Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Atbalsta personāla metodiskā komisija

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Atbalsta personāla metodiskā komisija"— Prezentācijas transkripts:

1 Atbalsta personāla metodiskā komisija
Pārskats par 2015./2016. mācību gada darbu

2 Atbalsta personāla sadarbības komanda
Speciālais pedagogs Logopēds Psihologs Sociālais pedagogs Medmāsa Administrācijas pārstāvis

3 Izglītojamo skaits, kuri apmeklēja atbalsta speciālistus 2015./2016.m.g.
Speciālais pedagogs 27 Logopēds 29 Psihologs 34 Sociālais pedagogs 117

4 Izglītojamo skaits, kuri apmeklēja atbalsta speciālistus 2015./2016.m.g.

5 Notikušas 6 atbalsta komandas sēdes
Mācīšanās grūtības Uzvedības problēmas Emocionalās, vecuma personības problēmas

6 Izglītojamo vecāku skaits, kuri apmeklēja atbalsta personāla organizēto vecāku dienu skolā
Atbalsta personāls Vecāku skaits Speciālais pedagogs (Irīna Samsonova ) 6 (Larisa Kapustina) 3 Logopēds (Sandra Beļavska) 18 Psihologs (Natālja Kočkareva) 25 Psihologs (Inna Savoņa) 4 Sociālais pedagogs (Žanna Manakova) 1 Sociālais pedagogs (Viktorija Streļuhina)

7 Izglītojamo vecāku skaits, kuri apmeklēja atbalsta personāla organizēto vecāku dienu skolā

8 Atbalsta pasākumu nodrošināšanai sagatavotie atzinumi 3. ,6. ,9
Atbalsta pasākumu nodrošināšanai sagatavotie atzinumi 3.,6.,9.klašu skolēniem 3.klase – 9 skolēni 6.klase – 10 skolēnu 9.klase skolēni

9 Izglītojamo skaits, kuriem tika ieteikta valsts pašvaldības PMK (atzinumu sagatavošana)
1.klasē – 3 skolēni 3.klasē – 1 skolēns 6.klasē - 3 skolēni

10 Jautājumi: Kādus sava darba rezultātus uzskatāt par veiksmīgiem ?
Kurās jomās vislielākās problēmas ? Kāda ir sava darba pašvērtējuma sistēma?

11 Speciālais pedagogs (Irīna Samsonova )
Organizēšana individuālās nodarbības ar skolēniem ar mācību grūtībām. Izveidoti un aprobēti atgādnes (1. – 2.klases – mazākumtautības valoda). Vecāku diena. Praktiski visi izglītojamie ar mācību grūtībām (2.kl., 3.kl., 5.kl.) pabeidza mācību gadu ar sekmīgu vērtējumu matemātikā un krievu valodā. Veiksmīga sadarbība ar visiem klases audzinātājam.

12 Spesiālais pedagogs (Larisa Kapustina)
Izveidoti un tiek veidoti metodiski materiāli atbalstam pedagogu darbībai, balsta materiāli skolēnu veiksmīgas mācībdarbības nodrošināšanai (3.-4.kl) Rekomendācijas vecākiem darbam ar konkrētiem bērniem problēmu risināšanā. Atbalsta komanda speciālistu konsīliji. 4. un 6.klašu izglītojamie pabeidza mācību gadu ar sekmīgu vērtējumu matemātikā un krievu valodā Veiksmīga sadarbība ar 6.a klases audzinātāju V.Moļevu.

13 Logopēds 2015. – mācību gada skolas logopēda darbs bija aktīvs un produktīvs, kas ir apstiprinājies ar pēdējiem diagnostikas rezultātiem. Visos virzienos tika veikts rūpīgs darbs, bija sniegta reāla palīdzība bērniem un vecākiem.

14 Psihologs (Inna Savoņa)
skolēnu izpēte un konsultēšana grupās un individuāli karjeras izvēles jautājumos, atbalsts profesijas izvēles jomā; psihodiagnostika un "psiholoģiskās klases kartes" izveidošana (skolēnu personīgās un intelektuālās īpašības, informācija par bērna iespēju, par riska grupu), mācību motivācijas izpēte, kas dod priekšstatu par katra skolēna un klases vadošajiem kopīgiem mācību motīviem; atbalsts bērniem ar emocionāla rakstura grūtībām ( trauksme, bailes un c.)

15 Psihologs (Natālja Kočkareva)
tika izveidots kontakts ar vecākiem, veikts darbs ar vecākiem, lai palīdzētu bērniem; laba sadarbība ar pedagogiem,soc.un spec.pedagogiem,logopēdu; kopīgas sanāksmes, ar mērķi pieņemt lēmumus, norīkot riska grupas skolēnus uz Pedagoģiski- medicīnisko komisiju; sadarbība ar sociālo pedagogu , palĪdzot skolēniem ar sliktām sekmēm mācībās.

16 Sociālais pedagogs (Žanna Manakova)
1.1. Sadarbība ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes inspektori N.Jurāni un Rīgas 72. vidusskolas klašu audzinātājiem zīmējuma konkursā ,,Atstarotājs kā neaizvietojams drošības atribūts diennakts tumšajā laikā.” gadā no novembrim Rīgas 72. vidusskolas skolēni piedalījās klašu skolēnu plakātu konkursā ,,Uzmanību-bērns! Nesmēķē tuvāk par 10 metriem", kas tika rīkots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas ,,Izvairies no smēķētāja" ietvaros. 12.a klases skolniece Jūlija Platkova un 6.b klases kolektīvs sadarbībā ar klases audzinātāju B. Baškirovu un sociālo pedagogu Ž.Manakovu ieguva plakātu konkursā 1. vietu un balvā grupas ,,Astro`n`out" akustisko koncertu. Balvas pasniegšana notika Rīgas 72. vidusskolas aktu zālē gada 25. novembrī, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas noslēguma preses konferencē ,,Izvairies no smēķētāja", kurā tika prezentēti jaunāko pētījumu dati par smēķēšanas paradumiem Latvijā, kā arī izvērtēts kampaņā paveiktais Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personāla speciālistiem un administrāciju, kuras rezultatā tika veiksmīgi atrisinātas konfliktsituācijas: izglītojamais–izglītojamais, izglītojamais-pedagogs, vecāks-vecāks kā arī izglītojamo mācību problēmas klašu grupās Piedalīšanās skolas pedagoģiskā sēdē g., skolas pedagoģiskā kolektīva informēšana par izglītojamo emocionālo, fizisko, bioloģisko drošību ģimenē sadarbībā ar skolas psihologu I. Savoņu Adaptācijas pasākumi 5. klasēs sadarbībā ar skolas psihologu N. Kočkarevu.

17 Kurās jomās vislielākās problēmas? Spesiālais pedagogs
3.b, 5.c,6.c un 6.d klases izglītojamo neregulārs nodarbību apmeklējums. Gruti uzlabot motivāciju mācību darbībai. Vāja sadarbība ar mācību priekšmētu skolotājiem. Jāstiprināt klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un speciālā skolotāja sadarbību. Ne visi priekšmeta skolotāji izmanto atgādnes stundās

18 Psihologs Grutības darbā ar izglītojamiem, kuriem ir zema mācību motivācija, kuriem ir pedagoģiskā ielaistība, kuriem nav spēka un vēlēšanās kaut ko mainīt. Lielas grūtības sagādā vecāku neieinteresētība sadarboties ar skolas speciālistiem. Problēmas sagādā darbs ar skolēniem, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja, trūkst sadarbības ar skolas personālu un bērna ģimeni. Sadarbība ar pedagogiem individuālo plānu sastādīšanā.

19 Sociālais pedagogs Skolas vide - izglītojamo lielais skaits skolā un bezkontrole skolas starpbrīžos (konfliktsituācijas starp izglītojamiem, vecākiem) Mācīšana un mācīšanās- izglītojamo vecāku un dažu skolotāju neizpratne par skolēnu vajadzībām mācību procesā (individuālu plānu izstrādāšana mācību priekšmetu apgūšanā, atbalsta pasākumi mācību stundās, pārbaudes darbos un eksāmenos).

20 Kāda ir sava darba pašvērtējuma sistēma?
Sava darba novērtēšanai balstāmies uz izveidoto plānu un tā izpildi, uz ikgadējām atskaitēm, kā arī uz saikni starp skolēniem, vecākiem, pedagogiem un administrāciju. Savu darbu 2015./2016. mācību gadā novērtējam - labi.


Lejuplādēt ppt "Atbalsta personāla metodiskā komisija"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma