Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Jaunais Dabas resursu nodokļa likums

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Jaunais Dabas resursu nodokļa likums"— Prezentācijas transkripts:

1 Jaunais Dabas resursu nodokļa likums
Rudīte Vesere, Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietniece Tālrunis e-pasts:

2 Izmaiņas dabas resursu nodokļa piemērošanā, kad ?
Izstrādāts jauns Dabas resursu nodokļa likums : Pieņemts Saeimā 2005.gada 15.decembrī. Stāsies spēkā ar 2006.gada 1.janvāri, izņemot atsevišķas daļas.

3 Apsaimniekotājs: Dabas resursu nodokļa maksātājs vai
komercsabiedrība, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar dabas resursu nodokļa maksātāju, organizē un koordinē attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi vai reģenerāciju vai arī izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm, ievērojot vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos pārstrādes vai reģenerācijas apjomus.

4 Apsaimniekošanas sistēma:
Pasākumu komplekss, kuru īstenojot, tiek organizēta, vadīta un veikta attiecīgu atkritumu savākšana un pārstrāde vai reģenerācija vai arī izvešana pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm, ievērojot vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos reģenerācijas apjomus.

5 Videi kaitīgas preces :
Preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā aprites ciklā negatīvi ietekmē vai var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību vai veselību.

6 Nodokļa maksātājs ir persona, kura (1):
... pirmā Latvijas Republikas teritorijā: realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot, vai iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot sniedzot pakalpojumu, pievieno iepakojumu izstrādājumam, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja

7 Nodokļa maksātājs ir persona, kura (2):
... Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas gatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas savā darbībā lieto radioaktīvās vielas, pēc kuru izmantošanas rodas radioaktīvie atkritumi, kurus nepieciešams uzglabāt vai apglabāt Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmā daļa

8 Nodokļa maksātājs ir persona, kura (3):
Persona, kura veic videi kaitīgo preču vai preču iepakojumā piegādes darījumu muitas noliktavā vai brīvajā zonā, maksā nodokli, ja tā videi kaitīgās preces vai preces iepakojumā izlaiž brīvam apgrozījumam un realizē Latvijas Republikas teritorijā. Ja persona, kura ražo preces, nodod tās citai personai iepakošanai, nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā realizē šīs preces iepakojumā Latvijas teritorijā.

9 Ministru kabinets nosaka:
dabas resursu, piesārņojošo vielu, atkritumu un radioaktīvo vielu klasifikāciju un atbilstību nodokļa likmju grupām videi kaitīgo preču klasifikāciju, tehniskos raksturojumus un atbilstību nodokļa likmju grupām preču un izstrādājumu iepakojumu, ko neapliek ar nodokli.

10 Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (1) Nodokli par preču iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto izlietotā iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu reģenerācijas normu izpildi un izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu; ir noslēdzis ar iepakojuma apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir reģistrēts Vides pārraudzības valsts birojā un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu).

11 Ministru kabinets nosaka:
Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (2) Ministru kabinets nosaka: kārtību, kādā iepakojuma apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijā vai tās padotībā esošai iestādē dokumentus, kas apliecina izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā; kārtību, kādā nodokļa maksātājs iesniedz Vides ministrijā vai tās padotībā esošai iestādē dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

12 Ministru kabinets nosaka:
Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (3) Ministru kabinets nosaka: prasības izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī prasības iepakojuma apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā nodokli par preču iepakojumu; kārtību, kādā iepakojuma apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par preču iepakojumu, iesniedz auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, aprēķināto nodokli un pārskata paraugu.

13 Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (4) Ministru kabinets nosaka: kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu, un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, aprēķināto nodokli un pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju.

14 Atbrīvojums no nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (5) Vides ministrija vai tās padotībā esoša iestāde kontrolē iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbrīvošanu no nodokļa rakstiski informē par to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, kur nodokļu maksātāji ir reģistrēti, un sniedz nepieciešamo informāciju.

15 Nodokļa aprēķināšana par preču iepakojumu un par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (1) Nodokli par preču iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem aprēķina atbilstoši šā likuma 7.pielikumā minētajām likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai katru galda trauku vai piederumu materiāla veida svara vienību. Iepakojuma materiāla veidu un svaru un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina preču iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu uzskaiti, lai pamatotu nodokļa aprēķinus.

16 Nodokļa aprēķināšana par preču iepakojumu un par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (2) Ministru kabinets nosaka: Iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru apliecinošus uzskaites dokumentus un tajos iekļaujamo informāciju institūciju, kura izsniedz atzinumu par iepakojuma materiāla un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru, ja nodokļa maksātāja rīcībā nav nepieciešamo iepakojuma materiāla vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru apliecinošu uzskaites dokumentu

17 Ministru kabinets nosaka:
Nodokļa aprēķināšana par preču iepakojumu un par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (3) Ministru kabinets nosaka: iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanas metodes, ja nodokļa maksātāja rīcībā nav iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinošu dokumentu pieļaujamās novirzes no iepakojuma svara normas, ja svars tiek pamatots ar uzskaites dokumentiem

18 Nodokļa aprēķināšana par preču iepakojumu un par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (4) Ministru kabinets nosaka: vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veida un svara noteikšanas metodes, ja nodokļa maksātāja rīcībā nav vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru apliecinošu dokumentu. Kārtību, kādā nosaka personu, kura var veikt izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu auditu Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību

19 Nodokļa aprēķināšana par preču iepakojumu un par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem (5) Nodokļa maksātājs, kurš maksā nodokli par iepakojumu un kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstāde un reģenerācija, nodokli aprēķina, atbilstoši likuma 7.pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai, ja nodokļa maksātājs nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem, nodokli maksā 15 latus gadā.

20 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (1)
Nodokļa maksātājs aprēķina nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli” un maksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 20.datumam, izņemot....

21 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (2)
Nodokļa maksātājs aprēķina nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli” un maksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20.janvārim: aprēķināto nodokli, ja tas atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 100 latu gadā;

22 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (3)
Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajā iestādē pārskatu par iepriekšējo ceturksni, izņemot likumā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20.janvārim.

23 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (4)
Nodokli par videi kaitīgām precēm un preču iepakojumu aprēķina un maksā persona, kura pirmā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā.

24 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (5)
Ja videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved ārvalsts persona, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, ārvalsts personas vietā nodokli valsts budžetā var samaksāt un pārskatu iesniegt ārvalsts personas pastāvīgā pārstāvniecība, preču saņēmējs vai cita persona Latvijas Republikā, ar kuru noslēgs rakstisks līgums par saistību pārņemšanu attiecībā uz nodokli.

25 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (6)
Ja videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā Latvijas teritorijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved ārvalsts persona, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, un tai nav pastāvīgās pārstāvniecības vai nav noslēgts rakstisks līgums par saistību pārņemšanu attiecībā uz nodokli, šo nodokli valsts budžetā maksā pati ārvalsts persona. Šajā gadījumā ārvalsts persona nesniedz pārskatu par aprēķināto nodokli.

26 Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli (7)
Ja nodokļa maksātājs realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā citai personai, kura tās izved no Latvijas teritorijas, un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot attiecīgo preču vai preču iepakojuma izvešanu: nodokli nemaksā, ja videi kaitīgu preču vai preču iepakojuma realizācija un izvešana notikusi vienā nodokļa maksāšanas periodā; samaksāto nodokļa summu ieskaita kā nodokļa avansa maksājumu, ja videi kaitīgu preču vai preču iepakojuma realizācija un izvešana notikusi dažādos nodokļa maksāšanas periodos un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot nodokļa samaksu.

27 ATBILDĪBA (1) Ja nodokļa maksātājs ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8., vai 9.pantam, bet nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnīgā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides ministriju ietvertās saistības, Vides ministrija 10 dienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līgumsaistības nav ievērotas, pieņem lēmumu par pienākumu maksāt nodokli un rakstiski par to informē apsaimniekotāju, nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu, nosakot lēmumā aprēķināto nodokļa summu.

28 ATBILDĪBA (2) Ja ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa, pamatojoties uz Vides ministrijas noslēgto līgumu ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, Valsts ieņēmumu dienests no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja piedzen nesamaksāto nodokli trīskāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts konkrētā pārskata periodā, nosakot nesamaksātā nodokļa samaksas termiņu.

29 ATBILDĪBA (3) Lai turpinātu saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam nepieciešams Vides ministrijas lēmums par to, ka atbilstošā apsaimniekošanas sistēma tiek piemērota.

30 Pārejas noteikumi (1) Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par dabas resursu nodokli“. Līdz 2006.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.555 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu Līdz 2006.gada 1.jūlijam Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos noteikumus, izņemot likuma 9.pantā minētos noteikumus, kurus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.aprīlim

31 Pārejas noteikumi (2) Likuma 8.pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.
Nodokļa atvieglojumus, kas piešķirti iepakotājiem pirms Dabas resursu nodokļa likuma spēkā stāšanās, piemēro līdz attiecīgā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim.

32 Pārejas noteikumi (3) Līdz 2006.gada 1.oktobrim Vides ministrija, pamatojoties uz Iepakojuma apsaimniekošanas padomes ieteikumu, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus līdz 80 procentu apmērā komersantiem, kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.270 "Dabas resursu nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu" un saskaņā ar Ministra kabineta noteiktajiem kritērijiem un prasībām brīvprātīgajām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmām.

33 Pārejas noteikumi (4) Nodokļa atvieglojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.270 "Dabas resursu nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu" var noteikt un piemērot uz laika peridu ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim.

34 Pārejas noteikumi (5) Par iepakojuma apjomu, kas līdz 2006.gada 31.decembrim nav pārstrādāts vai reģenerēts saskaņā ar Iepakojuma likumā un citos iepakojuma apsaimniekošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normām, papildus aprēķinātajam un samaksātajam nodoklim aprēķina un maksā soda naudu trīskāršā nodokļa likmes apmērā.

35 Pārejas noteikumi (6) Soda naudu par neapstrādāto vai nereģenerēto iepakojuma apjomu nodokļa maksātājs aprēķina un samaksā pēc Iepakojuma likumā noteiktā ikgadējā ziņojuma iesniegšanas Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē vai Vides pārraudzības valsts birojā.

36 Pārejas noteikumi (7) Ja reģionālā vides pārvalde, pārbaudot ikgadējo ziņojumu, konstatē, ka izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normas nav izpildītas, vides valsts inspektors sastāda pārbaudes aktu un iepazīstina ar to nodokļa maksātāju. Pārbaudes aktu un lēmumu par budžetā papildus maksājamo nodokļa summu reģionālā vides pārvalde iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (norāda papildu aprēķinātās summas samaksas termiņu, ja nodokļa maksātājs maksājumus nav veicis). Nodokļa maksātājs nodokļa papildu maksājumus atbilstoši pārbaudes aktam veic 20 dienu laikā pēc iepazīšanās ar pārbaudes aktu.

37 Spēkā esošā kārtība, piemērojot nodokļa atvieglojumus par iepakojumu (1)
Ministru kabineta gada 25. jūnija noteikumi Nr. 270 “Dabas resursu nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtība uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2005.gada 20.septembra rīkojums Nr.933 “Par kritērijiem un prasībām brīvprātīgām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmām”

38 Spēkā esošā kārtība, piemērojot nodokļa atvieglojumus par iepakojumu (2)
Brīvprātīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programma ir pasākumu komplekss, kura ietvaros izlietotā iepakojuma reģenerācija tiek paredzēta un veikta lielākā apjomā kā to nosaka normatīvie akti par izlietotā iepakojuma reģenerācijas normām.

39 Spēkā esošā kārtība, piemērojot nodokļa atvieglojumus par iepakojumu (3)
Līdzekļi, kas iegūti, saņemot nodokļa atvieglojumu, attiecīgajam nodokļa maksātājam pilnā apmērā jāiegulda programmas īstenošanā atbilstoši programmā noteiktajiem konkrēto pasākumu īstenošanas termiņiem.

40 Maksā dabas resursu nodokli Nodokļa maksātājs, kurš neievēro
Iepakojuma likuma prasības par izlietotā iepakojuma reģenerāciju Nodokļa maksātājs, kurš ievēro Iepakojuma likuma prasības par izlietotā iepakojuma reģenerāciju Nodokļa maksātājs, kurš realizē brīvprātīgo izlietotā iepakojuma apsaimnie- košanas programmu Var pretendēt uz nodokļa atvieglo- jumu līdz 80 % apmērā Papildus piemēro papildlikmi trīskārtīgā pamatlik- mes apmērā Nodokļa maksātājs, kuram nav pienākums organizēt izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu

41 VAI Jaunā pieeja: maksās dabas dabas resursu resursu nodokli
Nodokļa maksātājs, kurš neievēros Iepakojuma likuma prasības par izlietotā iepakojuma reģenerāciju, maksās dabas resursu nodokli Nodokļa maksātājs, kurš ievēros Iepakojuma likuma prasības par izlietotā iepakojuma reģenerāciju, dabas resursu nodokli nemaksās VAI

42 Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra
Nodokļa likmes par preču vai izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem Nr.p.k. Preces vai izstrādājuma iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veids Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim (Ls par 1 kg materiāla) Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim (Ls par 1 kg materiāla) Likme laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim (Ls par 1 kg materiāla) Likme laikposmā no 2009.gada 1.janvāra (Ls par 1 kg materiāla) 1. No stikla izejmateriāliem 0,04 0,16 0,20 0,25 2. No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem 0,10 0,40 0,60 0,65 3. No metāla izejmateriāliem 0,06 0,24 0,45 0,70 4. No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem 0,012 0,05 0,15 0,30 Piezīme. Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) nodokļa likmi piemēro atbilstoši materiālam, kas svara ziņā ir pārākumā.

43 PALDIES PAR UZMANĪBU !


Lejuplādēt ppt "Jaunais Dabas resursu nodokļa likums"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma