Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Likumprojekts «Grozījums Latvijas Republikas Satversmē»

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Likumprojekts «Grozījums Latvijas Republikas Satversmē»"— Prezentācijas transkripts:

1 Likumprojekts «Grozījums Latvijas Republikas Satversmē»
2012. gada 10. janvāris

2 I Pašreizējā situācija un problēmas
Vidēja termiņa makroekonomiskās stratēģijas un fiskālās politikas ietvars 3 gadiem (maksimālie izdevumu apjomi) Apstiprina Ministru kabinets Viegli grozāms – nenodrošina fiskālo disciplīnu

3 I Pašreizējā situācija un problēmas
Fiskālās disciplīnas likums Likums par valsts budžetu (Bilances un parāda nosacījums) kārtējam gadam (maksimālais izdevumu apjoms) laika periods Grozījumi Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam (maksimālais izdevumu apjoms)

4 I Pašreizējā situācija un problēmas
Secinājums Pašreizējā situācijā nav iespējams nodrošināt Fiskālās disciplīnas likumprojektā nostiprināto principu ilgtspēju, ja vien nenosaka tiem augstāku juridisko spēku – Satversmē.

5 II Kāpēc nepieciešama fiskālās disciplīnas nostiprināšana Satversmē
Mērķi: Nostiprināt Satversmē ilgtspējīgas valsts fiskālās politikas principus; Paredzēt vidēja termiņa budžeta ietvara likumu (papildus kārtējā gada budžetam); Nodrošināt, ka jaunam likumam vai grozījumiem nevarētu būt augstāks spēks kā fiskālās disciplīnas normām. Finanšu un ekonomiskā krīze Latvijā ir parādījusi, ka Latvija ir nokļuvusi lielās grūtībās, īstenojot prociklisu fiskālo politiku straujas ekonomiskās izaugsmes gados, tādējādi veicinot ekonomikas pārkaršanu un padarot situāciju grūti kontrolējumu brīdī, kad sākas ekonomiskā lejupslīde.

6 II Kāpēc nepieciešama fiskālās disciplīnas nostiprināšana Satversmē
Ministru kabinetā atbalstītā Satversmes 66.panta redakcija: "66. Saeima ir atbildīga par taupīgu budžetu un uzkrājumu izveidošanu valsts attīstībai un finanšu stabilitātei. Saeima katru gadu pirms saimnieciskā gada sākuma lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu vairāku gadu budžeta plāna ietvaros. Budžeta projektus Saeimai iesniedz ministru kabinets, kas kārto valsts finanšu lietas sabalansēti. Ja Saeima pieņem lēmumu, kas saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz līdzekļi, ar kuriem segt šos izdevumus. Pēc budžeta gada notecēšanas ministru kabinets iesniedz Saeimai apstiprināšanai norēķinus par budžeta izpildīšanu."

7 III Satversmē nostiprinātie fiskālās disciplīnas principi
Valsts attīstības princips: paredz valsts tautsaimniecības augšupeju (atspoguļo nacionālā kopprodukta u. c. apkopojošo rādītāju pieaugums noteiktā laika periodā). tautsaimniecības attīstības nosacījumi: lieli uzkrājumi investīciju finansēšanai, labi izveidota infrastruktūra, augsts tautas izglītības līmenis, zinātnes un tehnikas sasniegumu izmantošana u.c. Finanšu stabilitātes princips: valsts parāds tiek samazināts līdz ilgtspējīgam apjomam; krīzes gadījumā iespējams finansēt pieaugošu deficītu divos veidos: 1. par saprātīgām cenām aizņemoties starptautiskajos finanšu tirgos; 2. izmantojot iepriekš izveidotos likvīdos uzkrājumus

8 III Satversmē nostiprinātie fiskālās disciplīnas principi
Taupības princips: Paredz esošo resursu, saprātīgu izlietošanu, nepieļaujot liekus izdevumus; Paredz taupīgu valsts rīcību ar finanšu līdzekļiem, ne tikai krīzes, bet arī augšupejas laikos. Valstij ir iespējams samazināt budžeta deficītu vai palielināt budžeta pārpalikumu (priekšnosacījums uzkrājumu veidošanai) divos veidos: 1. neizlietojot visus ienākumus; 2. neiztērējot visus izdevumus. Budžeta plānošanas vidējā termiņa princips: paredz valsts budžeta plānošanu vairākiem gadiem uz priekšu

9 III Satversmē nostiprinātie fiskālās disciplīnas principi
Uzkrājuma princips: budžeta līdzekļu uzkrājums; izveido, plānojot un realizējot budžetu ar pārpalikumu. nepieciešams: nākotnes saistību segšanai ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un budžeta neizpildes gadījumā. peļņas daļas atlikšana nākotnes vajadzībām; peļņas daļas pārveidošana kapitālā; valsts kapitāla un pamatlīdzekļu palielināšana

10 III Satversmē nostiprinātie fiskālās disciplīnas principi
Sabalansētības princips: Paredz iespēju valdībai īstenot pretciklisku fiskālo politiku un sabalansēt budžetu ekonomikas cikla ietvaros. ekonomikas cikls Bilance gadi

11 IV Starptautiskā pieredze
Vācijas Federatīvās Republikas konstitūcijas pants (nosaka valsts budžeta ilgtermiņa plānošanas principus); Igaunijas Republika – konstitucionāla prakse budžeta ilgtermiņa plānošanā; «Saeima ir saistīta ar pašas pieņemto budžetu». Likums par valsts budžetu kārtējam gadam ir speciālais likums attiecībā pret jebkuru atsevišķas nozares vai politikas īstenošanas principus reglamentējošu normatīvo aktu (tajā skaitā Fiskālās disciplīnas likumu) (Satversmes tiesas spriedums lietā Nr (98))

12 V Satversme un Fiskālās disciplīnas likums
(nosaka nozīmīgākos fiskālās politikas principus) Fiskālās disciplīnas likums (nosaka fiskālās politikas pamatprincipus, fiskālos nosacījumus, plānošanas instrumentu) Fiskālie nosacījumi Vidēja termiņa budžeta ietvara likums (3 gadu periodam) Nacionālās attīstības plāns (nosaka nozaru politiku vidējā termiņā un sasniedzamos politikas rezultātus) Valsts prioritātes Valsts mērķi un politikas ES dimensija Konverģences un Nacionālā reformu programma (ES 2020) Fiskālās politikas īstenošanā tiek ievēroti šādi pamatprincipi: ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes princips pretcikliskas fiskālās politikas princips (3) samērīga valsts parāda līmeņa princips Likums attiecas uz vispārējās valdības sektoru, kuru veido valsts un pašvaldību budžeta iestādes, budžeta nefinansētas iestādes, citos sektoros neklasificētās no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, speciālās ekonomiskās zonas un brīvostu pārvaldes, kā arī valsts un pašvaldību kontrolēti un finansēti komersanti. Izstrādes procedūras Likums par budžetu un finanšu vadību Ikgadējais valsts budžeta likums

13 Likumprojekts «Grozījums Latvijas Republikas Satversmē»
Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Likumprojekts «Grozījums Latvijas Republikas Satversmē»"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma