Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Liepājas un tās apkārtnes piekrastes biotopi

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Liepājas un tās apkārtnes piekrastes biotopi"— Prezentācijas transkripts:

1 Liepājas un tās apkārtnes piekrastes biotopi
Zigmunds Orlovskis Liepājas Raiņa 6. vidusskola 8.c klase

2 Kāpēc izvēlējos šādu zinātniski pētnieciskā darba tēmu?
Tēmu “Liepājas un tās apkārtnes piekrastes biotopi’’ autors izvēlējās, jo: dzīvo Baltijas jūras krastā – Liepājā, kuras piekrastes biotopi radīja par sevi interesi; problēmas aktualitāte, proti, biotopu vides stāvoklis, to platību samazināšanās vai biotopu degradācijas iemesli; ir alternatīvas, kuras paveras, biotopus apsaimniekojot, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību un rastu arī labumu cilvēkam, sevišķi nekaitējot dabai.

3 Zinātniski pētnieciskā darba tēma: LIEPĀJAS un TĀS APKĀRTNES PIEKRASTES BIOTOPI
Pētāmais objekts: Baltijas jūras piekrastes krasta josla Liepājas rajona ietvaros un tajā esošie biotopi. Liepāja

4 Zinātniski pētnieciskā darba tēma: LIEPĀJAS un TĀS APKĀRTNES PIEKRASTES BIOTOPI
Darba mērķis: apzināt Liepājas un tās apkārtnes krasta joslā esošos biotopus, ar tiem saistītās vides problēmas un apsaimniekošanas iespējas. Hipotēze: Liepājas un tās apkārtnes krasta joslas biotopi un dabas daudzveidība nākotnē var kļūt par nozīmīgu ekotūrisma veicinošu faktoru un dot arī zināmu sociālekonomisku labumu, ja vien cilvēki apzināsies šīs attīstības iespējas un spēs saprātīgi biotopus apsaimniekot.

5 Mērķu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:
Iepazīt un izklāstīt speciālajā literatūrā paustās atziņas par piekrastes biotopiem, to veģetāciju un fizisko vidi; Iepazīt, apkopot un izanalizēt pašvaldības institūciju pieņemtos dokumentus par piejūras biotopiem Liepājā un tās apkārtnē; Apzināt piekrastes vides problēmas; Apzināt apsaimniekošanas un attīstības iespējas piekrastes biotopos Liepājā un tās apkārtnē. Par pētījumu bāzi autors izvēlējās: Liepājas un tās tuvākās apkārtnes piekrastes biotopus; Liepājas pilsētas domes vides nodaļu; VVD Liepājas reģionālo vides pārvaldi; Liepājas jūras vides pārvaldi.

6 Kas ir biotops? Biotops – vide, kurā augiem un dzīvniekiem ir vienveidīgi dzīves apstākļi.

7 Mitrās piekrastes pļavas
Vērtīgs biotops ar haliofītiskajām sugām. Lielākais biotopa drauds: pļavu aizaugšana un apbūve. Būtu jāapsaimnieko ar pļaušanu vai ganību atjaunošanu.

8 Pelēkās kāpas Vērtīgs kāpu biotops ar zemu sīkkrūmu veģetāciju.
Biotopu apdraud nepietiekama tūrisma infrastruktūra, kāpu nomīdīšana, kā arī invazīvās sugas.

9 Kāpu erozija Apdraud priekškāpas, embronālās kāpas, kā arī pelēkās kāpas. Uz ziemeļiem no Liepājas pilsētas krastu eroziju izraisa Liepājas ostas moli.

10 Embronālās kāpas Rets un trausls biotops.
Apdraud krasta erozija, kāpu nomīdīšana.

11 Secinājumi Liepāja un Liepājas apkārtne piekrastes joslā ir bagāta ar retiem un aizsargājamajiem biotopiem, kas iekļauti arī Eiropas direktīvās. Daudzām sugām jūras krasts ir vienīgā mājvieta. Bez sauszemes biotopiem Liepājas apkārtnē sastopami arī akvakultūru veidoti biotopi, kur koncentrējas vērtīgas sārtaļģes Furicellaris lumbricalis, gliemenes M.edulis populācijas ar pateicīgām reņģu nārsta vietām. Par daudziem atsevišķiem biotopiem Liepājas piekrastē trūkst konkrētas informācijas. Daudzi biotopi ir nepietiekami ilglaicīgi un sistemātiski pētīti. Šais ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Liepājas ezers ir tikai perspektīvo Ramsāres vietu sarakstā. Netiešais biotopu drauds, kas izpaužas arī tieši, ir cilvēku dezinformētība un vienaldzība pret apkārtnes dabas bagātībām un vērtību, kas savukārt ir cēlonis no tā izrietošajām sekām.

12 Secinājumi Pētīt piekrastes biotopus ir aktuāli, jo jāapzin dabas bagātības, pirms tās degradējas vai izzūd pavisam, meklējot to saistību ar citiem biotopiem un apdraudējumu, lai piešķirtu tām aizsargājamas dabas teritorijas statusu. Cilvēka klātbūtne, viņa antropogēnā darbība un atpūta pie nepietiekami attīstītas tūrisma (ekotūrisma) infrastruktūras palielina slodzi uz dabiskajiem biotopiem, samazinot to platību un bioloģisko vērtību. Biotopi kā ekosistēmas un visas dabas komponents ir jāaizsargā, izstrādājot dabas aizsardzības plānus, tos īstenojot un biotopus saprātīgi apsaimniekojot. Gudra un saprātīga Liepājas un tās apkārtnes piekrastes biotopu apsaimniekošana spētu sniegt labumu gan pašiem biotopiem, dabai, risinot to aizsardzības problēmas, gan cilvēkam un viņa rekreācijas iespējām,attīstot ekotūrismu un tā kvalitatīvu infrastruktūru piekrastē.

13 PALDIES !


Lejuplādēt ppt "Liepājas un tās apkārtnes piekrastes biotopi"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma