Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un Ādažu novada potenciāla analīze Darba grupa, 14.10.2015.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un Ādažu novada potenciāla analīze Darba grupa, 14.10.2015."— Prezentācijas transkripts:

1 Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un Ādažu novada potenciāla analīze
Darba grupa,

2 Teritorijas attīstības vajadzību un potenciāla izpēte Ādažu novadā
2014.gadā tika uzsākts un 2015.gadā pabeigts pētījums «Biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas gadam ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un priekšliku sagatavošana turpmākai darbībai»

3 SVID analīzes secinājumi (1)
Stiprās puses Vājās puses Ģeogrāfiskais novietojums (Pierīga, Tallinas šoseja, lidlauks, Gauja) Dažādas izglītības iespējas Sporta, brīvā laika pavadīšanas iespējas Tūrisms Iedzīvotāju skaita pieaugums Augošs ciems, līdz ar to var plānot un attīstīt uzņēmējdarbību Lauksaimniecība Izglītoti iedzīvotāji (ražot preces ar augstu pievienoto vērtību, būs, kas strādās) Ūdeņi Pietiekamas elektrojaudas Drošība Kultūras dzīve Dabas teritoriju samazināšanās Neattīstīta tūrisma infrastruktūra, nav tūrisma informācijas centra, velo infrastruktūras, nav apzināti tūrisma objekti Vāja komunikācija starp pašvaldību un uzņēmējiem (iesaistīto pušu informēšana par pašvaldībā aktuāliem projektiem) Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam Nav sakārtota ceļu infrastruktūra ar Siguldu Darbavietu trūkums Sākumskolas izglītības vietu skaits Nav velo celiņu Sabiedrības informēšanas trūkums Sporta infrastruktūra zemā līmenī ārpus centra Nav nodrošināts skolēnu transports no ciemiem uz izglītības iestādēm

4 SVID analīzes secinājumi (2)
Iespējas Draudi Ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu attīstība Bioloģiskā lauksaimniecība Attīstīt uzņēmumus, kuros nodarbināti darbinieki inženierzinātnes jomā Pakalpojumu sfēras attīstība Ūdenstilpju apsaimniekošana Tūrisma attīstība Popularizēt Ādažu novada uzņēmējus Uzņēmēju sadarbības veicināšana ar pašvaldību Dalība ESF projektos Baltezera kanāla attīstība Publisko ūdenstilpju pieguļošo teritoriju nepieejamība Dabas piesārņojums, mežu aplūšana, trokšņa piesārņojums no poligona Ilgtspējīgas saimniekošanas trūkums meža teritoriju attīstīšanai Mikrouzņēmuma nodoklis Aplūstošās teritorijas Likumdošana Novadā nav izveidota VUGD teritoriālā struktūrvienība Priekšlikumi SVID analīzes papildinājumam / precizējumiem?

5 Jomas, kuras būtu jāattīsta turpmāk
(pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pārstāvju viedoklis)

6 Identificētie attīstības virzieni
Vietējās teritorijas sakārtošana atbilst 2.1. darbībai Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana atbilst 2.2. darbībai Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. darbībai

7 Praktisks uzdevums Lūgums prioritārā secībā sarindot visas darbības, kas varētu būt atbalstāmas gada laikā! Nr.p.k. (priorit. secībā) Darbības Id.Nr. Darbības nosaukums 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 1.3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai 1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai 2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

8 Paldies par uzmanību!


Lejuplādēt ppt "Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un Ādažu novada potenciāla analīze Darba grupa, 14.10.2015."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma