Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Ēku būvniecības process

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Ēku būvniecības process"— Prezentācijas transkripts:

1 Ēku būvniecības process
2017.gada 8.novembris

2 Tēmas saturs Ēku būvniecības iecere Ēku būvdarbi
Ēku pieņemšana ekspluatācijā Šodien seminārā apskatu 4 tēmas : Segto darbu akti, Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts un Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija.

3 ĒKU BŪVNIECĪBAS IECERE
Kontroles departamenta direktora vietnieks, valsts galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs Jānis Palamarčuks

4 Ēku iedalījums grupās Būves iedala trīs grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa (VBN 4.punkts)

5 Ēku iedalījums grupās Iedalījuma kritērijs I grupa II grupa III grupa 1. Stāvu skaits Ēkas, kuras neietilpst 1. vai 3. grupā 1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi 2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs 2. Cilvēku skaits Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem 3. Platība, apbūves laukums 1) Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2) 2) Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2 3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta 1) Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m22) Noliktavas ēka, kurā paredzēta ugunsslodze virs 600 MJ/m2 vai kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2 4. Būvtilpums Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām Ēka vai rezervuārs šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3 2) Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000 m3 5. Jauda 1) Kompaktā (konteinertipa) transformatoru apakšstacija un sadales ietaise ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tā atrodas ārpus esošās spēkstacijas un apakšstacijas teritorijas2) Elektroietaišu ēka ar pamatiem, mazāka par 60 m2, ārpus pilsētām un ciemiem 1) Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW, un/vai elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW 2) Slēgtā transformatoru apakšstaciju ēka ar 110 kV un augstāku spriegumu Ēku iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam (VBN 1.pielikums)

6 Būvniecības veidi Būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu (BL 1.panta 2.punkts) Ēku būvniecības veidi: 1) jauna būvniecība; 2) pārbūve; 3) atjaunošana; 4) restaurācija; 5) novietošana; 6) nojaukšana; 7) konservācija.

7 Ēku būvniecības iecere
Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, ēku grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi: 1) paskaidrojuma raksts; 2) paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai; 3) paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves; 4) būvniecības iesniegums (būvatļauja); 5) apliecinājuma karte; 6) ēkas fasādes apliecinājuma karte (ĒBN 6.punkts).

8 Ēku būvniecības iecere
Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami: 1) ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas, slodzi nenesošās sienas, starpsienas un koplietošanas inženiertīklus; 2) pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskas ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus; 3) pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem;

9 Ēku būvniecības iecere
4) pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas logu atjaunošanai un nomaiņai, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un reljefs), tiek nodrošināta atbilstība ēkas stilam, arhitektūras risinājumam un koptēlam: loga izvietojuma dziļums fasādes plaknē; Loga aiļu arhitektoniskā apdare; loga forma; loga kompozicionālais dalījums un proporcijas; oriģinālam atbilstošs materiāls; loga konstruktīvo elementu no ārtelpas redzamās daļas dimensijas un profilējums; loga dekoratīvās detaļas; no ārtelpas redzamie loga aprīkojuma elementi un krāsojums.

10 Ēku būvniecības iecere
5) otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus), nemainot ārsienu izvietojumu, ja tiek ievērots nosacījums - būvvaldē iesniegts Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par lodžiju aizstiklošanas pieļaujamību un saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu; 6)pirmās vai otrās grupas vienstāva ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai, ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un to nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku); 7) pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas fasādes un (vai) jumta ieseguma krāsošanai, ja krāsu pase saskaņota pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

11 Ēku būvniecības iecere
8) pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas lieveņa, ārējo kāpņu un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus un nodrošinot to atbilstību ēkas fasādes koptēlam (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus); 9) pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas ārdurvju atjaunošanai un nomaiņai, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (ievērots apjoms, durvju proporcijas un dalījums, tā krāsojums) un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības (izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus);

12 Ēku būvniecības iecere
10) pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, tās palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai (izņemot valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem un ēkām pilsētās un ciemos), neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam, netiek mainīta jumta konfigurācija un krāsa un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehniskās ekspluatācijas īpašības, ja pašvaldības apbūves noteikumos nav noteiktas citas prasības; 11) otrās vai trešās grupas vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljona, kafejnīcas), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu, nojaukšanai (ĒBN 6.punkts).

13 Ēkas būvniecības ieceres
Būvniecības ieceres veids Gadījumi Būvniecības ieceres izstrādātājs paskaidrojuma raksts (ĒBN 22., 23., 24., 29.1 punkts un un apakšpunkts) 1) pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu; 2) pirmās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošanu, ja ēka nav kultūras piemineklis un plānotās izmaiņas skar ēkas fasādi vai tās nesošos elementus vai konstrukcijas, pārveidojot vai likvidējot tajā esošos elementus, vai atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu vai restaurāciju; 3) pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai; 4) otrās vai trešās grupas vienstāva ēkas (piemēram, siltumnīcas, nojumes, paviljona, kafejnīcas) jaunu būvniecību vai novietošanu, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kuru nojauc līdz minētā termiņa beigām; 5) pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos) vienkāršota atjaunošana; 6) pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana 1) būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai 2) būvprojekta izstrādātājs - būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā būvprojektēšanas jomā

14 Ēkas būvniecības ieceres
Būvniecības ieceres veids Gadījumi Būvniecības ieceres izstrādātājs paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (ĒBN 27. un 32. punkts) 1) pirmās grupas ēkas nojaukšanu; 2) otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments) 1) būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai 2) būvprojekta izstrādātājs - būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā būvprojektēšanas jomā

15 Ēkas būvniecības ieceres
Ēkas būvniecības ieceres Būvniecības ieceres veids Gadījumi Būvniecības ieceres izstrādātājs paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (ĒBN 34. punkts) pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņu bez pārbūves būvprojekta izstrādātājs -būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā būvprojektēšanas jomā apliecinājuma karte (ĒBN apakšpunkts, 37. un 38. punkts) 1) otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus (arī ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus))

16 Ēkas būvniecības ieceres
Ēkas būvniecības ieceres Būvniecības ieceres veids Gadījumi Būvniecības ieceres izstrādātājs ēkas fasādes apliecinājuma karte (ĒBN apakšpunkts, 37. un 38. punkts) otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana – visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu (arī ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus)) būvprojekta izstrādātājs -būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā būvprojektēšanas jomā

17 Ēkas būvniecības ieceres
Būvniecības ieceres veids Gadījumi Būvniecības ieceres izstrādātājs būvatļauja (būvniecības iesniegums un būvprojektu minimālā sastāvā) (ĒBN 25., 26., 28., 29., 30., 31. un 33. punkts) 1) pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi, ja paredzēts pārsniegt vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai un/vai mainīt lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo vai otrādi; 2) pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju, ja ēka ir kultūras piemineklis; 3) otrās vai trešās grupas ēkas jaunu būvniecību; 4) otrās vai trešās grupas ēkas novietošanu; 5) otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas restaurāciju vai atjaunošanu 6) otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas pārbūvi; 7) otrās (izņemot, ja otrās grupas ēka nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti) vai trešās grupas ēkas nojaukšanu būvprojekta izstrādātājs -būvkomersants vai būvspeciālists atbilstošā būvprojektēšanas jomā

18 Ēkas būvniecības ieceres

19 Ēku būvniecības iecere
Ēku būvniecības ieceres veids Izskatīšanas termiņi būvvaldē Ieceres izdošana vai atzīme par būvniecības ieceres akceptu Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai, ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves) septiņu dienu laikā BL 12.panta ceturtā daļa 3.punkts Iecere neparedz piecu darba dienu laikā BL 12.panta piektā daļa apliecinājuma karte (ēkas fasādes apliecinājuma karte) 14 dienu laikā BL 12.panta ceturtā daļa 2.punkts būvatļauja viena mēneša laikā BL 12.panta ceturtā daļa 1.punkts 15 darba dienu laikā Termiņš, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi

20 Kontroles departamenta Inspekcijas nodaļas būvinspektors
ĒKU BŪVDARBI Kontroles departamenta Inspekcijas nodaļas būvinspektors Mārtiņš Pošeika

21

22 Būvdarbi (1) Būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja drīkst uzsākt pēc: atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi; atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; būvatļauja kļuvusi neapstrīdama. Būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, drīkst uzsākt pēc: atzīmes par nosacījumu izpildi; speciālajos noteikumos paredzētajos gadījumos būvvaldē reģistrēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti. (BL 17.pants(1),(4))

23 Būvdarbi (2) Būvdarbi bez būvatļaujas kur izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. (BL 18.pants (2))

24 Būvdarbu veicējs Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar pasūtītāju, vai būvētājs (VBN 2.4.ap.);

25 Būvētājs Būvētājs – fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus (VBN 2.8.ap.)

26 Būvētājs (1) Ja būvdarbus veic būvētājs, viņš uzņemas būvdarbu veicēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus un viņam nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā (ĒBN 106.p., 107.p.).

27 Būvētājs (2) Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā, paskaidrojuma rakstā ēkas nojaukšanai, paskaidrojuma rakstā ēkas konservācijai vai apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums, papildus iesniedz atbildīgo būvspeciālistu saistību rakstus (ĒBN 49.p.).

28 Būvkomersants Juridiskā persona reģistrēta būvkomersantu reģistrā (BL 22.pants); Būvkomersants ir tiesīgs darboties tikai un vienīgi tādās būvniecības jomās, kurās tam ir uz darba līguma pamata nodarbināts vismaz viens būvspeciālists (BL 22.panta (2), MK Nr.116); Ēku būvdarbu vadīšanas specialitātē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam vadīt arī visus būvdarbus pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās (MK Nr.610 pielikums Nr.1, Piezīme Nr.4).

29 Būvuzraudzība Būvuzraudzību veic, ja:
būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm; būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis; paredzēti trešās grupas būves būvdarbi; otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai. (VBN 120.p.)

30 Būvuzraudzība Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam. (VBN 118.p.);

31 Būvuzraudzība Ēku būvdarbu būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts dod tiesības būvspeciālistam uzraudzīt arī visu veidu būvdarbu izpildi pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās (MK Nr.610 pielikums Nr.1, Piezīme Nr.5); To otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi (VBN 122.p.).

32 Autoruzraudzība Autoruzraudzību veic, ja:
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam; trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja; otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja: publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām; jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas); būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. (VBN 105.p.)

33 Paskaidrojuma raksts (ĒBN 49.p.)

34 Apliecinājuma karte (ĒBN 49.p., 50.p.)

35 Būvatļauja (1) Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi; pārējām būvēm – astoņi gadi. (VBN 80.punkts)

36 Būvatļauja (2) Būvvalde var pagarināt būvdarbu veikšanas ilgumu: (ĒBN 95.p., 96.p., 97.p.)

37 Būvatļauja (3) Būvdarbu veicējs un pieaicinātie būvspeciālisti var mainīties būvdarbu laikā, par to informējot būvvaldi un iesniedzot jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju vai jauno būvspeciālistu saistību rakstus un jauno būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas. Jaunais būvdarbu veicējs vai jaunie pieaicinātie būvspeciālisti ir tiesīgi uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā ar jauna būvatļaujas pielikuma izdošanas brīdi. (ĒBN 99.punkts)

38 Būvdarbu organizēšana (1)
Pasūtītājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi (kopiju) un būvprojektu. (ĒBN 103.punkts)  Būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls (ja tiek veikta autoruzraudzība), kā arī būvprojekts, būvatļaujas kopija, iebūvēto materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijas ir pieejamas būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus. (VBN 84.punkts)

39 Būvdarbu organizēšana (2)
Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi. (ĒBN 108.punkts) Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. (ĒBN 113.punkts)

40 Būvdarbu organizēšana (3)
Būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (MK nr p., 22.p.); Darbu veikšanas projekts (ĒBN 114.p.); Būvdarbu žurnāls (ĒBN 120.p.); Kvalitātes kontroles sistēma (ĒBN 125.p.); Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti (ĒBN 127.p.); Atbilstoši piesaistot būvuzraugu un autoruzraugu (ĒBN 130.p.; 131.p.): Būvuzraudzības plāns (VBN p.).

41 Būvvaldē saskaņotas būvprojekta izmaiņas
Izmaiņas būvprojektā I Būvvaldē saskaņotas būvprojekta izmaiņas BL 16.panta 2.1 daļa, BL 17.panta 2.1 daļa II Būvvaldē iesniegtas būvprojekta izmaiņas (Izmaiņas būvprojektā, kuram ir veikta ekspertīze) VBN 60.punkts, VBN 69.punkts III Būvprojekta izmaiņas par kurām rakstiski ir vienojušies būvniecības dalībnieki VBN 115.punkts Ja būvdarbu kontroli veic birojs, būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir jāinformē attiecīgā institūcija, ka saņemts iesniegums par izmaiņu veikšanu, kā arī jāiesniedz birojā izmainītās būvprojekta daļas un sadaļas, ja būvdarbu laikā pasūtītājs ir saskaņojis izmaiņas būvprojektā (VBN 155.punkts)

42 ĒKU PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJA
Kontroles departamenta Inspekcijas nodaļas būvinspektors Andris Vīnakmens

43 Ēku pieņemšana ekspluatācijā (1)
Ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs (ĒBN 163.punkts) Būves, tās daļas vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs, iesniedzot būvvaldē speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus (VBN 88.punkts) Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem (VBN 87.punkts) Aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā iekļaujamā informācija un akta forma ir noteikta speciālajos būvnoteikumos (VBN 89.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

44 Ēkas pieņemšana ekspluatācijā (2)
Būves kārta – būvprojektā noteikta atsevišķa būve vai būves daļa ar nepieciešamajiem inženiertīkliem un ārtelpas labiekārtojumu, kuru var ekspluatēt neatkarīgi no citām būves daļām (VBN 2.6.apakšpunkts) Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību (ĒBN 183.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

45 Ēkas pieņemšana ekspluatācijā (3)
Ēka vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta parakstīšanas dienu (ĒBN 181.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

46 Ēkas pieņemšana ekspluatācijā (4)
Ja ēka vai tās daļa netiek pieņemta ekspluatācijā, būvvalde vai Būvniecības valsts kontroles birojs izsniedz pasūtītājam pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai (ĒBN 179.punkts) Pēc lēmumā norādīto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti uzaicina būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju un uzrāda ēku vai tās daļu, proti iesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (ĒBN 180.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

47 Ēku pieņemšana ekspluatācijā (5)
Būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, izņemot BL 21.panta trešajā daļā minētos gadījumus Ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam (BL 21.panta otrā daļa) Standarts tulkošanas stadijā

48 Paskaidrojuma raksta noslēgšana (1.1)
Uz Paskaidrojuma raksta (ĒBN 1.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu; Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Aizpildīta ēkas paskaidrojuma raksta II daļa (ĒBN punkts) – I grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršotas fasādes atjaunošanas gadījumā Aizpildīta ēkas paskaidrojuma raksta II daļa (ĒBN punkts) – I grupas ēkas vai tās daļas būvdarbu gadījumā Izpilduzmērījuma plānu, ja mainījusies situācija apvidū (ĒBN punkts) Ēkas vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta (ĒBN punkts) – ēkām virs 25m2 3. Aizpildīta ēkas paskaidrojuma raksta II daļa (ĒBN punkts) – sezonas ēkas būvdarbu pabeigšanas gadījumā, kur norāda arī nojaukšanas termiņu, kas nav lielāks par 1 (vienu) gadu Mazēka līdz 25m2 Šķūnis līdz 60m2 Standarts tulkošanas stadijā

49 Paskaidrojuma raksta noslēgšana (1.2)
Uz Paskaidrojuma raksta (ĒBN 1.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu; Būvdarbu garantijas un procesuālo darbību termiņi: Sezonas ēka Ar pasūtītāju saskaņots minimālais garantijas termiņš, pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu pabeigšanu, 2 (divi) gadi (ĒBN 197. un 158.punkts), izņemot sezonas ēku Būvvalde 5 (piecu) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko objektu un veic atzīmi paskaidrojuma rakstā (ĒBN 159.punkts), ja veikta jauna būvniecība vai atjaunošana un pārbūve publiskā ēkā. Pārējos būvdarbus apseko pēc ieskatiem Standarts tulkošanas stadijā

50 Paskaidrojuma raksta noslēgšana (2.1)
Uz Paskaidrojuma raksta (ēkas nojaukšanai) (ĒBN 2.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par ēkas nojaukšanu; Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Aizpildīta ēkas paskaidrojuma raksta II daļa (ĒBN 201.punkts) – I un II grupas ēkas nojaukšanas gadījumā, ja tā nav bijusi vai ir atslēgta no inženiertīkliem Procesuālo darbību termiņi: Būvvalde 5 (piecu) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko objektu un veic atzīmi paskaidrojuma rakstā un izsniedz izziņu par ēkas neesību (ĒBN 16.pielikums) (ĒBN 202.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

51 Paskaidrojuma raksta noslēgšana (3.1)
Uz Paskaidrojuma raksta (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves) (ĒBN 3.pielikums) plānotā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīme par būvniecības ieceres akceptu; Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Ieceres noslēgšanai nav jāiesniedz atsevišķi dokumenti Iespējamās procesuālās darbības: Standarts tulkošanas stadijā Būvvalde var veikt objekta apsekošanu, lai pārliecinātos, vai ēka vai telpu grupa netiek ekspluatēta neatbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei. Iespējamās apsekošanas termiņš nav noteikts

52 Paskaidrojuma raksta noslēgšana (4.1)
Uz Paskaidrojuma raksta (ēkas konservācijai) (ĒBN 7.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu; Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Aizpildīta ēkas paskaidrojuma raksta II daļa (ĒBN 217.punkts) – I un II grupas ēkas konservācijas gadījumā Aizpildīta ēkas paskaidrojuma raksta II daļa (ĒBN 217.punkts) – III grupas ēkas konservācijas gadījumā Papildus iesniedzams ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (ĒBN 217.punkts) III grupas ēka TAA II grupas ēka Standarts tulkošanas stadijā +

53 Paskaidrojuma raksta noslēgšana (4.2) Procesuālo darbību termiņi:
Uz Paskaidrojuma raksta (ēkas konservācijai) (ĒBN 7.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu; Procesuālo darbību termiņi: Būvvalde 5 (piecu) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko objektu un veic atzīmi paskaidrojuma rakstā (ĒBN 218.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

54 Apliecinājuma kartes noslēgšana (1.1)
Uz Apliecinājuma kartes (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas) (ĒBN 5.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu - (II vai III ēku grupai); Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Aizpildīta ēkas apliecinājuma kartes II daļa (ĒBN 192.punkts)–II vai III ēku grupai Procesuālo darbību termiņi: Būvvalde 10 (desmit) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko otrās un trešās grupas ēkas ar publisku funkciju, bet pārējās ēkas izvēles kārtībā, un veic atzīmi apliecinājuma karte (ĒBN 193.punkts) Standarts tulkošanas stadijā P.S. I grupas ēkas vai telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas tiek pieņemta ekspluatācijā veicot atzīmi paskaidrojuma rakstā 5 (piecu) darbadienu laikā.

55 Apliecinājuma kartes noslēgšana (2.1)
Uz Ēkas fasādes apliecinājuma kartes (ĒBN 6.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu - (II vai III ēku grupai); Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Aizpildīta ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļa (ĒBN punkts)–II vai III ēku grupa Būvdarbu žurnāls, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti (ĒBN punkts) Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija (ĒBN punkts) Darbu izpildes aktu kopijas (ĒBN punkts) Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi (ĒBN punkts) Standarts tulkošanas stadijā

56 Apliecinājuma kartes noslēgšana (2.2)
Uz Ēkas fasādes apliecinājuma kartes (ĒBN 6.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu - (II vai III ēku grupai); Būvdarbu garantijas un procesuālo darbību termiņi: Ar pasūtītāju saskaņots minimālais garantijas termiņš, pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu pabeigšanu, 3 (trīs) gadi (ĒBN 197.punkts) Būvvalde 10 (desmit) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko objektu un veic atzīmi fasādes apliecinājuma karte (ĒBN 198.1punkts) Standarts tulkošanas stadijā

57 Būvatļaujas noslēgšana (1.1)
Uz Būvatļaujas (ĒBN 8.pielikums) pamata veiktie nojaukšanas darbi noslēdzami ar Izziņu par ēkas neesību (ĒBN 16.pielikums) Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (ĒBN 17.pielikums) (ĒBN punkts) - II vai III ēku grupai Būvdarbu žurnāls, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti (ĒBN punkts) Tehnisko vai īpašo noteikumu izsniedzēju atzinumi (ĒBN punkts) Būvprojekta izmainītās daļas (ĒBN punkts) Būvdarbu garantijas un procesuālo darbību termiņi: Standarts tulkošanas stadijā Būvvalde 10 (desmit) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko objektu un izsniedz izziņu par ēkas neesību (ĒBN 209. un 212.punkts) P.S. Par I grupas ēkas nojaukšanu tiek veikta atzīme paskaidrojuma rakstā 5 (piecu) darbadienu laikā un izsniegta izziņu par ēkas neesību

58 Būvatļaujas noslēgšana (2.1)
Uz Būvatļaujas (ĒBN 8.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā (ĒBN 15.pielikums); Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (ĒBN 14.pielikums) (ĒBN punkts) - II vai III ēku grupai Būvprojekta izmainītās daļas (ĒBN punkts) Tehnisko vai īpašo noteikumu izsniedzēju atzinumi (ĒBN punkts) - II vai III ēku grupai Izpilduzmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu (ĒBN punkts) Tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību (ĒBN punkts) VUGD un Veselības inspekcijas atzinumi (ĒBN punkts) – TIKAI III ēku grupai Standarts tulkošanas stadijā

59 Būvatļaujas noslēgšana (2.2)
Uz Būvatļaujas (ĒBN 8.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā (ĒBN 15.pielikums); Iesniedzamie dokumenti būvniecības ieceres noslēgšanai: Būvdarbu žurnāls, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti (ĒBN punkts) Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija (ĒBN punkts) Autoruzraudzības žurnāls (ĒBN punkts) Būvprojekta izstrādātāja atzinums, ja nav veikta autoruzraudzība (ĒBN punkts) Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta (ĒBN punkts) Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi (ĒBN punkts) Būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi (ĒBN punkts) Tehnoloģisko iekārtu, iekārtu un speciālo sistēmu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti (ĒBN punkts) Standarts tulkošanas stadijā

60 Būvatļaujas noslēgšana (2.3)
Uz Būvatļaujas (ĒBN 8.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā (ĒBN 15.pielikums); Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija (ĒBN punkts) – TIKAI II viena dzīvokļa grupas ēkai, kas zemāka par 2 stāviem, apbūves laukums mazāks par 400m2, būvtilpums mazāks par 2000m3 un kuru būvētājs būvējis savām vajadzībām Aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli (ĒBN punkts) – TIKAI II viena dzīvokļa grupas ēkai, kas zemāka par 2 stāviem, apbūves laukums mazāks par 400m2, būvtilpums mazāks par 2000m3 un kuru būvētājs būvējis savām vajadzībām Standarts tulkošanas stadijā

61 Būvatļaujas noslēgšana (2.4)
Uz Būvatļaujas (ĒBN 8.pielikums) pamata veiktā būvniecības iecere noslēdzama ar Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā (ĒBN 15.pielikums); Būvdarbu garantijas un procesuālo darbību termiņi: Ar pasūtītāju saskaņots minimālais garantijas termiņš, pēc ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā ir 3 (trīs) gadi (ĒBN punkts) - II grupas ēkai Ar pasūtītāju saskaņots minimālais garantijas termiņš, pēc ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā ir 5 (trīs) gadi (ĒBN punkts) - III grupas ēkai Būvvalde vai birojs 10 (desmit) darbadienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas apseko objektu un pieņem ēku ekspluatācijā (ĒBN 171.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

62 Atliktie būvdarbi Ja ēku vai tās daļu pieņem ekspluatācijā ziemā, teritorijas apzaļumošanu, piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, rotaļu un sporta laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam (ĒBN 186.punkts) Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā (ĒBN 187.punkts) Būvdarbu veicējs atliktos būvdarbus veic aktā noteiktajos termiņos un apjomā, ja ar pasūtītāju nav vienošanās par citu kārtību (ĒBN 189.punkts) Jebkuru aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē būvinspektors (ĒBN 190.punkts) Standarts tulkošanas stadijā

63 Jautājumi un atbildes

64 Paldies par uzmanību! www.bvkb.gov.lv
Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies! Vairāk informācijas


Lejuplādēt ppt "Ēku būvniecības process"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma