Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Daiga Kalniņa Bērnu un jauniešu vides izglītības centra

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Daiga Kalniņa Bērnu un jauniešu vides izglītības centra"— Prezentācijas transkripts:

1 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai un UNESCO Asociēto skolu projekts Latvijā 2008 - 2011
Daiga Kalniņa Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” direktore

2 Ilgtspējīga attīstība
Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas apmierina pašreizējo paaudžu vajadzības, neradot draudus nākamajām paaudzēm apmierināt to vajadzības. Ilgtspējīga attīstība ir cieši saistīta ar dažādiem pasaules sociālās un ekonomiskās attīstības modeļiem. Būtiskākās problēmas rotē ap jautājumu, kam ir tiesības uz pieeju dabas resursiem, to kontroli un izmantošanu. Ilgtspējīga attīstība nav vērsta uz status quo stāvokļa radīšanu, bet vairāk runā par pārmaiņu virzienu un iesaistīšanos tajos.

3 ANO dekādes “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” vīzija 2005 - 2014
Pasaule, kurā ar izglītības palīdzību ikvienam ir iespēja apgūt vērtības, uzvedību un dzīves veidu, kas nepieciešams ilgtspējīgai nākotnei un veiksmīgām sociālajām pārmaiņām.

4 Izglītības loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Pārliecība, ka katram no mums ir gan atbildība, gan pienākums. Cilvēku kapacitāte, lai īstenotu viņu idejas realitātē. Vērtības, uzvedība un dzīves stilu ilgtspējīgai nākotnei. Taisnīgu ilgtermiņa lēmumu pieņemšana. Uz nākotni orientēta domāšana.

5 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Atbilstoša lokālajai videi Līdzdalību veicinoša Vērtīborientēta Dažāda metodika Kritiskā domāšanu, problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana Starpdisciplināra un holistiska

6 Ilgtspējīgas attīstības perspektīvas
Sociāli ekonomiskajā kontekstā Cilvēktiesības Miers un cilvēkdrošība Dzimumu līdztiesība Kultūras daudzveidība un stapkultūru sapratne Veselība HIV/AIDS Vadība Apkārtējās vides kontekstā Dabas resursi (ūdens, enerģija, lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība) Klimata izmaiņas Lauku transformācija Ilgtspējīga urbanizācija Katastrofu novēršana un mazināšana Ekonomiskajā kontekstā Nabadzības samazināšana Korporatīvi pienākumi un atbildība Tirgus ekonomika

7 ASP projekts pasaulē 2011.gadā UNESCO Asociēto skolu projekts ir vienīgais globālais skolu tīkls, kurā darbojas vairāk nekā 9000 izglītības iestāžu no 180 valstīm.

8 Latvijas ASP skolas – 2011. Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs “Rīgas Dabaszinību skola” Sēmes pamatskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola Talsu Valsts ģimnāzija Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde Alsungas vidusskola Riebiņu vidusskola Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs Daugavpils 11.pamatskola Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolai Daugavpils Valsts ģimnāzija Ogres Meža tehnikums

9 Asociēto skolu projekta mērķi
Veicināt izglītības kvalitāti un pieejamību visiem bērniem un jauniešiem uz zināšanām orientētas sabiedrības attīstībai. Sekmēt četru 21. gadsimta izglītības balstu – mācīties izzināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā – integrēšanu izglītības procesā.

10

11 Attīstīt UNESCO asociētās skolas kā metodiskus centrus mūsdienīga satura un metodikas ieviešanai izglītības procesā Latvijā. Diskusijas ar vietējās kopienas pārstāvjiem Dalība starptautiskos pasākumos Sadarbības projekti ar citām UNESCO ASP un apkārtnes skolām Tālākizglītības kursi

12 Veicināt jaunu pieeju izmantošanu mācību procesā, tai skaitā starpdisciplināru pieeju izglītībai, kooperatīvās mācīšanās metodes un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes. Programmu maiņa Aprobēta metodika stundās un nodarbībās Pasākumi un konkursi skolēniem

13 Rosināt skolas mācību procesā un visā skolas darbībā lielāku uzmanību pievērst miera, cilvēktiesību, tolerances, savstarpējas sapratnes, kultūras daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Pilotprojekti Starptautiskās svinamās dienas Nemateriālā kultūras mantojuma ekspedīcijas Globālā akcija “Lesson for All”

14 Veidot, adaptēt un aprobēt jaunus mācību materiālus
Starptautisko svinamo dienu scenāriji Diskusiju spēle “Vispārējā cilvēktiesību deklarācija – pilsoniskās sabiedrības veidošanas pamats” Sporta spēļu nakts turnīrs „Mēs ar sportu – cīņā pret AIDS” Rokasgrāmata skolotājiem “Dārzs kā mācību vide un mācību līdzeklis”

15 Apkopot, analizēt un nodot tālāk projekta ietvaros gūto pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” Metodiskie materiāli Diskusijas Pasākumi vietējā kopienā Semināri un pasākumi tuvākās apkārtnes skolām

16 Ieguvumi Sadarbība Motivācija pilnveidoties Profesionālā izaugsme
Redzesloka paplašināšanās Komanda

17 Ieteikumi Vairāk iesaistīto skolu Sadarbība ar reģiona skolām
Kritēriji Projekta atpazīstamība


Lejuplādēt ppt "Daiga Kalniņa Bērnu un jauniešu vides izglītības centra"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma