Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Inovācijas kvalitatīvam izglītības procesam

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Inovācijas kvalitatīvam izglītības procesam"— Prezentācijas transkripts:

1 Inovācijas kvalitatīvam izglītības procesam
DU profesore Dr.paed. E.Krastiņa

2 Kas ir inovācija, inovatīvs mācību process?
Termins «inovācija» no angļu valodas vārda «innovation» - jauninājums, jaunievedums. Literatūrā šo terminu lieto, lai apzīmētu gan inovatīvu darbību, gan kreatīvu darbību, gan šādas darbības produktus, rezultātus.

3 Aktuāls, nozīmīgs, pārmaiņu ieviešanas rezultāts
Inovācija – priekšmets, parādība (arī jauna ideja, tehnisks paņēmiens, pieeja, metode u.c.), kas radīts, radoši izveidots, izmantojot neparastus paņēmienus, līdzekļus, un ieviests nesen, pēdējā laikā. Aktuāls, nozīmīgs, pārmaiņu ieviešanas rezultāts Jaunievedums, jauninājums (Ped.terminu vārdnīca)

4 Zinātne ir process, kurā nauda tiek pārvērsta zināšanās, savukārt inovācija ir process, kurā zināšanas tiek pārvērstas naudā. Inovācija aptver tās rīcības, kas saistītas ar zināšanu praktisko pielietojumu un prasmju īstenošanu, kas nepieciešamas, lai radītu pilnvērtīgākus produktus un pakalpojumus (Inovāciju portāls LR Ekonomikas ministrija)

5 IDEJA DARBĪBA INOVĀCIJA VĒRTĪBA NOVITĀTE Levitt, 2002

6 Lai cilvēka intelektuālais un radošais potenciāls pārvērstos inovatīvas, energoefektīvas un konkurētspējīgas ekonomikas izaugsmē, ekonomikas modelim ir jāmainās. Uzmanības centrā izvirzās uzņēmība un uzņēmējdarbību atbalstoša vide, atbalsts jaunu ideju radīšanai un komercializēšanai, zināšanu pārnese un lietotāju virzīta pētniecība. Masveida jaunrades pieeja nozīmē, ka ikviena Latvijas iedzīvotāja radošums, zināšanas un idejas var tikt izmantotas daudzveidīgu jauninājumu radīšanā un izplatīšanā. Latvija, 2030

7 Attīstībai ir jābūt ilgtspējīgai
Ilgtspējība nav savienojama ar zaudējumu nodarīšanu videi, resursu izšķērdēšanu un dabas daudzveidības samazināšanu. Ilgtspējība pārmaiņām: Ilgstspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata Inovāciju ilgtspējība arī pieprasa tās īstenojot ievērot ilgtspējīgas attīstības kultūras, sociālo, ekoloģisko un ekonomisko aspektu.

8 Ekonomiskā efektivitāte nozīmē tagadnes labklājības un nākotnes iespēju saskaņošanu
Ekoloģisku un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, investīcijas un subsīdijas ekoloģiski tīras produkcijas ražošanā, videi draudzīga valsts un nodokļu politika Sociālā ilgtspējība nozīmē sabiedrības attīstību kopumā, visu sociālo grupu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā un katra indivīda līdzdalību attīstībā Kultūras ilgtspējība nozīmē saglabāt un atbalstīt dažādu grupu kultūras mantojumu,tradīcijas, vērtības

9 Ilgtspējīgas attīstības mērķis ir neizjaukt dabisko līdzsvaru, bet iekļauties ekosistēmas harmonijā un tās attiecībās ar mūsu sabiedrību Vērtību, prakses un identitātes atpazīšana ir cilvēces attīstības nosacījums

10 lai veiktu apsteidzes mācības un
Mūsdienu didaktikā termins «inovatīvs mācību process», «inovatīva pieeja nozīmē to, ka mācību process jāorganizē tādējādi, lai mazāk kavētos pie pagātnes un šodienas aktualitātēm, bet gan, lai veiktu apsteidzes mācības un sagatavotu cilvēku rītdienas pašizglītības nepieciešamībai, sniegtu nepieciešamās prasmes saskatīt un risināt problēmas, saskatīt problēmu risināšanas alternatīvas A.Lanka

11 Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ietver izglītības pārorientēšanos uz ilgtspējību, sabiedrības pilsoniskās apziņas veicināšanu, skolotāju sagatavošanu sabiedrības pārveidošanai. Ilgtermiņa mērķis ir iespējami labāka dzīve, neapdraudot citus vai apkārtējo dabu un sabiedrību gan laikā, gan telpā. Indivīdam tā ir vajadzība attīstīt spēju rīkoties ilgtspējīgai sabiedrībai, lai būtu daudzveidīgas zināšanas, taisnīgas iespējas un pietiekama motivācija. Ilgtspējība pārmaiņām: Ilgstspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata

12 Ilgspējīga dzīvesveida veicināšana
Vides izglītība var kļūt par būtisku ilgspējīga dzīvesveida veicinātāju, izglītojot skolēnus un viņu vecākus par nepieciešamību un iespējām mainīt viņu ikdienas praksi, kā arī veicināt līdzdalību ilgspējīga dzīvesveida aktivitātēs. Stratēģiski svarīgi ir izveidot vides izglītības programmas, kur skolēnu teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktiskām aktivitātēm vietējās vides sakopšana un dabas kapitāla atjaunošanā. Latvija 2030

13 Inovācija izglītībā Process, kurā tiek īstenotas jaunas idejas, kas ienes izglītībā pozitīvas, progresīvas pārmaiņas. Inovācija nodrošina sistēmas elastīgumu, plastiskumu, variatīvus risinājumus nepārtraukti mainīgos apstākļos.

14 Inovācija pedagoģijā Ietver jaunu pedagoģisko metožu izstrādi un ieviešanu, vai arī zināmu metožu izmantošanu jaunā veidā vai vidē, lai sekmētu pedagoģisko procesu.

15 Inovatīvā pieeja akcentē
Konstruktīvas mācības Pašvadīta mācīšanās Daudzveidīgu sadarbību mācību procesā; Mācīšanas un mācīšanās mijiedarbību, kurā skolēni mācās gūt atziņas, izprast procesus, bagātināt radošās darbības pieredzi.

16 Radošums un inovācijas sasaucas ar Latvijas izglītības mērķiem un 21
Radošums un inovācijas sasaucas ar Latvijas izglītības mērķiem un 21.gadsimta izglītības filosofiju stiprināt sasaisti starp mācību priekšmetiem (integrēta pieeja), mazināt mācību satura sadrumstalotību veicināt mūsdienīgu mācību metožu un mācību līdzekļu izmantošanu (IT, interaktīvās mācību metodes) veicināt skolēnu kritisko domāšanu, problēmrisināšanas prasmes un kompetenci, veicināt uzņēmējspēju.

17 Radošās spējas nosaka Veids kādā cilvēks risina problēmas
Zināšanas,prasmes, attieksme, pieredze radošās domāšanas prasmes kompetence radošums motivācija Nosaka kā tieši cilvēks šos resursus izmanto «Inovatīva domāšana»

18 Inovatīva darbība sākas
ar jēgas meklēšanu; mērķa izvirzīšanu; orientāciju uz pašattīstību.

19 Katrs var kļūt par jaunu ideju radītāju.
Inovatīvie procesi dod iespēju profesionāli attīstīties un pašrealizēties pašiem pedagogiem un administratoriem un rezultātā skolēniem tiek attīstītas dzīves prasmes un radošās darbības pieredze. Katrs var kļūt par jaunu ideju radītāju.

20 Kādas inovācijas jau mums darbojas?
Projektu metode, nedēļa Projektu darbi Skolēnu portfolio Standarti (pamatizglītības, mācību priekšmetu utt.)- kompetenču pieeja Informācijas tehnoloģijas(datori, interaktīvā tāfele u.c. Kvalifikācijas pakāpes u.c.

21 Virzieni inovatīviem meklējumiem, inovatīvai darbībai
Viens no virzieniem – attīstīt skolotāju un skolēnu refleksīvo darbību. Radošs klimats –gan skolā, gan klasē.

22 SKOLOTĀJIEM Jēgpilna mācību darbības plānošana, vadīšana, izvērtēšana, saskatot problēmas, to risināšanas ceļus, metodes, paņēmienus, Orientācija uz plānotiem mācību rezultātiem, skolēnu iesaistīšana pašizvērtēšanā. Gatavība mūžizglītībai, mācīšanās organizācijā.

23 Mācošos organizāciju raksturo piecas darbības
Problēmu risināšana, Eksperimentēšana ar jaunām pieejām, Mācīšanās no savas pieredzes, Mācīšanās no citiem, Ātra un efektīva zināšanu apmaiņa starp organizāciju darbiniekiem. John Bessant

24 SKOLĒNIEM – mācīt mācīties
Apzināties savu mācīšanās procesu, izziņas mehānismus, domāšanas darbību, mācīšanās rezultātus, Izvirzīt savas mācību darbības mērķus, koriģēt savu darbību mācību procesā, Izvērtēt savu pieredzi, izaugsmi, pašattīstību, Patstāvīga savas mācību darbības organizēšana.

25 Kompetenču pieeja jeb mācību rezultātu pieeja pašreiz ir Eiropas kvalifikāciju sistēmas un valstu kvalifikācijas sistēmu pamatā.

26 Jāizpēta jauno tehnoloģiju potenciāls, kas var palīdzēt rast veidus, kā novērtēt galvenās kompetences: problēmu risināšana; kritiskā domāšana; sadarbība; uzņēmējdarbības iniciatīvas.

27 Microsoft u.c. programmu iespējas, planšetdatori mācību procesā, kā arī inovatīvu un efektīvu mācību metožu izmantošanā mācību procesa bagātināšanai un pilnveidei. Digitālu mācību līdzekļu izstrāde.

28 Variatīvs izglītības saturs
programmas dažāda līmeņa prasmju apguvei (pēc izvēles) individuālas programmas skolēniem mācību atbilstība skolēnu vajadzībām, spējām, ritmam, mācīšanās stilam utt.

29 Radošuma izglītība Izglītības sistēmai ir īpaši jāattīsta:
Indivīdualitāte, Spēja patstāvīgi, kritiski un radoši domāt, Sadarboties un pielāgoties. Radošuma izglītībai jābūt vērstai uz talantus izkopjošu izglītības procesu. Vairāk nekā 30 pasauleas valstīs radošā domāšana tiek pasniegta kā atsevišķš mācību priekšmets skolās. Arī Latvijas skolu sistēmā ir jāievieš radošās domāšanas apmācība.

30 Radošās darbības pieredzes un meklējumdarbības attīstība
Radošie uzdevumi (prasme kombinēt, improvizēt, izplānot savas ieceres īstenošanu, piedāvāt oriģinālus uzdevuma risinājumus u.tml.) Pašiem veidot radošos darbus (sacerējumus, grafiskos darbus, situāciju simulācijas, modeļus, spēles u.c.) Pētnieciskie projektu darbi (integrētā pieeja) – dabas, sabiedrisko, kultūras procesu izzināšana Mākslinieciskā darbība (muzicēšana, kompozīciju veidošana, teatrālas un deju improvizācijas, vizuāli mākslas darbi utt.)

31 Daudzveidīgas mācību vides
(muzejos, nometnēs, zinātnes centros, sadarbība ar uzņēmumiem karjeras izglītībā u.tml.)

32 Ieteicamā literatūra Edvards de Bono (2012) Domā! Kamēr nav par vēlu. Zvaigzne ABC. Edvards de Bono (2011) Kā gūt radošas idejas. Zvaigzne ABC. Inovatīva domāšana «Harvard Business review» (2007). Rīga. Lietišķās informācijas centrs. Roberts Fišers (2005) Mācīsim bērniem domāt. RaKa. Izglītība pārmaiņām: Ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata.

33 Esam gudri. Kāpēc neesam bagāti?
I.Kalviņš

34 Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Inovācijas kvalitatīvam izglītības procesam"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma