Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

2009./10.m.g. valsts pārbaudes darbu angļu valodā rezultātu apkopojums

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "2009./10.m.g. valsts pārbaudes darbu angļu valodā rezultātu apkopojums"— Prezentācijas transkripts:

1 2009./10.m.g. valsts pārbaudes darbu angļu valodā rezultātu apkopojums

2 Ieskaite angļu valodā 9.klase 2009./2010.m.g.

3 Daļu salīdzinājums

4 Salīdzinājums pēc urbanizācijas

5 Statistiskā analīze CE angļu valodā 2009./2010.m.g.
Skolēnu skaits: (2009.gadā: ) (2008.gadā: )

6 Mean: 51,24 (2009: 49, :47, : 44,83)

7 Vidējie sasniegumi svešvalodās 2009./2010

8 Salīdzinājums pēc skolu tipiem

9 LASĪŠANA Vid.=44,58 (2009: 42,24)

10 Lasīšanas prasme 44,58 % 43 51 48 38 39 33 34 Uzd.1 Uzd.2 Uzd.3 Vid%
2010 2009 2008 Uzd.1 43 51 48 Uzd.2 38 Uzd.3 39 33 34

11 KLAUSĪŠANĀS Vid.=55,12 (2009: 54,96)

12 Klausīšanās prasme 55,12 % 56 81 57 63 50 48 46 39 30 Uzd.1 Uzd.2
Vid% 2010 2009 2008 Uzd.1 56 81 57 Uzd.2 63 50 48 Uzd.3 46 39 30

13 Klausīšanās, 3.uzdevums Grūtības radīja:
plašais vārdu krājums, ātrāks runas temps, abstrakta tēma izprast tekstā paustās attieksmes un savstarpējās sakarības, kas prasa no klausītāja iedziļināšanos dzirdētajā nevis tikai vispārēju tēmas izpratni kopumā (B2-C1 līmenis) Grūtības radīja:

14 Secinājumi klausīšanās 2010
Skolēnam vidusskolā jāapgūst angļu valodas standartā aprakstītās zināšanas un prasmes un jāprot lietot valodu B2-C1 līmenī atbilstoši prasībām, kas nosaka, ka valodas lietotājs „saprot galveno domu sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem” (B2); „saprot dažādas tematikas sarežģītus, garus tekstus un uztver zemtekstu”(C1).

15 VALODAS LIETOJUMS Vid.=46,75 (2009: 40,59)

16 Valodas lietojums 46,75 % 46 43 50 70 34 30 U1 U2 U3 Uzdevumu veids
Vid% 2010 2009 2008 U1 atbilžu izvēles uzdevums 46 43 50 U2 rediģēšanas uzdevums 70 34 U3 tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums 30

17 Valodas lietojums, 3.uzdevums
prievārdu lietošana (1., 3. un 13.jautājums) vietniekvārda lietošanas nepieciešamības atpazīšana (7.jautājums) piederības vietniekvārda lietošana (8. jautājums) palīgteikumu atpazīšana (15. jautājums) Pievērst uzmanību gramatisko laiku veidošanai un vārdu darināšanai! Grūtības radīja:

18 Secinājumi valodas lietojums 2010
Skolēnam vidusskolā jāapgūst angļu valodas standartā aprakstītās zināšanas un prasmes un jāprot lietot valodu B2-C1 līmenī, atbilstoši prasībām, kas nosaka, ka valodas lietotājam ir plašs vārdu krājums un ka skolēns zina, atpazīst un lieto gan idiomātiskus izteicienus (C1), gan sarunvalodu (no B2).

19 RUNĀŠANA 2009 Vid.=62,62 (2009: 61,23)

20 Runāšanas prasme 2010 100 65,33% 64,82% 53,96% 62,31% 66,68% Max% Min%
Vid. Comm. Strategies 100 65,33% Task achievm. 64,82% Accuracy 53,96% Fluency 62,31% Pronunc. 66,68%

21 RAKSTĪŠANA 2009 Vid.=47,06 (2009: 47,32)

22 Minimālais un maksimālais vērtējums rakstīšanā un runāšanā
ANG Skaits % RX 0 (nulles) 849 (924) 3,75 (3,91)% RUN 0 (nulles) 385 (390) 1,7 (1,65)% RX % 56 skolēni RUN max 100% 922 (764) 4,07 (3,23)%

23 2010./2011.m.g. (projekts) rakstu daļa angļu valodā gada 23.maijā; mutvārdu daļa angļu valodā gada 23., 24. un 25. maijā. Vērtēšana (projekts) 2011.gada jūnijā

24 centralizētajā eksāmenā
Izmaiņas centralizētajā eksāmenā angļu valodā 2010./11.m.g

25 Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts (MK not. Nr
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts (MK not. Nr.715) 2.pielikums: SVEŠVALODA PAMATPRASĪBAS MĀCĪBU PRIEKŠMETA APGUVEI 6. Turpinot pirmās un otrās svešvalodas apguvi vidusskolā, izglītojamo rosina sasniegt valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūras kompetenci atbilstoši šī pielikuma 10.punktā noteiktajiem valodas prasmes B2–C1 līmeņiem. Apgūstot trešo svešvalodu no 10.klases, izglītojamo rosina sasniegt valodas prasmes atbilstoši šī pielikuma 10.punktā noteiktajam B1 līmenim.

26 10. Valodas prasmes līmeni nosaka šādi kritēriji:
10.2. C1 – spēj saprast dažādas tematikas sarežģītus, garus tekstus un uztvert zemtekstu. Spēj izteikties radoši un spontāni, īpaši nemeklējot vārdus. Spēj atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā jomā. Spēj izveidot skaidru, labi strukturētu, detalizētu tekstu par sarežģītiem jautājumiem, labi pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus; B2 – spēj saprast galveno domu sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, arī diskusijās par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē. Spēj sarunāties samērā brīvi un spontāni, saziņa ar dzimtās valodas lietotājiem noris bez aizķeršanās. Spēj skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, pamatot savu viedokli, izklāstot dažādu variantu priekšrocības un trūkumus; B1 – spēj saprast svarīgāko skaidros izteikumos literārā valodā par zināmiem tematiem tekstos, kas saistīti ar darbu, skolu, brīvo laiku utt. Spēj gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa vietām, kur runā apgūstamajā valodā. Spēj izveidot vienkāršu, saistītu tekstu par tuviem vai personīgi interesējošiem tematiem. Spēj aprakstīt pieredzēto, notikumus, sapņus, cerības un centienus, īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus, plānus;

27 RUNĀŠANAS DAĻA C1 B2 B1 Spēj skaidri, detalizēti aprakstīt un izklāstīt sarežģītas tēmas, iesaistot arī blakus tēmas, izvēršot atsevišķus jautājumus un noslēdzot ar atbilstošiem secinājumiem. Spēj veidot skaidrus, sistēmiskus aprakstus un izklāstus, kuros atbilstoši akcentēti nozīmīgākie jautājumi un svarīgākās detaļas. Spēj samērā veikli veidot vienkāršu aprakstu par kādu tematu no sava interešu loka, secīgi izklāstot jautājumus.

28 RUNĀŠANAS DAĻA Uzbūve Task 1 Task 2 Task 3 Intervija (jautājumi)
Dialogs (lomu spēle) Monologs (komentārs par tekstu)

29 Runāšanas daļa - saziņas tēmas (EKP 4.1., latv. izdev. – 49.lpp)
Par sevi Māja un dzīvesvieta, apkārtējā vide Ikdienas dzīve Brīvais laiks, izklaide Ceļojumi Attiecības ar citiem cilvēkiem Veselība un ķermeņa kopšana Izglītība Iepirkšanās Uzturs un dzērieni Pakalpojumi Vietas Valoda Laikapstākļi

30 Task 1: Interview (5 questions)
TRAVELLING 1. What countries would you like to visit? Why? 2. What are the advantages of travelling in a group? 3. What do you think are the main reasons for travelling? 4. What means of transport have least influence on the environment? 5. How can tourism affect the economy of a country?

31 Task 3: Individual Long Turn
Read the paragraph and prepare to: summarize the information in 2-3 sentences; give your own opinion about the issue raised in the text. You have 2 minutes to prepare. Time of talking: 3 minutes

32 Text: About Yourself Would you believe when somebody said that personality traits have a big influence on your job? Personality traits are a combination of genes and upbringing, and they’re relatively formed by the age of 12. By the age of 30, the broad characteristics are stable. Also, with regard to occupations, management tends to be more influenced by personality traits.

33 RAKSTĪŠANA 2011 Task 1 Task 2 FUNKCIONĀLS RADOŠS
(piem., VĒSTULE, APRAKSTS, REKOMENDĀCIJA) RADOŠS (ARGUMENTĒTA ESEJA)

34 RAKSTĪŠANA *Rakstītprasmes vispārējais apraksts (EKP, latv. izdev. – 61.lpp.)
C1 B2 B1 Prot uzrakstīt skaidru, loģiski strukturētu sarežģītas tematikas tekstu, akcentējot svarīgākos jautājumus, izvēršot un pamatojot savu viedokli ar papildinājumiem, argumentiem, attiecīgiem piemēriem un izveidojot atbilstošu nobeigumu. Prot uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par dažādiem ar savu interešu loku saistītiem jautājumiem, apkopojot un izvērtējot informāciju un argumentus no vairākiem avotiem. Prot uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par zināmiem jautājumiem no savu interešu loka, saistot īsus, atsevišķus elementus secīgā izklāstā.

35 Radošā RAKSTĪŠANA *Radošā rakstīšana (EKP, latv. izdev. – 62.lpp.)
C1 B2 B1 Prot uzrakstīt skaidrus, detalizētus, loģiski strukturētus un izvērstus aprakstus, kā arī atmiņā paliekošus, tēlainus tekstus sev raksturīgā stilā. Prot skaidri, detalizēti aprakstīt reālus vai izdomātus notikumus un pieredzēto, sakarīgi saistot domas un sekojot attiecīgā žanra prasībām. Prot uzrakstīt vienkāršus, detalizētus aprakstus par zināmiem tematiem no sava interešu loka. Prot aprakstīt pieredzēto, vienkāršā saistītā tekstā izklāstot savas jūtas un emocijas. Prot aprakstīt notikumus, nesen notikušu vai izdomātu ceļojumu. Prot rakstiski izklāstīt stāstu. Prot uzrakstīt skaidrus, detalizētus aprakstus par dažādiem tematiem no sava interešu loka.


Lejuplādēt ppt "2009./10.m.g. valsts pārbaudes darbu angļu valodā rezultātu apkopojums"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma