ilgāku par vienu stundu, ja ir nepieciešams sagaidīt advokātu vai citu juridiskās palīdzības sniedzēju.

7 Tirgus dalībnieka tiesības
Noteikt konkrēti kurai informācijai (atsevišķai ziņai vai ziņu kopumam) sniegtās informācijas kopējā apjomā ir noteikts ierobežotas informācijas statuss. Iepazīties ar procesuālo darbību protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem, izteikt labojumus un papildinājumus.

8 Tirgus dalībnieka tiesības pārbaudīt dokumentus
Dienesta apliecība, pase Pilnvara Biroja direktora lēmums mantu un dokumentu izņemšanai Padomes lēmums par lietas ierosināšanu Tiesas lēmums Dokumentu autentiskums?

9 4. Kādi dokumenti jāsastāda KP?

10 Protokoli/Ieraksti Darbību protokols Sarunu protokols
Jāizvērtē nepieciešamība vest paralēlus protokolus un/vai ierakstīt sarunas uz elektroniskajiem datu nesējiem

11 5. Izmeklēšanas veidi Vienkārša izmeklēšana vs.
Tiesas sankcionēta izmeklēšana

12 Izmeklēšanas darbības uzņēmumā
“Interpretācijas problēmas” un sekas Sīkāk par katru no izmeklēšanas veidiem

13 “Interpretācijas problēmas” un sekas
Juristu interpretācija Konkurences padomes interpretācija un prakse Eiropas prakse Grozījumi Konkurences likumā Secinājumi?

14 Vienkārša izmeklēšana I
Biroja pārstāvji drīkst ierasties uzņēmumā arī bez iepriekšēja brīdinājuma – bet tikai uz pilnvaras pamata Pilnvarā jābūt norādītam, kāda lieta ierosināta Biroja pārstāvjiem jāuzrāda dienesta apliecības Padomes lēmums par lietas ierosināšanu – kādus iespējamos pārkāpumus Birojs izmeklē? Pamatojoties uz motivētu Biroja direktora lēmumu, Birojs ir tiesīgs izņemt uzņēmuma un to darbinieku mantas un dokumentus, kuriem var būt nozīme lietā Lēmumā jābūt skaidri norādītam, kādus dokumentus un/vai informāciju Birojs ir pilnvarots meklēt un izņemt

15 Vienkārša izmeklēšana II KP tiesības
Saņemt rakstveida un mutvārdu paskaidrojumus Saņemt rakstveida informāciju Iepazīties ar dokumentiem papīra vai elektroniskā formā Tiesības izņemt vai nu šos dokumentus, vai kopijas un izrakstus no tiem

16 Tiesas sankcionēta izmeklēšana I
Birojam ir tiesības ierasties uzņēmumā un veikt plašāku izmeklēšanu policijas klātbūtnē, ja tas ir saņēmis tiesas lēmumu, kas to atļauj. Izmeklēšanas darbības Biroja pārstāvji drīkst veikt gan uzņēmuma, gan tā darbinieku īpašumā (t.i., dzīvokļos, automašīnās un tml.). Tiesības veikt izmeklēšanas darbības arī ar uzņēmumu nesaistītu personu īpašumā, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka Konkurences likuma pārkāpumu pierādījumi varētu būt atrodami šajā īpašumā.

17 Tiesas sankcionēta izmeklēšana II KP tiesības
Iekļūt uzņēmuma un tā darbinieku telpās, būvēs, nekustamos un kustamos īpašumos; Atvērt tajos esošas glabātavas; Veikt uzņēmuma un tā darbinieku mantu un dokumentu apskati Pieprasīt mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus’; Izņemt mantas un dokumentus un saņemt to norakstus (kopijas); Aizzīmogot nekustamos īpašumus, telpas, transportlīdzekļus un glabātavas, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu.

18 Kad būs nepieciešama tiesas sankcionēta izmeklēšana?
Ja uzņēmums un tā darbinieki iepriekš nebūs sadarbojušies ar Biroju vienkāršās izmeklēšanas laikā, vai Ja pastāv aizdomas, ka viņi nesadarbotos ar Biroju, tam veicot vienkāršo izmeklēšanu.

19 6. Pienākumu sadale. Komandas darbs

20 Visiem: instrukcijas, juristu rīkojumi Atbildīgie darbinieki:
Sekretāre Jurists vai cits atbildīgais darbinieks

21 Pienākumu sadale I Sekretāre
Pajautā Biroja pārstāvjiem par apmeklējuma iemeslu, un, ja tā ir izmeklēšana, nekavējoties izsauc uzņēmuma juristu un vadību; Lūdz Biroja pārstāvjiem uzrādīt savas darba apliecības un, ja nepieciešams, fotogrāfisku identifikācijas dokumentu; Lūdz Biroja pārstāvjiem uzgaidīt uzņēmuma priekštelpā vai arī tukšā sarunu telpā; Izturas laipni un viesmīlīgi.

22 Pienākumu sadale II Jurists
Pēc izsaukuma bez kavēšanās ierodas satikt Biroja pārstāvjus; Pārliecinās par Biroja pārstāvju pilnvarojumu, pajautā viņiem par izmeklējamās lietas saturu, iespējamo pārkāpumu, izgatavo pilnvarojuma, lēmuma par lietas ierosināšanu un tiesas lēmuma kopijas; Pēc iespējas sniedz Biroja pārstāvjiem lūgto informāciju, vēlams, neļaujot Biroja pārstāvjiem pašiem pārvietoties pa uzņēmumu; Reģistrē tos dokumentus, kuru kopijas Biroja pārstāvji izgatavo; ieteicams neļaut Biroja pārstāvjiem paņemt līdzi dokumentu oriģinālus, pat ja ir Biroja direktora motivēts lēmums par to; Ja Biroja pārstāvjiem tiek atļauts tikties ar uzņēmuma darbiniekiem, pieraksta veiktās sarunas uzņēmuma jurista klātbūtnē vai uzdod darbiniekiem, lai tie jautājumus saņem un atbildes sniedz rakstveidā, saglabājot kopijas; Reģistrē visas Biroja pārstāvju veiktās izmeklēšanas darbības.

23 Paldies! Jūlija Jerņeva Mob: +371 29131597


Lejuplādēt ppt "“Rītausmas reidi”."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma