Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem Atbalsta pasākumi Sigulda

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem Atbalsta pasākumi Sigulda"— Prezentācijas transkripts:

1 Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem Atbalsta pasākumi Sigulda 17.09.2013.
Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālā pedagoģe Līga Miķelsone Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

2 Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

3 Kas ir mācīšanās traucējumi?
Mācīšanās traucējumi ir neiroloģiskas, ar smadzeņu darbības īpatnībām saistītas informācijas apstrādes grūtības, kas var ietekmēt: Mācīšanās pamatprasmes: lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, Augstākā līmeņa iemaņas: organizēšanu, plānošanu, abstrahēšanu Mācīšanas traucējumi (definīcija) Mācīšanās traucējumi attiecas uz vairākiem traucējumiem, kas var ietekmēt verbālas vai neverbālas informācijas iegūšanu, organizēšanu, saglabāšanu, sapratni vai pielietošanu. Šie traucējumi skar personas, kuras visādi citādi demonstrē vismaz vidējas domāšanas un spriešanas spējas. Līdz ar to mācīšanas traucējumi ir atšķirami no vispārēja intelektuālo spēju pazeminājuma. Mācīšanās traucējumu veidi: Disleksija (80% no MT)- izteiktas grūtības apgūt lasīšanu pār spīti normālām intelektuālam spējām, tradicionālai apmācībai un piemērotiem sociāliem apstākļiem. Disgrafija – izteiktas grūtības paust domas rakstiskā un grafiskā veida, nesalasāma rokraksts par spīti pietiekamam laika limitam, kļūdas pareizrakstībā, pieturzīmju lietošanā, jauc lielos un mazos burtus, nevienmērīgs slīpums, burtu forma un lielums, nepabeigti vai izlaisti vārdoi, burti, grūtības ar lapas organizēšanu, nepareizs vai savdabīgs rakstāmpiederuma satvēriens, rakstīšana vai pārzīmēšana notiek ar lielu piepūli, reizēm pat fiziskām sāpēm Diskalkulija – izteiktas grūtības apgūt skaitliskas sakarība un matemātiskas darbības. Traucējums skar pamata operācijas – saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu Mēdz būt kopā ar disleksiju (līdz pat 50%), UDS/UDHS, telpiskās uztveres grūtībām Dispraksija – motoro funkciju traucējums. Ietekmē runas plānošanu un izteikumu veidošanu. Ietekmē spēju veikt kustības ar žokli, lūpām, mēli, kas nepieciešams, lai veidotos skaņa. Neverbālie mācīšanās traucējumi – grūtības 3 jomās – motorikā, vizuāli – telpiskajā organizācijā un sociālajā jomā. Saistīts ar labās smadzeņu puslodes disfunkciju. Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

4 Kas nav mācīšanās traucējumi?
• Primāri sensori (redzes, dzirdes) traucējumi • Slikti sociālie vai ekonomiskie apstākļi • Nepiemērota izglītība (tai skaita neefektīvas mācīšanas metodes) • Garīgas attīstības traucējumi • Zema mācību motivācija • Valodas un kultūras atšķirības • Emocionāli traucējumi • Uzvedības problēmas Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

5 Kopīgs bērniem ar mācīšanās traucējumiem
Pazeminātas sekmes tādēļ, ka viņu smadzenēm ir grūtības apstrādāt noteikta veida informāciju Traucējums ir bioloģiski noteikts Saglabājas visu mūžu Nav ārstējams medikamentozi Saņemot savlaicīgu, regulāru un intensīvu pedagoģisku palīdzību, var panākt reālu uzlabojumu Pārmantojas ģimenē Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

6 Palīdzības plānošana Saredzēt un izprast problēmu
Veikt rūpīgu un vispusīgu diagnostiku Identificēt bērna resursus un stiprās puses Izveidot individuālo izglītības plānu Izvērtēt bērna progresu dinamikā Andras Vabales materiāls Speciālais skolotājs sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolotāju logopēdu. Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus; sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām; organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu; sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem; ievēro konfidencialitāti. Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē vāju lasītprasmi un rakstītprasmi; nevienmērīgas vai vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām. Speciālais skolotājs palīdz apgūt mācību vielu; palīdz rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes; palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā. Logopēds Izglītojamo valodas traucējumu cēloņu  profilakse, izpēte, diagnostika un korekcija. Sadarbība ar vecākiem, skolotājiem, atbalsta personālu skolā un citiem speciālistiem. Kā  skolēni un vecāki var saņemt logopēda palīdzību * Skolēnu valodas pārbaude notiek līdz 20.septembrim; * Skolēnus logopēdiskajā grupā uzņem visa mācību gada laikā; * Skolēni logopēdiskajā grupā tiek uzņemti ar vecāku iesniegumiem; * Skolēni individuālās un grupu nodarbības apmeklē pēc stundu saraksta; * Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild skolēns, vecāki, skolotājs un logopēds; * Skolēns tiek   atskaitīts no logopēdiskās grupas, kad valodas traucējums ir novērsts. Konsultācijas * Vecāki  var saņemt konsultācijas par bērna valodas attīstību, korekcijas darba dinamiku un rezultātiem; * Vecākiem iespēja apmeklēt nodarbības, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku. Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles. Psihologs ievēro konfidencialitāti. Skolas psihologs piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas; palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām; veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību; novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu; individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi; strādā ar bērnu un ģimeni individuāli. Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

7 Palīdzības nodrošinājums
Skolas atbalsta komanda Individuālie izglītības plāni Atbalsta pasākumi mācību procesā Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos Vecāku un skolotāju konsultēšana Sadarbība ar valsts un pašvaldību PMK Speciālās izglītības programmas Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

8 Vajadzības Noteiktu iemaņu trenēšana (funkcionālais treniņš)
Kompensācijas stratēģijas Pielāgojumi un atvieglojumi Spēja pastāvēt par sevi (aizstāvēt un lūgt palīdzību) Lasīšanai: Funkcionālais treniņš – ar mašīnu var iemācīties braukt tikai braucot Individuāli vai mazās grupās Vecāku iesaiste Katru dienu 15 – 20 min Vārdu krājuma paplašināšana Uzsvars uz fonētisko spēju attīstību – fonēmu apzināšanās, burtu un skaņu saistība, vārdu lasīšana (burtošana), pareizrakstība Kompensācijas stratēģijas: Iegūt info no TV, radio, muzejiem, izstādēm, izrādēm., ekskursijām Uztvert domu no konteksta Mācīties ieraudzīt atslēgas vārdus tekstā Pasakas. Net Pielāgojumi un atvieglojumi: Svarīgi rūpētis par to, lai bērnam ir iespēja demonstrēt savas zināšanas neatkarīgi no lasītprasmes Nelikt skaļi lasīt priekšā Nolasīt teksta uzdevumu noteikumus Izmantot materiālus, kas uzlabo teksta uztveri (plēves/ filtri, burtu lielums, līdzekļi, kas palīdz noturēt skatu pie konkrētās rindiņas – lineāls, balta lapa, pirksts, samazināts vai palielināts apgaismojums Papildus laiks kontroldarbos, eksāmenos Sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

9 Atbalsta pasākumi Atbalsta pasākumi ietver dažāda veida pasākumus un metodes, kas palīdz skolēniem ar speciālām vajadzībām pārvarēt veselības problēmu vai attīstības traucējumu radītos ierobežojumus mācību procesā. Metodiskie ieteikumi atbalsta pasākumu organizēšanai izglītības iestādēs Skolas pienākums ir atbalsta pasākumus nodrošināt 1)Ikdienā – mācību procesā 2)Pārbaudes darbos 3)Valsts pārbaudes darbos (tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā) Skolas atbalsta komandai vismaz 2 reizes mācību gadā jāizvērtē: katru atbalsta pasākumu un skolēna rezultātus pārbaudes darbos, kuros šie pasākumi izmantoti; skolēna vērtējums par to, kā katrs atbalsta pasākums palīdz; skolotāju, profesionāļu un citu speciālistu viedoklis par to, kā šie pasākumi darbojas.

10 Atbalsta pasākumi mācību procesā
Atbalsta pasākumi aptver šādās jomas: mācīšanas metodes un materiāli; mājas darbi un vērtēšana klasē; laika plānojums; mācību vide; speciālu komunikācijas sistēmu izmantošana Pilnīgi viss, kas skolotājam ienāk prātā un ir pedagoģijas rāmjos Kas ir tas, ko skolotājs pamēģinājis atšķirīgu no pārējiem mācīšanas metodes un materiāli; Vismaz 5 veidi, ka iemācīt doto vielu. Ja kāds atbalsta pasākums nestrādā, jāmeklē kaut kas cits mājas darbi un vērtēšana klasē; Samazināt mājas darbu apjomu Testa veidā norādot pareizo atbildi Izmantot datoru ļaut atbildēt mutiski laika plānojums; Papildus laiks darba veikšanai Pārtraukumi – dinamiskās pauzes, roku izpurināšana, burtnīcu izdalīšana, tāfeles noslaucīšana mācību vide; Darbs grupās, pāros, individuāli, Apgaismojums, Sola novietojums speciālu komunikācijas sistēmu izmantošana Widgit, attēli, simboli Atgādnes palīdz skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt standarta prasības. Atgādnēs uzskatāmi, koncentrētā veidā tiek sniegta informācija, kas mācību stundās ir svarīgākais. Atgādnes tiek veidotas tā, lai izceltu pašu būtisko, katrā tēmā galveno; Atgādnēm ir jābūt ērti lietojamām, nomaināmām un papildināmām; Informācijai tajās jābūt vizuāli pārskatāmai, saprotamai, ar krāsu palīdzību jāizceļ galvenais;. Atgādnēs materiāls tiek sistematizēts pa mācību priekšmetiem un sīkāk katrā mācību priekšmetā pa tēmām; Atgādnes var iegādāties grāmatnīcās; Atgādnes labāk gatavot pašam skolēnam Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

11 Kas var saņemt atbalsta pasākumus pamatizglītībā ?
Izglītojamie, kuriem ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības programmas nepieciešamību Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbalsta pasākumu nepieciešamību Logopēda atzinums par valodas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par mācīšanās traucējumiem Izmaiņas pārbaudes darbu norises standarta procedūrās, nodrošinot skolēnam ar speciālām izglītības vajadzībām iespēju atbilstoši spējām parādīt apgūtās zināšanas un prasmes Atbalsta pasākumu veidi pārbaudes darbos: Iepazīšanas ar darba informāciju (drukas lielums, šabloni, kas atsedz konkrētu teksta daļu, fona plēves, uzdevuma nosacījumu lasīšana priekša, mainīt uzdevumu izkārtojumu pārbaudes lapa Atbildes sagatavošana un sniegšana Darba vieta Laiks un secība pareizi izvēlēti un lietoti atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos nodrošina precīzu un ticamu informāciju par skolēna sniegumu; skolēns pārbaudes darbā jūtas labāk, zinot, ka viņa traucējums nebūs šķērslis, lai parādītu mācību laikā apgūtās zināšanas un prasmes; atbalsta pasākumi var skolēna sniegumu nedaudz uzlabot; palielinās skolēna motivācija mācīties Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

12 Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem:
Pagarināts darba izpildes laiks Palielināts starpbrīžu skaits Drīkst izmantot palīglīdzekļus, kuri uzlabo teksta uztveri Atļauts lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus un tekstus Izmantot atgādnes: par matemātikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem aritmētisko iemaņu traucējumiem vai jauktiem mācīšanās traucējumiem), par gramatikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem pareizrakstības traucējumiem vai disgrāfiju vai jauktiem mācīšanās traucējumiem). MK 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr “Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” MK 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” Kas var saņemt atbalsta pasākumus vidējā izglītībā? 12.klases necentralizētajos valsts pārbaudes darbos – līdzīgi kā pamatizglītībā Lai saņemtu atbalsta pasākumus centralizētajos valsts pārbaudes 12.klasē darbos, nepieciešams pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums Atgādnes palīdz skolēniem ar mācīšanās traucējumiem apgūt standarta prasības. Atgādnēs uzskatāmi, koncentrētā veidā tiek sniegta informācija, kas mācību stundās ir svarīgākais. Atgādnes tiek veidotas tā, lai izceltu pašu būtisko, katrā tēmā galveno; Atgādnēm ir jābūt ērti lietojamām, nomaināmām un papildināmām; Informācijai tajās jābūt vizuāli pārskatāmai, saprotamai, ar krāsu palīdzību jāizceļ galvenais;. Atgādnēs materiāls tiek sistematizēts pa mācību priekšmetiem un sīkāk katrā mācību priekšmetā pa tēmām; Atgādnes var iegādāties grāmatnīcās; Atgādnes labāk gatavot pašam skolēnam Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

13 Pasaule turas uz tiem, kas paši īpaši nedomā, ka uz viņiem turas pasaule
Juris Rubenis Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001

14 Eiropas Sociālā fonda projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr.2010/0330/1DP/ /10/IPIA/VIAA/001


Lejuplādēt ppt "Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem Atbalsta pasākumi Sigulda"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma