Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

2.Starptautiskā un 7.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Izglītojamo kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā” 2017.03.17.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "2.Starptautiskā un 7.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Izglītojamo kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā” 2017.03.17."— Prezentācijas transkripts:

1 2.Starptautiskā un 7.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Izglītojamo kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā” Dagdā

2 Spēlēsim teātri - praktiskie vingrinājumi 4-6-gadīgo bērnu radošuma kompetences attīstībai mākslu jomā Krāslavas novada PII ,,Pīlādzītis’’ vadītājas vietniece izglītības jomā, mg. paed. Jeļena Vorošilova Dagdā

3 Ministru kabineta noteikumi Nr
Ministru kabineta noteikumi Nr.533 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” Pirmsskolas izglītības satura mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības Dagdā

4 Pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti
12.7. iejūtas dažādos tēlos, attēlo ar kustībām, žestiem, mīmiku un runu, skandē tautasdziesmas un runā dzejoļus; Dagdā

5 Radošuma kompetence ir caurviju kompetence
  kompetence ir kompleksa , tā ietver: zināšanas (par pasakas tēlu un personāža raksturu u.c.) prasmes (prasme izteiksmīgi skandināt tekstu, dejot un kustēties atbilstoši tēlam u.c.) attieksmes (empātija, emocijas, spēja iejūsties un attēlot ar žestiem, mimiku un balss tembru u.c.) Dagdā

6 IZTĒLE (kā) jauna radīšana apziņā tēla, priekšstata, idejas veidā, parasti jaunrades procesā; tēlains priekšstats. (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca.– R.: Zvaigzne ABC, – 248 lpp.) psihisks izziņas process, kurā uz veco tēlu pārstrādes pamata veidojas jauns tēls. (Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. – R.: Māc. Apg., – 322 lpp.) raksturīga tikai cilvēkam spēja veidot jaunu tēlu , priekšstatu uz iepriekšējas pieredzes pamata. (Subbotina L. Bērnu iztēles attīstīšana. – Jaroslavļa, Attīstības akadēmija, – 240 lpp Dagdā

7 Iztēles process raksturīgs tikai cilvēkam
ir tā darbības nepieciešams nosacījums, jo, iekams cilvēks sāk darboties, tas vispirms priekšstata, kas un kā ir jādara. Spēja paredzēt savas darbības galarezultātu pirms darbības sākuma, veselumu pirms tā daļām jauna tēla veidā, t. i. nospraust mērķi, kvalitatīvi atšķir cilvēka darbību no dzīvnieka uzvedības. Dagdā

8 Dagdā

9 Teātra pulciņa programma
Izglītības pakāpe: pirmsskola. Mācību priekšmets: latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru) Mācību paņēmieni: dramatizācijas spēles, lomu rotaļas, vingrinājumi Bērnu vecums: no 4 līdz 7 gadiem Dagdā

10 Plānotais rezultāts Mākslinieciskais vārds veido bērnos literāro gaumi, attīsta tēlaino domāšanu, radošo fantāziju. Uzstāšanās iestādes pasākumos, koncertos audzina bērnu gribas sfēru. Bet inscenējamo pasaku tikumiskās idejas veido priekšstatus par labo un ļauno. Dagdā

11 Ieteikumi pulciņa nodarbību uzdevumiem
Artikulācijas un elpošanas aparāta attīstīšana Ritma izjūtas pilnveidošana Dzīvnieku, pasaku tēlu un dabas parādību kustību un skaņu atdarināšana Izteiksmīgas runas veidošana Orientēšanās telpā un uz skatuves Improvizācija un bērnu iztēles attīstība Izteiksmīgo, estētisko kustību pilnveidošana Dejas pamatu apguve Prasme lietot skatuves kostīmu Prasme lietot grimu Dagdā

12 IZTĒLES ATTĪSTĪBU VEICINOŠI VINGRINĀJUMI
Iesildīšanās fāze: «Dzīvas skulptūras» Mērķis: dalībnieku atraisīšana, emocionālas atmosfēras veidošana Nepieciešams laiks: 10 min. Procedūra: Spēles vadītājs ieņem brīvu stāvokli, piem., stājas četrrāpus. Citi dalībnieki pēc kārtas pa vienam pievienojas tam tā, lai veidotos kāds kopīgs, vienots tēls, vai ansamblis. Kad visi dalībnieki pievienojās pārējiem, pirmais uzmanīgi, lai netraucētu kompozīciju, izlien un ieņem jaunu pozu. Spēle turpinās, kamēr dalībnieki nesāks ieņemt interesantākās, oriģinālākās pozas. Dagdā

13 «Piepūšamās lelles»  Mērķis: aktivitātes stimulēšana, neverbālās runas attīstība, iztēles stimulēšana. Nepieciešams laiks:: 10 мin. Procedūra: Dalībnieki stāv aplī. Bērni ir “piepūšamās lelles”. Spēles vadītājam ir iedomātājs sūknis. Pēc norādījuma bērni iedomājās, kādu būtni, priekšmetu, dzīvnieku utt. viņi tēlos. Vadītājs “izlaiž” no lellēm gaisu, un visi sašļūk zemē. Pēc tam viņš pumpē “sūkni” un visi veido iedomātā tēla pozas. Vadītājs min, kas tas ir. Ja tēls atminēts pareizi, bērns var demonstrēt, kā kustas, kādas skaņas izdod u. c. iedomātais tēls. Svarīgi lai katrs varētu pabūt vadītāja lomā. Dagdā

14 «Atspulgs» Mērķis: sava ķermeņa sapratne, izjūta, kustību koordinācijas attīstība. Nepieciešams laiks: 15 min. Procedūra: Grupa tiek dalīta pa pāriem. Katrā pārī bērni stāv cits pret cita. Pēc signāla pirmais bērns sāk demonstrēt dažādas kustības, bet otrā bērna uzdevums precīzi tās atkārtot, it ka spoguļattēlā. Dagdā

15 «Seko pavadonim» Mērķis: emocionālā izlādēšana.
Nepieciešams laiks: 15 min. Procedūra: Grupa sadalās divas daļās. Katra apakšgrupa stājas kolonnā. Pirmais dalībnieks ir pavadonis. Pēc signāla pavadonis sāk kustību, vienlaicīgi demonstrējot dažādus vingrinājumus. Apakšgrupu dalībnieku uzdevums sekot tikai savam pavadonim un precīzi atkārtot viņa kustības. Pēc signāla pavadoņi mainās. Vēlams, lai kustības neatkārtotos. Dagdā

16 Lomu spēļu fāze Mērķis: veidot lomu spēļu pieredzi
Nepieciešams laiks: 30 мin. Procedūra: Grupa dalās divās apakšgrupās. Bērni veido divus apļus. Pēc vadītāja signāla katrs aplis sāk kustēties savā virzienā. Pēc otrā signāla bērni apstājas cits pret cita un sāk tēlot lomas pēc vadītāja norādījuma un uzdevuma (dēls un māte; kaķis un bērns). Visi spontāni tēlo 3 min, pēc tam turpina kustību. Dagdā

17 «Dzīvnieki» Mērķis: jaunrades stimulēšana Nepieciešams laiks: 30 min.
Procedūra: Katrs dalībnieks izvēlas, kuru dzīvnieku viņš tēlos. Pēc signāla dzīvnieki var brīvi pārvietoties, kontaktēt cits ar citu, atdarināt balsis. Bērniem jāzina, kā dzīvnieki kustas, izskatās. Nedrīkst darīt pāri citiem. Vajag turēties sava tēla ietvaros. Dagdā

18 «Plastelins» Mērķis: iztēles stimulēšana. Nepieciešams laiks: 30 min.
Procedūra: No bērniem tiek izvēlēts skulptors (konstruktors). Citi bērni – “plastilīns”. Bērni, kuri tēlo plastilīnu, guļ uz grīdas. Skulptors pa vienam aicina bērnus un dod tiem norādījumus, kā vajag nostāties. Skulptors no “plastilīna” veido vai nu kādu kompozīciju, vai vienotu figūru. Vadītāja uzdevums – atminēt, ko skulptors bija iedomājies. Dagdā

19 Noslēguma fāze «Brīva deja» Mērķis: improvizācija, atslābums.
Nepieciešams laiks: 5 мin. Procedūra: Grupa stāv aplī. Skan mūzika un katrs dalībnieks brīvi dejo pēc ieceres. Beigās var pastāstīt, ko katrs iztēlojās. Dagdā

20 «Elpošanas vingrošana»
Mērķis: enerģijas atjaunošana. Nepieciešams laiks: 15 min. Procedūra: Vingrojumu visi izpilda sinhroni, enerģiski. Visi stāv aplī. Kājas nedaudz salocītas, ķermenis atslābināts. Viena roka uzlikta uz vēdera. Vajag reizē ar citiem pēc signāla dziļi ieelpot un lēni izelpot. Vajag atkārtot 16 reizes. Pēc tam uzpurināt kājas un rokas. Dagdā

21 «Mūzikas klausīšanās»
Mērķis: relaksācija. Nepieciešams laiks: 3 min. Procedūra: Dalībnieki guļ uz grīdas zvaigznes pozā. Skan mierīga mūzika. Bērni aizver acis un dažas minūtes to klausās. Pēc signāla visi ceļas un katrs stāsta, ko bija iztēlojies. Dagdā

22 Nosacījumi Bērni novērošana, lomu pielāgošana bērniem
Literārā teksta atlase Scenārija veidošana Maskas un dekorācijas Autora teksts – lieks; visu demonstrēt darbībā un kustībā Dagdā

23 REZULTĀTS PASAKA ZVĒRU KARŠ PASAKA RUNCIS ZĀBAKOS PASAKA ĪKSTĪTE PASAKA SNIEGA KARALIENE Dagdā

24 PALDIES PAR UZMANĪBU! Dagdā


Lejuplādēt ppt "2.Starptautiskā un 7.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Izglītojamo kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā” 2017.03.17."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma