Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

LOF Projektu un attīstības komisijas atskaite par periodu 03/ /2012

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "LOF Projektu un attīstības komisijas atskaite par periodu 03/ /2012"— Prezentācijas transkripts:

1 LOF Projektu un attīstības komisijas atskaite par periodu 03/2011-03/2012
LOF kongress, Ropaži Ziņo: Mārtiņš Vimba, LOF Projektu un attīstības komisijas vadītājs Tālr: E-pasts:

2 Komisijas sastāvs Mārtiņš Vimba Jānis Lazdāns Ilze Ārniece
Ivars Valtass Matīss Ratnieks Citi brīvprātīgie atbalstītāji, iesaistoties konkrētu projektu, ideju sagatavošanā un attīstībā. Īpašs paldies: Zitai Rukšānei, Mārtiņam Gaigalam, Mārtiņam Līsmanim, Gunāram Ikauniekam, Jānim Bergam, Aināram Grīnvaldam

3 Akcenti Projektu realizācijas iespēju apzināšana un ārējā finansējuma piesaistes centieni projektu veidā Darbs ar potenciālajiem un esošajiem atbalstītājiem, sponsoriem

4 Darbības virzieni ES struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējas
Valsts un pašvaldību finansējuma piesaistes iespējas Sadarbības iespēju ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām NVO apzināšana Sadarbība ar uzņēmumiem, privātā kapitāla turētājiem

5 Projekti Esošo projektu realizācija EST-LAT O Līgas projekta 2.gads 03/ /2012 Projekts tiek realizēts Dalība un dalības iespēju apzināšana jaunos projektu konkursos VIAA projektu konkurss ESF apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.kārta 04-05/2011 Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums. Konkursā atbalstīti 19 no 194 iesniegtajiem pieteikumiem. LOF projekts netika atbalstīts LSIF NVO kapacitātes stiprināšana projektu konkurss 2.kārta 05-06/2011 Apzinātas LOF iespējas, pieteikums nav sagatavots LSIF NVO kapacitātes stiprināšana projektu konkurss 3.kārta 03/2012 Turpinās LOF iespējamo aktivitāšu precizēšana, lai vērtētu pieteikuma sagatavošanas iespējas Jaunu sadarbības projektu sagatavošana LVM/Mammadaba-LOF sadarbības projekta priekšizpēte un sagatavošana 05/ /2012 Panākta vienošanās par pilotprojekta (1 gada) realizāciju no 03/ /2013

6 VIAA projekts. Mērķi un partneri
«Orientēšanās pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā» Mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanu, bērnu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrāciju izglītībā īstenojot inovatīvus un aizraujošus pasākumus - orientēšanās apmācības un nodarbības. Mērķa grupa: tiešā: 320 bērni un jaunieši ar sociālās atstumtības risku: kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm; no nabadzīgām ģimenēm; ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem. Netiešā: 4973 audzēkņi (no tiem 1403 vai 28% ir bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās) LOF klubi, treneri, klubu aktīvisti, izglītības iestādes un to pedagogi Sadarbības partneri: 32 izglītības iestādes (t.sk., 8 izglītības iestādes, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas, vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas), 1 pašvaldība un 2 organizācijas, kas darbojas sociālās atstumtības riska jauniešu atbalsta jomā.

7 VIAA projekts. Aktivitātes
Projekta materiāli tehniskās un metodiskās bāzes nodrošināšana: Orientēšanās karšu sagatavošana, drukāšana, kompasu, kontrolpunktu un atzīmēšanās kompostieru iegāde un piegāde 32 skolām Orientēšanās karšu sagatavošana, drukāšana un piegāde 2 reģionālo vasaras nometņu norises vietās Metodikas izstrāde par orientēšanās elementu un Taku-O izmantošanu, bērnu un jauniešu no sociālās atstumtības riska grupām, prasmju un iemaņu uzlabošanai Pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana: Projekta sadarbības 32 partneru pedagogu pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšana orientēšanās elementu apguvē un izmantošanā tālāko praktisko nodarbību nodrošināšanā Orientēšanās apmācību un nodarbību nodrošināšana projekta partneru skolās: Regulāru orientēšanās apmācību un nodarbību nodrošināšana pie sadarbības partneriem, paredzēts atalgojums 32 sadarbības partneru pedagogiem un nodarbību veicējiem, 13 mēnešus, 1 reizi nedēļā - orientēšanās un Taku-O apmācību un nodarbību norise (skolas telpās un tās apkārtnē), ko veic sadarbības partneru pedagogi. Projekta mērķa grupas dalībnieku prasmju un iemaņu veidošanas, motivācijas pasākumu organizēšana: Bērnu un jauniešu dalības nodrošināšana reģionālajās orientēšanās klubu nodarbībās pēcpusdienas seriālos un/vai LOF Latvijas kausa sacensībās Skolu orientēšanās dienas pie sadarbības partneriem ar Latvijas izlases pārstāvju piedalīšanos

8 VIAA projekts. Aktivitātes un plānotais finansējums
Bērnu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem dalības nodrošināšana Taku-O aktivitātēs Bērnu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem dalības nodrošināšana Latvijas mēroga Taku-O norisē Nometņu organizēšana Plānotais finansējums: Ls, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 100% apjomā

9 VIAA projekts. Rezultāts un mācības
Liels konkurss: 194 iesniegumi 19 atbalstīti projekti Cik un kas pietrūka? LOF projekts saņēma 50 punktus no 55 maksimāli iespējamiem 19 atbalstītie saņēma 55 punktus, «aiz borta» palika vairāki projekti ar 55 punktiem nepietiekama spēja pierādīt, ka LOF un sadarbības partneriem «ir izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai» Laba pieredze un novērtējums interesei: 34 partneri dažās nedēļās Klubu un skolu interese – auglīga augsne turpmākajām aktivitātēm Iestrādnes, idejas, aktivitāšu plāns un sagatavotais pieteikums izmantojams turpmākajos projektu konkursos

10 Atbalstītāju, sponsoru meklējumi
Izlašu darbam Latvijas kausa seriālam Sociālām aktivitātēm Skolu programmas aktivizēšanai

11 Sadarbības, atbalsta formas
Finansējums Praktisks atbalsts (preces, tehnoloģijas un pakalpojumi) Kompetence Kopīgi projekti

12 Citas aktivitātes Komisijas locekļu (J.Lazdāns, M.Vimba) tikšanās ar LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes Sporta apakškomisiju Komisijas locekļu (J.Lazdāns) tikšanās IZM par valsts izglītības programmas un un budžeta veidošanu Aicinājuma vēstule Izglītības ministram R.Ķīlim organizēt ministra tikšanos ar LOF pārstāvjiem fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu popularizējošu aktivitāšu reālai ieviešanai un nodrošināšanai izglītības programmās. Panākts Eiropas Parlamenta biroja atbalsts orientēšanās dienai Saulkrastos Uzsākta iniciatīva OS veterānu atbalsta iespējamai saņemšanai no Olimpiešu sociālā fonda

13 Komisijas centieni LOF stratēģisko mērķu kontekstā
LOF stratēģiskie mērķi mērķtiecīgi palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Latvijas sabiedrībā, orientēšanās pasākumu un sacensību dalībnieku, īpaši bērnu un jauniešu, skaitu būt aktīvam Latvijas sabiedrības loceklim veselīga un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanā, būt iniciatoram un atbildēt par atbilstošām sabiedriskām akcijām. Orientēšanās sporta vidi Latvijas sabiedrībai veidot atvērtu, saprotamu, pieejamu un pat nepieciešamu veicināt orientēšanās sporta klubu nostiprināšanos un attīstību nodrošināt savu interešu tiešu pārstāvniecību IOF un kļūt par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas līderi orientēšanās sporta sadarbībā cienīt orientēšanās sporta vēsturi un tradīcijas un atbildēt par to saglabāšanu un attīstību nākotnei

14 Komisijas darbs pie LOF taktiskajiem uzdevumiem
Noteikt LOF iespējamo prioritāro projektu sarakstu Veidot aktīvāku sadarbību Latvijas, Lietuvas, Igaunijas starpā Izdot jaunus metodiskos materiālus par orientēšanās sportu Veidot sadarbības modeļus ar sabiedrības popularitāti ieguvušiem sporta veidiem, kas ir tiešie konkurenti par OS dalībniekiem un iespēja jaunu OS piekritēju piesaistei (MTB, skriešana u.c.) Izstrādāt LOF vadlīnijas / rekomendācijas klubu attīstībai Sniegt piedāvājumu metodiskai klubu – LOF biedru – attīstības veicināšanai (administratīvā vadība, grāmatvedība, publicitāte, finansējuma piesaiste, karšu zīmēšana, sacensību organizācija, tehnoloģijas u.c.) Noskaidrot konkurentus un iespējamos sabiedrotos, definēt interešu grupas Veikt pētījumu par orientieristu skaita izmaiņām pa vecuma/ dzimuma/ kvalitātes/ teritorijas/ OS paveidu segmentiem Attīstīt paveidus, kuros iespējami komerciāli projekti Veicināt klubu atpazīstamību, popularizēt un uzteikt labos piemērus, veidot reģionālo informācijas apmaiņu, sadarbību Noteikt jautājumus, kuros LOF vai to komisijām ir regulēšanas tiesības (karšu zīmēšana, sacensību rīkošanas teritorijas, sacensību kalendārs, inspektoru institūcija, ODB u.c.) un kur nepieciešamas LOF rekomendācijas (sacensību organizēšanas pamatprincipi, kvalitātes prasības, tiesnešu kvalifikācija u.c.) Izveidot LOF sacensību, sacensību seriāla modeli, kas rosinātu klubos interesi rīkot augstas kvalitātes sacensības

15 Izaicinājumi Projektu programmām noteiktas prasības
Milzīgs ieguldāmais darbs iespēju izpētē, ideju pielāgošanā konkrētajai programmai Reakcijas laiks Resursu trūkums un ļoti ierobežota kapacitāte Projektos jāsola un jādara vairāk, nekā jau darām Finansējumu nevar piesaistīt tikai par to, ka esam Sadarbības starp klubiem, sektoriem sociālajām grupām veicināšana Nav projektu programmas «Orientēšanās atbalstam»

16 2012.g. plānotās aktivitātes
LVM/Mammadaba-LOF sadarbības projekts LSIF NVO kapacitātes projekts Projektu konkursi (sekojot iespējām) Darbs ar atbalstītājiem Uzsākto aktivitāšu turpinājums EST-LAT O Līgas nākotnes modeļa izstrāde

17 LOF stiprās puses projektu finansējuma piesaistē
Mēs esam daudz un visā Latvijā Attīstīts klubu, NVO tīkls Līdzīgas NVO Ziemeļvalstīs un citur Eiropā Potenciāls OS aktivitāšu integrācijai izglītības sistēmā Veselīga un dabai draudzīga dzīvesveida birka Esam pārstāvēti gan nacionālajā, gan reģionālajā un vietējā līmenī Pārstāvēts plašs sociālo slāņu spektrs Visi vecumi un dzimumu līdztiesība Klubu seriālu un LK seriāla dimensija

18 Tendences Eiropā sporta finansēšanas jomā
Avots: Financing of Sport in the EU, James MacDougall, Head of Policy, Sport and Recreation Alliance

19 Tendences Eiropā sporta finansēšanas jomā
Avots: Financing of Sport in the EU, James MacDougall, Head of Policy, Sport and Recreation Alliance

20 Komisijas aicinājums Līdz ar komisijas locekļu ļoti ierobežotajiem resursiem - deleģēt idejām, prasmēm, spējām un galvenais (!) brīvā laika iespējām bagātus pārstāvjus aktīvai darbībai LOF projektu un attīstības komisijā


Lejuplādēt ppt "LOF Projektu un attīstības komisijas atskaite par periodu 03/ /2012"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma