Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Digitāls mācību līdzeklis demonstrācijai un informatīvām studijām

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Digitāls mācību līdzeklis demonstrācijai un informatīvām studijām"— Prezentācijas transkripts:

1 Zigurds EGLĪTIS TEHNISKĀS GRAFIKAS CEĻVEDIS LVS EN ISO STANDARTIEM ATBILSTOŠU RASĒJUMU NOFORMĒJUMS
Digitāls mācību līdzeklis demonstrācijai un informatīvām studijām VIII daļa BŪVNIECĪBAS RASĒJUMU NOFORMĒJUMS (BUILDING DRAWINGS EXECUTION) Rīga 2019

2 PRIEKŠVĀRDS (FOREWORD)
Latvijā kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī ir saistoši noteiktie ES normatīvie akti, reglamentējoši būvniecības, inženiermehānikas, mašīnbūves u.c. nozaru darbību visās to izpausmes formās, ieskaitot rasējumu u.tml. grafisko dokumentu izstrādi un noformējumu. Šajā sakarībā jānorāda arī tas, ka arhitektu, inženieru, pedagogu u.c. ar grafisko informāciju saistīto speciālistu darbībā arvien reljefāk sevi piesaka digitālās tehnoloģijas. Lai minētais process virzītos raitāk, ir piedāvāta digitālā mācību līdzekļa II daļa “Būvniecības rasējumu noformējums”, kas pilnībā atbilst LVS EN ISO standartu prasībām. Bez tam minētais mācību materiāls ir noformēts Microsoft PowerPoint versijā, kas nozīmē to, ka tas ir vienlīdz efektīvi izmantojams darbībās ar būvrasējumiem kā pedagogiem izskatāmās vielas demonstrācijai, tā arī ar projektēšanu saistītajiem interesentiem informatīvām studijām. 2

3 NODAĻU RĀDĪTĀJS (CHAPTER REFERENCES)
1.1. Ēku elementu piesaiste (Building elements conjunction) 1.2. Ēku attēlojuma apzīmējumi (Graphical symbols of building) 2.1. Ēku plānu rasējumi (Building plans) 2.2. Ēku griezumu rasējumi (Building sections / cuts) 3.1. Nepilno projekciju rasējumi (Partial projections) 3.2. Ēku rasējumu iznestie elementi (Building parts / details drawings) 4.1. Ēku būvkonstrukciju rasējumi (Building structural drawings) 4.2. DZBK rasējumi (Reinforced concrete structural drawings) 5.1. Ēku interjera rasējumi (Building interior drawings) 5.2. Ēku interjera rasējumu piemēri (Types of interior drawings) 6.1. Būvobjektu ģenerālplānu rasējumi (General plans) 6.2. Ģenerālplānu rasējumu veidi (Types of general plans) 7.1. Rasējumu ēnošana (Drawing shadows) 7.2. Rasējumu ēnojuma veidi (Types of drawing shadows) 3

4 BŪVRASĒJUMA LAPAS NOFORMĒJUMS
Rasējuma standartrāmītis. Rakstlaukums (Building drawing frame. Title block) 4

5 BŪVRASĒJUMA LAPAS NOFORMĒJUMS
Rasējuma standartrāmītis. Rakstlaukums (Building drawing frame. Title block) 5

6 Fasādes rasējuma ēnojums (Elevation drawing shadow)
MĀCĪBU RASĒJUMS Fasādes rasējuma ēnojums (Elevation drawing shadow)

7 MĀCĪBU RASĒJUMS Ēkas ortogonālais rasējums (2D grafikas izpildījums)
(2D orthogonal drawing of the house) 7

8 Ēkas parametriskais modelis (3D grafikas izpildījums)
MĀCĪBU RASĒJUMS Ēkas parametriskais modelis (3D grafikas izpildījums) (3D parametric model) 8

9 BŪVRASĒJUMU ATTĒLOJUMA RAKSTUROJUMS
Ieskats ēku rasējumu attēlojumā (building drawing representation) Ēku u.c. būvju rasējumu attēlojumu izstrādā atbilstoši vispārtehnisko rasējumu izpildes prasībām, ievērojot noteiktos izņēmumus, piemēram, mērbultiņas aizstājot ar īsām mērsvītriņām, ieviešot specifiskus būvju projekciju nosaukumus, virs attēliem pierakstot atbilstošus virsrakstus, pielietojot līmeņu (augstumu) atzīmes, metros ar 3 daļu zīmēm utt. Saskaņā ar aplūkoto, objektu attēlojumā izmantotās projekcijas ir: skati (attēli, kas atspoguļo objektu, tajā skaitā arī ēku ārējo formu ar minimālām raksturīgām neredzamajām kontūrām svītrlīniju veidā); griezumi / šķēlumi (attēli, kas atspoguļo ēku ārējo un iekšējo formu); sienu, pamatu un kanālu izklājumi (attēli, kas ilustrē ēku iekšējo un ārējo sienu, pamatu un kanālu formu); ēku interjera ortogonālie rasējumi, objektu aksonometrijas un shēmas; interjera perspektīvas (centrālajā projekcijā izpildīti telpu attēli); ēku perspektīvas (centrālajā projekcijā izpildītas ēku ilustrācijas) u.tml. Piezīme: Ēku (būvju) rasējumos svītrlīnijas minimalizē. 9

10 1. BŪVRASĒJUMU NOFORMĒJUMA RAKSTURLIELUMI (CHARACTERISTICS OF THE BUILDING DRAWINGS EXECUTION)
10

11 1. BŪVRASĒJUMU NOFORMĒJUMA RAKSTURLIELUMI
Būvrasējumu noformējumā izmantojamie raksturlielumi: ēku daļu piesaistes elementi (building elements conjunction); ēku attēlojuma grafiskie apzīmējumi (graphical symbols); normatīvie struktūrelementi (normative references). 11

12 1.1. ĒKU ELEMENTU PIESAISTE
Koordinācijas (piesaistes) asu tīkls (Building grid lines) Ēku sienu, kolonnu, pārsegumu u.c. slodzi nesošu būvelementu piesaisti pamatiem raksturo koordinācijas asu tīkls, ko veido šauras (0,13; 0.18; 0.25 mm) svītrpunktu līnijas tā iekšpusē, nepārtrauktas – ārpusē, līniju galus noslēdzot ar mm diametra aplīšiem un: garenvirzienā apzīmējot ar aplīšos ierakstītiem arābu cipariem; šķērsvirzienā – ar lielajiem burtiem. 12

13 1.1. ĒKU ELEMENTU PIESAISTE
Laidums. Solis (Span of the building grid lines. Step of the building grid lines) Laidums (iepriekšējais attēls: attālums A – B) un solis (attālumi 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4) ir koordinācijas asu tīkla rūšu (aiļu) izmēri, kas atbilst slodzi nesošu ēkas konstruktīvo daļu – siju, pārseguma paneļu u.tml. elementu izvietojumam koordinācijas asu tīklā: garenvirzienā (laidums); šķērsvirzienā (solis). Stāva augstums (Storey height) Vairākstāvu ēkām par stāva augstumu uzskata attālumu no telpas esošās grīdas augšējā līmeņa līdz nākamā stāva telpas atbilstošajam līmenim, t.i., stāva augstumu veido telpas augstuma (attālums no grīdas līdz griestiem) un starpstāvu pārseguma biezuma summa. Vienstāva ēkām, piemēram, ražošanas ēkām par stāva augstumu pieņem telpas augstumu. 13 13

14 1.2. ĒKU ATTĒLOJUMA APZĪMĒJUMI
Ēku daļu grafiskie apzīmējumi (Graphical symbols of parts of buildings) 14

15 1.2. ĒKU ATTĒLOJUMA APZĪMĒJUMI
Ēku materiālu grafiskie apzīmējumi šķēlumos / griezumos (Graphical symbols of materials in sections / cuts) 15

16 1.3. BŪVRASĒJUMU STRUKTŪRELEMENTI
Attēlojums (Representation) Būvrasējumu attēlojuma struktūrelementu kopumu veido: būvju, tajā skaitā ēku, kopskati (plāni, griezumi, fasādes); būvju (ēku) daļskati – fragmentu, mezglu un detaļu rasējumi; būvkonstrukciju rasējumi; interjera rasējumi; ģenerālplānu rasējumi; inženierkomunikāciju rasējumi, shēmas, perspektīvas u. tml. Attēlojuma virsraksti (Representation titles) Būvrasējumos virs katra izpildītā attēla mm attālumā no tā jānorāda virsraksts (attēla nosaukums vai apzīmējums) rakstā, kas 1,4 reizes pārsniedz rasējuma mērskaitļu lielumu (standartraksta nākamā pakāpe). 16

17 1.3. BŪVRASĒJUMU STRUKTŪRELEMENTI
Ēku (būvju) veidi (Types of construction (buildings)) Atkarībā no ēku (būvju) funkcionalitātes (pielietojuma nozīmes) izšķir šādus ēku (būvju) veidus: Dzīvojamās ēkas (LBN 211 – 15 “Dzīvojamās ēkas”); Publiskās ēkas (būves) (LBN 208 – 15 “Publiskās būves”); Ražošanas ēkas, noliktavas u.c. ar finanšu apriti saistītās ēkas. Ēku grupas (Groups of buildings) Atbilstoši Ēku būvnoteikumos izvērstajiem dalījuma kritērijiem – (1.) stāvu skaits, (2.) cilvēku skaits, (3.) platība, apbūves laukums, (4.) būvtilpums, (5.) jauda secībā uz augšu ēkas iedala sekojošās grupās (kur grupas noteikšanai jābūt spēkā vismaz vienai no klasifikācijas pazīmēm): I grupas ēkas (zemākā grupa); II grupas ēkas (starpgrupa); III grupas ēkas (augstākā grupa). 17

18 1.3. BŪVRASĒJUMA STRUKTŪRELEMENTI
Ēkas 4 pamatprojekcijas (House 4 projections) 18

19 1.3. BŪVRASĒJUMU STRUKTŪRELEMENTI
Ēkas 4 pamatprojekcijas (turpinājums) (house 4 projections – continued) Ēkas 4 pamatprojekciju (kopskatu rasējumu) struktūru veido: 1. Ēkas frontālā projekcija: a) pretskats jeb ēkas galvenā fasāde, b) vertikāls frontālgriezums jeb ēkas garengriezums. 2. Ēkas horizontālā projekcija: a) virsskats jeb jumta plāns, b) horizontālgriezums jeb ēkas stāva vai cita līmeņa plāns. 3. Ēkas kreisā profilā projekcija: a) kreisais sānskats jeb ēkas kreisā gala fasāde, b) vertikāls kreisais profilgriezums jeb ēkas kreisais šķērsgriezums. 4. Ēkas labā profilā projekcija: a) labais sānskats jeb ēkas labā gala fasāde, b) vertikāls labais profilgriezums jeb ēkas labais šķērsgriezums. 19

20 1.3. BŪVRASĒJUMU STRUKTŪRELEMENTI
Ēkas 4 pamatskati (House 4 views) 20

21 1.3. BŪVRASĒJUMA STRUKTŪRELEMENTI
Ēkas attēlojuma 4 griezumi (House 4 sections / cups) 21

22 1.3. BŪVRASĒJUMU STRUKTŪRELEMENTI
Norādes līniju pielietojums (Leader / reference lines) Rasējuma paskaidrošanai nereti izmanto slīpi novilktas (≥ 15°) šauras, nepārtrauktas norādes līnijas ar horizontālu plauktiņu attiecīgo datu izvietojumam un noslēdzošu bultiņu vai punktu virsmas norādei. Konstruktīvo slāņu norāde (Construction plies) Ēkas pārsegumu, jumta u.c. konstruktīvo daļu slāņojumu uzdod ar slīpām norādes līnijām ar norādītiem punktiem uz slāņu virsmām, pierakstot uz atsevišķiem plauktiņiem to nosaukumu un biezumu mm virzienā no augšas uz leju (horizontālam veidojumam) vai virzienā no kreisās puses uz labo (vertikāla rakstura veidojumam). 22

23 1.3. BŪVRASĒJUMU STRUKTŪRELEMENTI
Grīdas / jumta slīpuma atzīmēšana (Sloping floor / roof) Grīdas / jumta slīpumu uzdod ar 90° leņķī izvērstu bultiņu (→, ←, ↑, ↓) ūdens tecēšanas virzienā, t.i., slīpuma krituma virzienā. Izmēru noformējums (Dimensioning) Būvniecības rasējumos objektu lieluma norādei izmanto: lineāros izmērus, kurus biežāk noformē milimetros; līmeņa jeb augstuma atzīmes, ko izsaka metros; skaitliskas attiecības, (piem., 1 : 10), procentus (%), promiles (‰). Tabulas, teksta skaidrojums, nosacījumi (Tables, text, simplified / symbolic representation) Mūsdienu rasējumos noteiktu vietu ieņem dažādas nozīmes un izpildījuma tabulas, tekstveida skaidrojums, reglamentējoša rakstura informācija, standartprasībās noteiktie nosacījumi un vienkāršojumi, ko izvieto zonā pie rasējuma rakstlaukuma (kā tas jau paskaidrots). 23

24 2. ĒKU KOPSKATA RASĒJUMI (BUILDING ASSEMBLY DRAWINGS)
24

25 2. ĒKU KOPSKATA RASĒJUMI Ēku kopskata rasējumi ir grafiskie dokumenti, kas attēlo visas ēkas ārējo vai iekšējo uzbūvi, norāda izmērus un sniedz citu atbilstošo informāciju. Ēku kopskata rasējumu sastāvā ietilpst: ēku plānu rasējumi (building plans); ēku griezumu rasējumi (building sections / cuts); ēku fasāžu rasējumi (building elevation drawings). 25

26 2.1.1. Vispārēji norādījumi (General conventions)
2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Vispārēji norādījumi (General conventions) Ēkas būvprojekta rasējumu izstrādē jāievēro nosacījums – ēkas attēlojumam jāatbilst pilnībā uzbūvētas ēkas konstrukcijai, pieņemot par rasējuma galveno attēlu plāna projekciju. Ēku plāni ir dažāda līmeņa ēku horizontālprojekcijas, ko veido: ēkas virsskats – jumta plāns, spāru plāns; ēkas horizontālgriezumi – pamatu plāns, stāva plāns u.c. Veidojot ēku plānu rasējumus, jāievēro sekojošais: ja plāns ir skats, tā kontūrām lieto platu līniju – 0,25; 0,35 mm; ja plāns ir horizontālgriezums bez svītrojuma, tā kontūrlīnijām jābūt sevišķi platām – 0,5; 0,7 mm, bet ēkas daļām aiz šķēlējplaknes – izpildītām ar platām nepārtrauktām līnijām (0,25; 0,35 mm); ja plāns ir horizontālgriezums ar svītrojumu, kontūrām jālieto plata līnija – 0,25; 0,35 mm, ēkas daļām aiz šķēlējplaknes – 0,13; 0,18 mm. 26

27 2.1.2. Ēku plānu rasējumu veidi (Types of the building plans)
2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Ēku plānu rasējumu veidi (Types of the building plans) Biežāk tiek lietoti šādi plānu rasējumi: pamatu plāns (foundation plan); pagraba plāns (basement plan); pārseguma plāns (slab plan); grīdas plāns (reflected floor plan); stāva plāns (floor plan); bēniņu plāns (attic plan); spāru plāns (rafters plan); jumta plāns, griestu plāns, kanālu plāns, pārsedžu plāns u.c. (roof plan, reflected ceiling plan, flues / holes plan, lintels plans and others). Plānu rasējumu izstrādi sāk ar koordinācijas asu tīkla attēlojumu atbilstošajā mērogā. Tad šim asu tīklam piesaista ēkas elementu kontūras, noformē izmērus, iezīmē fragmentu un mezglu izpildes vietas, izvieto ēkas aprīkojumu un uzdod citu nepieciešamo informāciju. 27

28 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.3. Ēkas lentveida pamatu plāns
(Strip foundation plan) 28

29 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.3. Lentveida pamatu aksonometrija
(Strip foundation axonometry) 29

30 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.3. Ēkas kolonnu pamatu plāns
(Sleeve block foundation plan) 30

31 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.3. Ēkas kolonnu pamatu bloka rasējums
(Sleeve block drawing) 31

32 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.3. Ēkas kolonnu pamatu aksonometrija
(Sleeve block foundation axonometry) 32

33 (Pile foundation plan)
2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Pāļu pamatu plāns (Pile foundation plan) 33

34 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.3. Pāļu pamatu aksonometrija
(Pile foundation axonometric) 34

35 (Slab foundation plan)
2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Plātnes pamatu plāns (Slab foundation plan) 35

36 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.3.1. Plātnes pamatu aksonometrija
(Slab foundation axonometric) 36

37 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI 2.1.4. Ēkas pārseguma plāns
(Building slab plan) 37

38 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Ēkas stāva plāna rasējuma izstrādes 1. posms (ēkas stāva plāna rasējuma asu tīkla izveide) (Execution of building grid lines of the floor plan 1) 38

39 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Ēkas stāva plāna rasējuma izstrādes 2. posms (stāva plāna rasējuma kontūru izveide ar šauru līniju) (Execution of building floor plan 2) 39

40 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Ēkas stāva plāna rasējuma izstrādes 3. posms (ēkas šķelto sienu kontūru pārvilkšana ar platu līniju) (Execution of building floor plan 3) 40

41 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Ēkas stāva plāna rasējuma izstrādes 4. posms (ēkas stāva plāna rasējuma noslēguma noformējums) (Execution of building floor plan 4) 41

42 2.1. ĒKU PLĀNU RASĒJUMI Stāva plāna fragmenta izmēru noformējums (Dimensioning detail of building floor plan) 42

43 2.2.1. Vispārēji norādījumi (General conventions)
2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Vispārēji norādījumi (General conventions) Ēkas griezums ir ēkas vertikālprojekcija, kas iegūta nosacīti šķeļot ēku ar frontālu (ēkas garengriezums) vai profilu (ēkas šķērsgriezums) šķēlējplakni. Griezumu kontūrām paredz: 0,35; 0,5 un 0,7 mm līnijas. Griezuma projekcija tiek veidota pēc ēkas (stāva) plāna rasējuma, izmantojot, atbilstoši skatiena virzienam pagrieztu, plāna nošķēlumu. Izšķir divu veidu griezumus: arhitektūrgriezumi (ēkas projektēšanas sākumstadijai) un konstruktīvie griezumi (ēkas būvprocesam). Arhitektūrgriezumi jeb kontūrgriezumi paskaidro ēku konstruktīvo uzbūvi apveidkontūrās, neuzrādot detalizēti ēkas būvelementus. Tā kā konstruktīvie griezumi paredzēti tiešam ēku būvniecības un montāžas procesam, tajos izvēlētajā rasējuma mērogā ar normatīvos atļautajiem vienkāršojumiem un nosacījumiem uzdotajā šķēlējplaknē atbilstoši materiālu grafiskajam svītrojumam atspoguļo pilnīgu ēkas uzbūvi, atliek lineāros izmērus un līmeņu atzīmes, norāda slāņojuma izkārtojumu, noformē mezglu un fragmentu vietas u.tml. informāciju. 43

44 (Selection of the section plane in the floor plan)
2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Šķēlējplaknes izvēle stāva plānā, piem., plakne 2 – 2 (1. posms) (Selection of the section plane in the floor plan) 44

45 2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Stāva plāna nošķēluma atdalīšana (2. posms) (Partition the section part off the floor plan – continued) 45

46 2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Plāna saglabātās daļas pagriešana par 90⁰ rasēj. plaknē (3. posms) (Rotating of 90⁰on the drawing plane save part of the plan – continued) 46

47 2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Saglabātā plāna (ēkas) pagriešana par 90⁰ uz augšu (4. posms) (Rotating up of 90⁰ save part of the house – continued) 47

48 2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Ēkas labā profila konstruktīvs griezums (Construction right cross section) 48

49 2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI 2.2.4. Ēkas labā profila kontūrgriezums
(Building outline right section) 49

50 2.2. ĒKU GRIEZUMU RASĒJUMI Kāpņutelpas shematisks profilgriezums (Shematic section of the stairway) 50

51 2.3.1. Vispārēji norādījumi (General conventions)
2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI Vispārēji norādījumi (General conventions) Ēkas fasādes rasējums ir ēkas vertikālprojekcija – pretskats (galvenā fasāde), kreisais / labais sānskats (gala / sānu fasādes) un mugurskats (pagalma fasāde), kuros atspoguļojas ēkas ārējā forma jeb eksterjers. Salīdzinot ar ēku plānu un griezumu rasējumiem, fasāžu rasējumu kontūrām lieto šaurākas standartlīnijas: 0,25; 0,35 vai 0,5 mm, zemes līniju norādot ar dubultplatu kontūru: 0,5; 0,7 un 1,0 mm. Ēkas projekta arhitektoniskai vizualizācijai kalpo arhitektūrfasādes rasējums, kurā ilustrē dabai pietuvinātā veidā ēkas eksterjeru, iezīmē ēnojumu, atveido apkārtējās ainavas elementus u.tml. Ēkas būvprocesa nodrošinājumam tiek izstrādāts ēkas konstruktīvās fasādes rasējums, kurā norāda malējās un ēkas lūzuma koordinācijas asis, līmeņa atzīmes, fragmentu un mezglu izpildes vietas, ar ēkas ekspluatāciju un drošību saistītu informāciju utt. 51

52 2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI 2.3.1. Ēkas fasāžu rasējumu veidi
(Building elevations drawings) 52

53 2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI 2.3.2. Ēkas konstruktīvās fasādes rasējums
(Building construction elevation drawing) 53

54 2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI 2.3.3. Ēkas arhitektūrfasādes rasējums
(Architectural elevation drawing) 54

55 2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI 2.3.3. Ēkas arhitektūrfasādes rasējums
(Architectural elevation drawing) 55

56 2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI 2.3.3. Ēkas arhitektūrfasādes rasējums
(Architectural elevation drawing) 56

57 2.3. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMI 2.3.3. Ēkas arhitektūrfasādes rasējums
(Architectural elevation drawing) 57

58 3. ĒKU DAĻSKATA RASĒJUMI (BUILDING PARTIAL DRAWINGS)
58

59 3. ĒKU DAĻSKATA RASĒJUMI Ēku daļskata rasējumi ir grafiski dokumenti, kas ilustrē atsevišķas ēku daļas, inženierkomunikācijas tīklu u.tml. ēku aprīkojuma elementus detalizētā (izvērstā) izpildījumā. Ēku daļskata rasējumus veido: nepilno projekciju rasējumi (partial views and sections); fragmentu / mezglu rasējumi (partial / details drawings); detaļu rasējumi (details drawings). 59

60 3.1. NEPILNO PROJEKCIJU RASĒJUMI
Vispārēji norādījumi (General conventions) Grafisko dokumentu izstrādē tiek lietotas arī projekcijas – skati, šķēlumi un griezumi, kuros objektu forma kādā to pozīcijā ilustrējas nepilnā attēlojumā. Šādi var tikt izpildīti: daļskati (daļšķēlumi / daļgriezumi), kuru norobežošanai lieto šauru brīvrokas (viļņotu) līniju vai šauru lauztu līniju; simetrisku objektu pusskati (pusšķēlumi / pusgriezumi), kuru attēlus norāda ar simetrijas (vienādības) zīmēm simetrijas ass galos; simetrisku objektu ceturtdaļskati (ceturtdaļgriezumi), kuru attēliem simetrijas zīmes izvieto centra līniju galos; kontūrskati – ilustrējamajam atsevšķa elementa kopskatam tuvināts tā kontūru rasējums. Kontūrskatus izvieto projekcijas saiknē tieši pie paskaidrojamā attēla, t.i., atbilstoši 3. kakta projekcijas metodei. Pie nepilnajām projekcijām pieskaita arī būvniecības rasējumu iznestos elementus – fragmentu, mezglu un būvdetaļu rasējumus. 60

61 3.1. NEPILNO PROJEKCIJU RASĒJUMI
Pusskata / pusgriezuma attēlojums (Partial views / cuts of simmetrical parts) Pusshēmas attēlojums (Schematic partial presentation) 61

62 3.1. NEPILNO PROJEKCIJU RASĒJUMI
Kontūrskata attēlojums (Presentation of local view) 62

63 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Vispārēji norādījumi (General conventions) Dzīvojamās, publiskās un ražošanas ēkas ir lielizmēra objekti, kuru attēlojums kopskata rasējumos tiek daudzkārt samazināts, tādējādi to ilustrācijai lieto virkni nosacījumu, kas adekvāti neatspoguļo objektu reālo formu. Lai šos ierobežojumus novērstu, būvobjektu rasējumus papildina ar iznestajiem elementiem – fragmentu un mezglu rasējumiem. Fragmentu un mezglu rasējumi ir ēku kopskatu (plānu, griezumu un fasāžu) detalizēti rasējumi ēku atsevišķu daļu izpildījuma (uzbūves) paskaidrošanai. Pie kam fragmentu un mezglu izvietojumu kopskata rasējumā norāda ar tievu nepārtrauktu līniju apļa vai līdzīgas figūras veidā, virs izpildītā attēla pierakstot tam piešķirto apzīmējumu. Ēku fragmentu rasējumi paredzēti ierobežotu laukumu ilustrēšanai, bet mezglu rasējumi – ēku atsevišķu konstruktīvu daļu skaidrojumam. Fragmentu un mezglu rasējumos norāda objekta lineāros izmērus, uzdod līmeņu atzīmes un sniedz citu vajadzīgo informāciju. Mezglu rasējumu identiski attēli ir ēku / konstrukciju detaļu rasējumi. 63

64 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas fasādes fragmenta rasējums (Elevation partial drawing) 64

65 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas fasādes fragmenta rasējums ar griezumiem (Elevation partial drawing with sections) 65

66 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas 1. stāva plāna fragmenta rasējums (Building first floor plan partial drawing) 66

67 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas noslēdzošā (pēdējā) stāva plāna fragmenta rasējums (Building final floor plan partial drawing) 67

68 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas profilgriezuma (kāpņu telpas) fragmenta rasējums (Building section partial drawing) 68

69 3.2. ĒKU RASĒJUMNU IZNESTIE ELEMENTI
Sūkņa uzstādīšanas plāna rasējuma fragments (Piping accessories plan partial drawing) 69

70 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas cokola mezglu rasējumi (Building plinth details drawings) 70

71 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas dzegas mezgla rasējums (Building eaves detail drawing) 71

72 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Ēkas jumta kores mezgla rasējums (Building ridge detail drawing) 72

73 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Cauruļvada uzmavas savienojuma mezgla rasējums (Detail drawing of piping joint with female hex coupling) 73

74 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Fasādes cokola apdares bloka kā detaļas aksonometrija (Wall element axonometric) 74

75 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Koka spāres detaļas mācību (konstruktīvs) rasējums (Timber rafter detail educational drawing) 75

76 3.2. ĒKU RASĒJUMU IZNESTIE ELEMENTI
Koka spāres detaļas ražošanas (ar nosacījumiem) rasējums (Timber rafter detail simplifed drawing)

77 4. ĒKU BŪVKONSTRUKCIJU RASĒJUMI (BUILDING STRUCTURAL DRAWINGS)
77

78 4. ĒKU BŪVKONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Ēku būvkonstrukciju rasējumi ir grafiskie dokumenti, kas ilustrē projektējamā būvobjekta montējamās (saliekamās) vai monolītās konstruktīvās daļas. Ēku būvkonstrukciju rasējumus veido: DZBK rasējumi (reinforced concrete structural drawings), MK / KK rasējumi (metallic / timber structural drawings), plastmasas konstrukciju rasējumi (plastic product drawings). 78

79 4.1.1. Ēku konstrukciju veidi (Types of building structures)
4.1. ĒKU BŪVKONSTRUKCIJAS UN TO RASĒJUMI Ēku konstrukciju veidi (Types of building structures) Būvniecības nodrošinājumam izmanto saliekamas un monolītas: dzelzsbetona konstrukcijas, metāla konstrukcijas, koka konstrukcijas un galdniecības izstrādājumus (ražojumus), plastmasas konstrukcijas (biežāk kombinācijā ar metālu). Ēku būvkonstrukciju rasējumu veidi (Types of building structures drawings) Būvkonstrukciju rasējumu komplektu veido: a) būvelementu izvietojuma rasējumi un shēmas, b) kopskata (kopsalikuma) rasējumi un to specifikācijas, c) konstrukciju mezglu un detaļu (atsevišķu elementu) rasējumi. Konstrukciju rasējumus izpilda saskaņā ar vispārējām prasībām. 79

80 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Vispārēji norādījumi (General conventions) Dzelzsbetona konstrukciju (DZBK) izbūvei un montāžai paredzēti: DZBK elementu izvietojuma rasējumi un shēmas; DZBK elementu kopsalikuma (kopskata) rasējumi; DZBK detaļu rasējumi, specifikācijas u.c. tabulārie rasējumi. Dzelzsbetona elementu izvietojuma rasējumu un shēmu izstrāde pamatojas uz būvju kopskatu: fasāžu, plānu un griezumu noformējuma kritērijiem ar standartos noteiktajiem nosacījumiem. Dzelzsbetona elementu kopsalikuma rasējumus veido ilustrējamo objektu ortogrāfiskais attēlojums (skati, šķēlumi, griezumi, iznestie elementi), aksonometrijas, stiegrojuma shēmas, tabulāro dokumentu komplekta stiegru saraksti ar tiem pievienotajām stiegru skicēm. Konstrukciju atsevišķu sastāvdaļu savienošanai un pārvietošanai lietojamās plāksnītes, aptveres, fiksācijas tapiņas, montāžas cilpas u.c. ilustrē pēc detaļu rasējumu noformējuma normatīvajām prasībām. 80

81 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Kolonnu pamatu bloku izvietojuma kopskata rasējums (Sleeve foundation block layer assembly drawing) 81

82 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Kolonnu pamatu bloku izvietojuma fragmenta rasējums (Sleeve foundation block layer partial plan) 82

83 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Kolonnu (stabveida) pamatu plāna planimetriskā aksonometrija (Column block layout axonometry) 83

84 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Stabveida pamatu bloka rasējums (Sleeve block drawing) 84

85 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Stabveida pamatu siju rasējumi (Foundation beam drawings) 85

86 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Pamatu siju izvietojuma rasējums (Sleeve block and foundation beams joining drawing) 86

87 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Dzelzsbetona kolonnu aksonometrija (Columns isometric) 87

88 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Dzelzsbetona kolonnu izvietojuma aksonometrija (Columns layout axonometric) 88

89 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Dzelzsbetona karkasēkas shematisks griezums (Building schematic structure section drawing) 89

90 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
DZBK elementu savienojuma mezgla rasējums (Building reinforced concrete structure joint with a stud bolt) 90

91 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Lentveida pamatu izklājums (Strip foundation wall reflected drawing) 91

92 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
4.2.5.Dzelzsbetona saliekamo pārsegumu attēlojums (Representation of reinforced concrete slabs prefabricated) 92

93 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Dzelzsbetona pārsegumu laidums (Reiforced concrete slabs span) 93

94 4.2. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Dzelzsbetona monolīto pārsegumu attēlojums (Reinforced concrete monolith slab drawing) 94

95 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Vispārēji norādījumi (General conventions) Metāla konstrukcijas tiek izmantotas ēku pārsegumiem, sienām, kolonnām, spārēm u.tml. To montāžā atsevišķus elementus sastiprina ar bultskrūvēm, galvskrūvēm un tapskrūvēm (izjaucami savienojumi) vai savieno, metinot vai kniedējot (neizjaucami savienojumi). Metāla konstrukciju elementiem izmanto melnmetāla (tērauda) vai krāsmetālu velmējumus (vara / alumīnija bāzes sakausējumus) – apļa, kvadrāta, sešstūra, leņķa (stūreņa), T, U, I, Z profilus, kā arī dažādas formas caurules, sliedes u.c. Metāla konstrukciju (MK) rasējumus veido: MK shēmas, būvju (ēku un inženierbūvju) shematiskie rasējumi; MK kopskati, specifikācijas un mezglu, detaļu un tabulārie rasējumi, kurus noformē atbilstoši būvrasējumiem izvirzītajām standartprasībām. MK rasējumu grupā var ietvert arī inženiertīklu elementu: cauruļu, uzmavu, sprostuzgriežņu, ventiļu u.tml. izstrādājumu rasējumus. 95

96 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Metāla konstrukciju skrūvju raksturojums (Characteristic of building metallic structure fasteners) Kā norādīts, izjaucamu metāla konstrukciju elementu sastiprināšanai paredzētas atbilstoša izpildījuma bultskrūves, galvskrūves un tapskrūves. Skrūves veidotas 60° izvērstā metriskās vītnes profilā, ko raksturo: vītnes standartizmēru ārējais (nominālais) diametrs, mm, piem., M16; skrūves garums (galvskrūvēm – ieskaitot gremdgalvu, pārējām – bez); skrūves stiprības klase (3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9); skrūves precizitātes klase (A, B, C); vītnes virziens (labajam – bez apzīmējuma, kreisajam – norāde LH); vītnes solis (normālsoli – nenorāda, smalksoli smalkvītnēm – uzdod); uzgriežņu (skrūvju) skrūvējuma spēka moments, N∙m (Ņ/metros). Skrūvju raksturlielumus (headmarks) marķē, piem., 10.9, SB u.tml. MK rasējumos skrūvju savienojumus rasē nosacīti, standartprasībās noteikto informāciju izvieto uz norādes līnijas horizontāla plauktiņa. 96

97 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Bultskrūves / tapskrūves savienojuma rasējumi (Hex bolt / stud bolt assembly (assemblage) drawings) 97

98 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Galvskrūves savienojuma rasējumi (Hex screw assembly drawings) 98

99 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Bultskrūves / galvskrūves rasējums (Hex bolt / Hex (cap) screw drawing) 99

100 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Tapskrūves rasējums (Stud bolt drawing) 100

101 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Uzgriežņa / gludas, plakanas paplāksnes rasējums (Hex nut / plain flat washer drawing) 101

102 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Metāla konstrukciju metināto savienojumu raksturojums (Characteristic of building metallic structure welded and rivetid joints) Metāla konstrukciju neizjaucamu savienojumu montāžā atsevišķas to sastāvdaļas sametina, t.i., veido šī savienojuma blakus elementu monolītu starpjoslu jeb šuvi, vai sakniedē, izmantojot šim nolūkam cilindriskas, cauruļveida vai citas formas standartizētas kniedes. Līdzīgi MK skrūvju savienojumiem arī metinātos savienojumus rasējumos ilustrē nosacīti, uzdodot uz norādes līnijas pamatplauktiņa vai ar svītrlīniju novilkta dubultplauktiņa standartprasībās noteiktos izpildes raksturlielumus: šuves šķērsgriezumu mm, metināšanas veida simbolu, metinājuma šuves garumu un soli mm, šuvju skaitu u.tml., kā arī metinājuma tehnoloģijas elementus, piemēram, metināšanas veidu, šuvju apstrādes nosacījumus, metinājuma kontūras utt., izmantojot šim nolūkam normatīvos dokumentus. Būvkonstrukciju kniedētu savienojumu izpilde kopumā balstās uz skrūvju savienojumu noformējumu, visu nepieciešamo informāciju par kniedējumu izvietojot uz norādes līnijas plauktiņa. 102

103 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Metinājuma šuvju attēlojums (Welded joints representation)

104 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Metāla kopnes shēma (Metallic truss scheme) 104

105 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Metāla kopnes mezgla rasējums (Steel truss detail drawing) 105

106 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Tērauda konstrukciju elementu savienojuma rasējumi (Steel structures details joints drawings) 106

107 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Tērauda konstrukciju elementu savienojuma rasējums (Steel structures details joints drawings) 107

108 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Kniedēta savienojuma rasējumi (Rivetid joints drawings) 108

109 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Cauruļvada ortogonālais attēlojums: fasāde (Orthogonal representation of the pipeline: elevation) 109

110 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Cauruļvada ortogonālais attēlojums: plāns (Orthogonal representation of the pipeline: plan) 110

111 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Cauruļvada izometriskā aksonometrija (Pipelines isometric projection) 111

112 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Lodes ventiļa / cauruļu savienojuma rasējums (Ball valve / pipes assembly drawing) 112

113 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Cauruļvada savienojums ar stinguma sieniņu uzmavu (Pipes joint with pipe coupler) 113

114 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Cauruļvada savienojums ar sešskaldņa uzmavu (Pipes joint with female hex coupling) 114

115 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Stinguma sieniņu uzmavas rasējums (Pipe coupler drawing) 115

116 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Sešskaldņa uzmavas rasējums (Female hex coupling drawing) 116

117 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Bīdņa ventiļa rasējums (Globe valve drawing) 117

118 4.3. METĀLA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Bīdņa ventiļa korpusa izometriskā aksonometrija (Globe valve body isometric) 118

119 4.4. KOKA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Vispārēji norādījumi (General conventions) Būvniecībā koksne ir izplatīts materiāls, kuru izmanto dažādiem mērķiem – sienu, kolonnu, pārsegumu, spāru, logu, durvju u.tml. ēku elementu izgatavošanai. Šo būvkonstrukciju atsevišķas sastāvdaļas (detaļas) savieno, izveidojot atbilstošas formas iesējumus vai lietojot metāla stiprinājumu – naglas, skrūves, tapas, skavas u.tml. Koka konstrukciju (KK) rasējumus noformē līdzīgi aplūkotajiem citu būvkonstrukciju rasējumiem, kur izdalāmi sekojoši to veidi: KK shēmas; KK kopsalikuma (kopskata) rasējumi un to specifikācijas; KK mezglu, sagatavju un detaļu rasējumi; būvgaldniecības (koka logu un durvju bloku) izstrādājumu rasējumi. Pēdējā laikā būvkonstrukciju izstrādē arvien nozīmīgāku vietu sāk ieņemt plastmasu (plastikāta) ražojumi, kuru rasējumi saglabā jau aplūkotos būvkonstrukciju rasējumu noformējuma nosacījumus. 119

120 4.4. KOKA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Koka kopnes (spāres) rasējums (Timber truss (rafter) drawing) 120 120

121 4.4. KOKA KONSTRUKCIJU RASĒJUMI
Durvju bloka rasējums (Door frame drawing) 121

122 5. ĒKU INTERJERA RASĒJUMI (BUILDING INTERIOR DRAWINGS)
122

123 5. ĒKU INTERJERA RASĒJUMI
Ēku interjera rasējumi ir ortogonālprojekcijas dokumenti, kas atspoguļo ēku interjera uzbūvi. Interjera rasējumu komplektā ietilpst: sienu izklājuma rasējumi (wall reflected drawings); grīdu / griestu plāni (floor / ceiling plan drawing); pamatu izklājumi u.c. (foundation wall reflected drawings). 123

124 5.1. IESKATS ĒKU INTERJERA RASĒJUMOS
Ēku interjera rasējumu komplekts (Types of interior drawings) Ēku interjera rasējumu komplektu veido: interjera sienu rasējumi (interjera sienu izklājumi), grīdu un griestu plāni, sienu kanālu izklājumi, kanālu plāni, pamatu izklājumi interjera vai eksterjera plaknē. Ēku interjera rasējumu noformējums (Interior drawings execution) Ēku interjera rasējumu attēlojumu izpilda pēc ortogonālo projekciju formēšanas principa ar šauru (0,25 mm) vai platu (0,35; 0,5 mm) līniju saskaņā ar vispārējām arhitektūras / būvniecības rasējumu izstrādes un noformējuma standartprasībām. Kopumā ēku interjera rasējumu noformējums atbilst jau iepriekš skatītajiem arhitektūras / būvniecības rasējumu izstrādes normatīvajiem nosacījumiem. 124

125 5.2. ĒKU INTERJERA RASĒJUMU PIEMĒRI
Sienas izklājuma rasējums (Wall reflected drawing) 125

126 5.2. ĒKU INTERJERA RASĒJUMU PIEMĒRI
Griestu plāna rasējums (Ceiling reflected plan drawing) 126

127 6. BŪVOBJEKTU ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMI (BUILDING GENERAL PLANS)
127

128 6. BŪVOBJEKTU ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMI
Ģenerālplāni ir veidoto būvobjektu teritoriāli rasējumi, kurus izstrādā atbilstoši to funkcionālajai nozīmei. Šajā rasējumu grupā ietilpst: situācijas plāns (site layout plan); piesaistes plāns (location plan); labiekārtošanas plāns u.tml. (landscape plan, etc.) 128

129 6.1. IESKATS ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMOS
Vispārēji norādījumi (General conventions) Ģenerālplānu rasējumi ir ēku būvprojektu grafiskie dokumenti, kuros, atkarībā no to nozīmes, ilustrē būvobjektu apkārtnes ainavā. Ģenerālplānos nosacīti uzrāda projektējamā dokumenta nozīmei atbilstošo objektu kontūras X / Y koordinātu tīkla sistēmā, autoceļus, dzelzceļus, inženiertīklus, elektroapgādes līnijas, labiekārtošanas un apzaļumošanas elementus u.tml., rasējuma izmērus uzdodot metros. Ģenerālplānu rasējumu veidi (Types of general plans) Ģenerālplānu rasējumu grupā kā svarīgākie ietilpst: situācijas plāns, horizontālā plānojuma (piesaistes) plāns, labiekārtošanas plāns, celtniecības (tehnoloģiskais) plāns, detalizētu fragmentu un mezglu rasējumi, informatīvas tabulas u.c. 129

130 6.2. ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMU PIEMĒRI
Situācijas plāna rasējums (Site layout plan) 130

131 6.2. ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMU PIEMĒRI
Piesaistes ģenerālplāna rasējums (Location plan) 131

132 6.2. ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMU PIEMĒRI
Labiekārtošanas ģenerālplāna rasējums (Landscape plan drawing) 132

133 6.2. ĢENERĀLPLĀNU RASĒJUMU PIEMĒRI
Ainavas elementi (Landscape component drawings) 133

134 7.1. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMU ĒNOŠANA
Fasāžu rasējumu ēnojuma princips (Principle of building elevation shadow) 134

135 7.1. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 135

136 7.1. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 136

137 7.1. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 137

138 7.1. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMU ĒNOŠANA
Ēkas fasādes ēnojums (Shadow of building elevation) 138

139 7.1. ĒKU FASĀŽU RASĒJUMU ĒNOŠANA
Ēkas fasādes ēnojums (Shadow of building elevation) 139

140 7.2. AKSONOMETRISKĀ ATTĒLOJUMA ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 140

141 7.2. AKSONOMETRISKĀ ATTĒLOJUMA ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 141

142 7.2. AKSONOMETRISKĀ ATTĒLOJUMA ĒNOŠANA
Ēkas ēnojums (Shadow of building isometric) 142

143 7.2. AKSONOMETRISKĀ ATTĒLOJUMA ĒNOŠANA
Ēkas ēnojums (Shadow of building isometric) 143

144 7.3. INTERJERA PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēnojuma nosacījumi (General conventions of shadow) 144

145 7.3. INTERJRRA PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Objekta ēnojuma princips (General principle of shadow) 145

146 7.3.INTERJERA PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Interjera perspektīvas ēnojums (Shadow of interior perspective) 146

147 7.3. INTERJERA PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Interjera perspektīvas ēnojums (Shadow of interior perspective) 147

148 7.3. INTERJERA PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Interjera perspektīvas ēnojums (Shadow of interior perspective) 148

149 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēnojuma nosacījumi (General conventions of shadow) 149

150 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēnojuma nosacījumi (General conventions of shadow) 150

151 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 151

152 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 152

153 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 153

154 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 154

155 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 155

156 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas elementu ēnojums (Shadow of building details) 156

157 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas ēnojums (House shadow) 157

158 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas ēnojums (House shadow) 158

159 7.4. ĒKU PERSPEKTĪVU ĒNOŠANA
Ēkas ēnojums (House shadow) 159

160 LITERATŪRA Z. Eglītis. Tehniskās grafikas ceļvedis. 6 daļas. R., – 2009. J. Auzukalns u.c. Tēlotāja ģeometrija. RTU, R., 2008. J. Čukurs u.c. Tēlotāja ģeometrija. R., 2004. J. Auzukalns u.c. Būvgrafika. RTU, R., 2007. A. Posvjanskis. Tēlotāja ģeometrija. R., 1972. J. Čukurs u.c. Inženiergrafika. R., 2004. V. Jurāns u.c. Inženiergrafika. R., 1983. V. Jurāns u.c. Tēlotāja ģeometrija. R., 1985. F. Watts, Rule John T. Descriptive Geometry. US, 2011. N. Meuser. Architectural Drawings (Manual). UK, 2013. S. Bensaada et l’autres. Geometrie descriptive. French Edition J. Jimenez. Le dessin d’architecture d’interier. French Edition LVS EN ISO standartu krājumi, Būvprojekta dokumenti u.tml. Arhitektūras / būvniecības nozaru interneta materiāli. 160


Lejuplādēt ppt "Digitāls mācību līdzeklis demonstrācijai un informatīvām studijām"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma