Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Karjera – cilvēka attīstība visas dzīves garumā

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Karjera – cilvēka attīstība visas dzīves garumā"— Prezentācijas transkripts:

1 Karjera – cilvēka attīstība visas dzīves garumā
Darbs To paveicot, mēs saņemam atalgojumu Dzīve Karjera – cilvēka attīstība visas dzīves garumā Amats Hierarhija

2 Kas ir karjeras izglītība?
Analizētais (Greenhaus, Callahan, Gordon, Hoyt, Allen, Goldhammer, Gisber, Brolin, Clark, Irvig, Fjelds, Broks, Špona, Rifkins u.c.) liecina, ka Karjeras izglītības būtību mūsdienās raksturo: orientācija ne tikai uz profesijas vai karjeras izvēli, bet arī uz indivīda pašattīstību, personības izaugsmi; indivīda paša ieguldījums, aktīva darbība sevis attīstībai, pilnveidei (pašattīstība, pašorganizēšana, pašvadība), skola tikai rada iespējas un palīdz; karjeras izglītībā iesaistīto pušu (skolas, ģimenes, sabiedrības) mijiedarbība.

3

4 Karjeras atbalsta jēdzienu definīcijas Izglītības likumā (09. 07. 2013
Karjeras atbalsta jēdzienu definīcijas Izglītības likumā ( ): 1.pants 121) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā; 122) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei; 123) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

5 Karjeras vadības prasmes
Sevis izpratne (prasme apzināties un izvērtēt savas intereses, spējas, vērtības, u.c.) Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes (darbs ar informatīvajiem resursiem, spēju un iespēju atbilstības izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana) Karjeras plānošanas prasmes (iespējamā rīcības plāna izveidošana) Lēmuma pieņemšanas prasmes Spēja tikt galā ar nenoteiktību (risināt konkrētā brīža problēmas, radoši domāt, izglītoties mūža garumā)

6 Karjeras atbalsta pamatmērķis
Vairot jauniešu nodarbināmības kapacitāti Palīdzēt jauniešiem apzināti izvēlēties savas tālākās izglītības un karjeras virzienu Palīdzēt jauniešiem iepazīt darba pasauli Atvieglot jauniešu pāreju no izglītības uz darba tirgu Sekmēt jauniešu nodarbinātību

7 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Izstrādā ieteikumus un metodiskos līdzekļus karjeras atbalsta pilnveidošanai skolās, sagatavo informāciju par izglītības iespējām, profesiju aprakstus un tiešsaistes karjeras testus u.c. Nodrošina informāciju par izglītības iespējām Latvijā ( un Eiropā kā arī koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanā iesaistīto institūciju sadarbību, tai skaitā, koordinē Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes darbu (

8 Karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie
Skolas vadība Priekšmetu skolotājs Skolas padome Pedagogs -Karjeras konsultants Skolotājs mentors Metodiskās komisijas Interešu izglītības skolotājs Sociālais pedagogs Skolas psihologs

9 Klases audzinātājs - karjeras atbalsta komandas vadītājs
Sadarbības partneri (vecāki, absolventi, u.c.) Mācību priekšmeta skolotājs (izglītošana KI) Informātikas skolotājs (IT pieejamība, izglītošana KI ) Metodiskās komisijas vadītājs (KI koordinēšana mācību priekšmetos, audzināšanā) Bibliotekārs (informēšana , informācijas resursi) Klases audzinātājs izglītošana, karjeras atbalsta koordinēšana Sociālais pedagogs (sociālpedagoģiskā palīdzība, sadarbība ar sociālajām institūcijām) KI koordinators? (metodiskais darbs, tematiskie plāni) Direktora vietnieks audzināšanas darbā (KI plānošana, pasākumu plānošana) Skolas psihologs (psiholoģiskā palīdzība, testēšana) Klases audzinātājs - karjeras atbalsta komandas vadītājs

10

11 Karjeras izglītības darba formas
Klases stundas (manas intereses, prasmes un dotumi, mērķi, profesiju daudzvedība, izglītības iespējas, laika plānošana) Mācību priekšmetu stundas (mācību priekšmetu saikne ar iespējamo karjeras virzienu un darbības jomu) Ārpusstundu pasākumi Labdarības akcijas, Ziemassvētku, Mārtiņdienas, Ziemassvētku un Lieldienu pasākumi, audzināšanas pasākuma cikls «Veiksmes stāsts par ...», “Aerobikas svētki”, Projektu nedēļa, ZPD, Skolotāju svētki, mācību ekskursijas, tikšanās, tematiskās pēcpusdienas Citi ārpusstundu pasākumi Pulciņi, brīvprātīgais darbs, lomu spēles, projkekti, ĒNU dienas (kopš 2001.gada), Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos, Karjeras nedēļa 2014 Konsultācijas (skolēniem, skolotājiem un vecākiem)

12

13

14

15

16 Kāda informācija nepieciešama karjeras plānošanai
DARBA TIRGUS: PROFESIJU SATURS PIEPRASĪJUMS PROGNOZES DARBA MEKLĒŠANA ... KO ES GRIBU: INTERESES VĒLMES VĒRTĪBAS KO ES VARU: SPĒJAS PRASMES ZINĀŠANAS RAKSTURA ĪPAŠĪBAS VESELĪBAS STĀVOKLIS FINANSIĀLĀS IESPĒJAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS: PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS UN IZGLĪTĪBAS LĪMEŅI IESTĀŠANĀS NOTEIKUMI FINANSIĀLĀS IESPĒJAS MĀCĪBU ILGUMS UN VIETA ... ideālā profesija

17 Ko der uzzināt par profesiju
Ko dara šīs profesijas pārstāvji Kādos apstākļos jāstrādā (telpas, darba stundas, instrumenti, ietekme uz veselību, saskarsme un sadarbība, u.tml.) Kas jāzina un jāprot Kas sniedz gandarījumu un kādas ir “ēnas puses” Kā un kurās mācību iestādēs var apgūt Kādas ir izaugsmes iespējas Kādas ir “radniecīgās” profesijas Kādos uzņēmumos un organizācijās var strādāt Kāds ir iespējamais atalgojums Cik pieprasīta darba tirgū tā ir/būs

18 VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Par piedāvātajām iespējām karjeras izglītības un atbalsta jautājumos -> Karjeras atbalsta instrumenti: NIID.LV Profesiju pasaule Euroguidance Study in Latvia Euro Skills World Skills Eurydice

19 Materiāli skolēniem: Braukt vai nebraukt?

20

21 Skolas sadarbības partneri
Valsts izglītības Attīstības aģentūra RD IKSD, RIIMC Jauniešu n/o NIID.lv Uzņēmumi Vecāki Absolventi u.c.

22 Dzīves/ karjeras trīsstūris (mijiedarbībā)
ES intereses, spējas, vērtības Karjeras vadības prasmes IZGLĪTĪBA DARBS dažādi veidi un līmeņi pieredze, profesiju daudzveidība

23 Svarīgi ģimenē nodrošināt- attiecības, drošību, mīlestību!
Veiksmīgai karjerai... Svarīgi ģimenē nodrošināt- attiecības, drošību, mīlestību!


Lejuplādēt ppt "Karjera – cilvēka attīstība visas dzīves garumā"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma