Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Aksioloģija jeb vērtību teorija

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Aksioloģija jeb vērtību teorija"— Prezentācijas transkripts:

1 Aksioloģija jeb vērtību teorija
Ineta Kaļķe Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programma Sociālo zinātņu fakultāte Latvijas Universitāte (mācību seminārs) „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

2 Axiology (no grieķu valodas Axia – vērtība + Logos – mācība).
Filozofisko mācību par vērtībām sauc par aksioloģiju (1). Teorija ir noturīgu priekšstatu pētījumu apkopojums par : materiālo un garīgo vērtību izvēli ; augstāka sociālā stāvokļa sasniegšanu sabiedrībā (4). Vērtību noteicošie kritēriji ir : nozīme, kārtība, vērtību attiecības, novērtējums, vērtību sistēma, vērtību hierarhija, ideāls, mērķis, kvalitāte, norma, dzīves jēga (2). „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

3 „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15
Ieskats vēsturē Aksioloģija radusies filozofijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā (1). franču filozofs P.Lapī (P.Lapi) (1902.) vācu filozofs E.Hartmanis (E.Hartmann) (1904.) (5). „Vērtība ir jēgpilnais, saprātīgais, tas, kā vēl nav, bet kam vajadzētu būt un pēc kā vērts tiekties”. Vērtības atkarīgas no cilvēka pieprasījuma, no viņa vajadzībām (2). „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

4 „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15
Vērtību grupas (7) Absolūtās (nemainīgas un neatkarīgas) un relatīvās (mainīgas un atkarīgas no dažādiem faktoriem) Patiesās (kā īstas vērtības) un nepatiesās (pretēji patiesajām vērtībām) Pozitīvās (atbilstoši patiesām cilvēka vajadzībām un interesēm) un negatīvās (kuru realizēšanu cilvēkam var nodarīt kaitējumu) Nosacītās (iegūst vērtības statusu pie konkrētiem apstākļiem) un beznosacījuma (atzīstamas vērtības bez jebkādiem nosacījumiem) Atzītās (esošas un atzītas vērtības, kuras par tādām ir atzinis cilvēks) un neatzītās (patiesībā esošas vērtības, kuras nav atzītas) u.c. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

5 Vērtības piesātinātības procesa stadijas (3)
„Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

6 M.Rokičs izdala 3 vērtību pamatveidus (3):
profesionālās afektīvās jeb jūtu vērtības – savas profesijas cienīšana, lepošanās ar to; profesionālās kognitīvās vērtības – profesionālas zināšanas, zināšanas saskarsmē u.c.; profesionālās psihomotorās vērtības – profesionālas praktiskās un teorētiskās iemaņas kā vērtības, kuras var izkopt tikai praktiskā darbībā. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

7 Aksioloģijas pielietojums teorētisko atziņu izstrādē
Georga Keršenšteilera izglītības teorijas metodoloģiskais pamats ir aksioloģija Lai katalogā iekļautie dati kļūtu par pilnvērtīgi izmantojamu informāciju Antonio Panici (Antonio Panizzi) un Čārlzs Ami Katers (Charles Ammi Cutter) izvirzīja iespiesto grāmatu kataloga galvenos uzdevumus un katalogu attīstības principus. „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

8 Aksioloģijas pielietojums citos pētījumos
Jāņa Rozenblata promocijas darbā pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai gadā „Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā Tehniskajā ģimnāzijā”. Baibas Mūzes promocijas darbā „Bibliotēku elektroniskie katalogi un to kvalitāte” Filoloģijas doktora grāda iegūšanai Komunikācijas zinātnes Bibliotēkzinātnes apakšnozarē gadā „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

9 Izmantotie informācijas avoti
Kūle, Maija, Kūlis, Rihards. Filosofija. Rīga : Burtnieks, , [1] lpp. ISBN Lasmane, Skaidrīte, Milts, Augusts, Rubenis, Andris. Ētika : jautājumi, risinājumi, atzinumi : metodiskais līdzeklis. 3.izd., papild. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. 252, [3] lpp.  ISBN  Rozenblats, Jānis. Profesionālo vērtību veidošanās audzēkņu un skolotāju pedagoģiskajā mijiedarbībā Tehniskajā ģimnāzijā [tiešsaiste] : disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Zin. vad. A.Špona. Rīga, [skatīts ]. Pieejams: Аксиология [tiešsaiste]. [skatīts ]. Pieejams: Аксиология [tiešsaiste]. Academic dictionaries and encyclopedias. [skatīts ]. Pieejams: Введение в философию [tiešsaiste]. [skatīts ]. Pieejams: Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы. Москва : Академия, с. ISBN „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga

10 „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga - 2009.05.15
Paldies par uzmanību! „Teorētiskā bāze maģistra darba izstrādei” Prāga


Lejuplādēt ppt "Aksioloģija jeb vērtību teorija"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma