Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Sociālā darbinieka profesijas standarta aktualizēšana

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Sociālā darbinieka profesijas standarta aktualizēšana"— Prezentācijas transkripts:

1 Sociālā darbinieka profesijas standarta aktualizēšana
Liesma Ose 2019.gada 8.novembris/Sociālo darbinieku biedrības konference «Sociālā darba ilgtspēja un nākotnes izaicinājumi»

2 Kāpēc? Sociālais darbs - mainīga, dinamiska profesija ar “dzīvu”, attīstībā esošu definīciju, kas sevi atjauno atbilstoši cilvēku un sabiedrības vajadzībām.

3 Ko saprot ar sociālo darbu?
Sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus; (1. panta pirmās daļas 19. punkts). Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas. (40.pants) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 2003. Sociālais darbs ir praksē balstīta profesija un akadēmiska disciplīna, kas veicina sociālās pārmaiņas un attīstību, sociālo kohēziju, kā arī cilvēku iespēju vairošanu un pašnoteikšanos. Sociālā taisnīguma, cilvēktiesību, kolektīvās atbildības un atšķirību ievērošanas principi ir ļoti svarīgi sociālajā darbā. Pamatojoties teorijās par sociālo darbu, sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un vietējās zināšanās, sociālais darbs iesaista cilvēkus un (sociālās) struktūras, lai risinātu dzīves izaicinājumus un uzlabotu labklājību. Šo definīciju var papildināt valsts un/vai reģionālā līmenī. Globālā sociālā darba profesijas definīcija, IFSW, IASSW, 2014

4 Izaicinājumi Mainījies profesijas standarta izstrādes tiesiskais regulējums un struktūra Plaisa starp sociālā darba praksi un sociālā darba izglītību Digitālo prasmju un komunikatīvās elastības nozīmes pieaugums Jaunas specializācijas un jauni amati

5 Profesijas standarta saturs
Darba tirgum Profesionālās darbības aprakstošs dokuments un profesionālo kvalifikāciju reglamentējošs dokuments Izglītībai Profesionālās izglītības saturu reglamentējošs dokuments atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai Reglamentē: Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra noteikumi Nr. 633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība”. VISC Profesiju standartu/ profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodika (2. redakcija), 2017

6 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms
Sagatavoša-nās PS/PKP izstrādei 2. posms Profesijas analīze I 3. posms II 4. posms PS/PKP projekta redakcijas sagatavošana un saskaņošana 1.1. Projekta vadītāja noteikšana 1.2. Informācijas ieguve par nozari un profesiju Darba grupas sastāvs un pamatinformācija par profesiju 2.1. Ekspertu motivēšana un sagatavošana darbam 2.2. Profesijas apraksta veidošana 2.3. Profesijas pienākumu noteikšana un precizēšana 3.1. Profesijas pienākumu un uzdevumu pārbaudes rezultātu analīze 2.5. Profesijas pienākumu un uzdevumu pārbaude 3.2.  Uzdevumu veikšanai nepieciešamo prasmju, attieksmju un resursu noteikšana 3.4. Prasmju, attieksmju, resursu un zināšanu izvērtēšana 2.4. Profesijas uzdevumu noteikšana un precizēšana 1.3. Profesijas analīzes semināra darba grupas izveide Profesijas pienākumi un uzdevumi 4.1. PS/PKP projekta redakcijas sagatavošana 4.2. PS/PKP projektu virzība saskaņošanai PS/PKP saskaņota redakcija 3.5. Kompetenču formulēšana Profesijas analīzes darba lapas 1.4. Profesijas analīzes semināra sagatavošana 3.3. Uzdevumu veikšanai nepieciešamo zināšanu noteikšana 2.3.1 Profesijas specializācijas vai saistītās profesijas papildu pienākumu noteikšana un precizēšana 2.4.1 Profesijas raksturīgo uzdevumu noteikšana un precizēšana 2.2.1 Iepazīšanās ar profesiju, kuras specializācijai vai saistītajai profesijai sagatavo PKP

7 Profesijas standarta izstrādes soļi Darba grupas paveiktais
Kur esam? Profesijas standarta izstrādes soļi Darba grupas paveiktais Profesijas apraksta projekts Profesijas pienākumi Profesijas uzdevumi Specializācijas Uzdevumu izpildei nepieciešamās prasmes, attieksmes, zināšanas un kompetence a precizējams a Diskusija – mērķi Procesā

8

9 Pienākumi ietver Mikrolīmenis: gadījumu vadīšana un darbs ar gadījumu; SD ar grupu Mezolīmenis: SD kopienā - vajadzībās balstīts, līdzdalības veicināšana, solidaritāte + uzticēšanās, pakalpojumu lietotāju iesaiste, prevencija Makrolīmenis: sociālās politikas veidošana sociālās attīstības un nepieciešamos sociālo pārmaiņu virzienā ( sociālais taisnīgums, cilvēktiesības);

10 Pienākumi ietver Sociālpedagoģiskās darbības plānošana, modelēšana un īstenošana; Sociālā darbinieka profesionālās ētikas normu ievērošana; Profesionālas kompetences uzturēšana un pilnveide (iesk. supervīziju, kovīziju); Sociālā darba zinātniski teorētiskās bāzes attīstīšana (iesk. pētniecību, jaunu speciālistu sagatavošanu).

11 Sadarbība ar Sociālo darbinieku biedrību
Kompetence ir SDB- dalībnieki darba grupā; IZM ieteikums iekļaut SDB. Aktualitātes valdībā

12 Atbilde uz “Cita” aicinājumu nosaka to, kas paši esam.
Būt atbildīgam nozīmē darīt sevi pieejamu Citam tādā veidā, ka paša dzīve pēc būtības ir saistīta ar citu dzīvi. Atbilde uz “Cita” aicinājumu nosaka to, kas paši esam. Levinas, E. (1985) Ethics and Infinity. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

13 Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Sociālā darbinieka profesijas standarta aktualizēšana"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma