Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Mērķis Apgūt un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba izstrādes pamatiemaņas.

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Mērķis Apgūt un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba izstrādes pamatiemaņas."— Prezentācijas transkripts:

1 Mērķis Apgūt un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba izstrādes pamatiemaņas

2 Dalībnieki- Talsu 2.vidusskolas 11. un12.klašu skolēni
Norises gaita: 11.klasē skolēni izstrādā mazo ZPD līdz 10 lappušu apjomā, ievērojot darba veidošanas pamatstruktūru. Darba prezentācija notiek klašu audzinātāju stundās. Prezentācijas ilgums 2-3 minūtes. Vērtējums: ZPD pamati – ieskaitīts/neieskaitīts.

3 Dalībnieki- Talsu 2.vidusskolas 11. un12.klašu skolēni
Norises gaita: 12.klasē turpina jau iesākto darbu, papildina līdz nepieciešamajam apjomam. Darbu prezentē POWER POINT programmā skolas ZPD konferencē pa sekcijām novembra beigās. Prezentācijas ilgums līdz 5 minūtēm. ZPD darbus vērtē 10 ballu sistēmā pēc atbilstošiem kritērijiem. Labākie darbi tiek virzīti uz novada skolēnu ZPD lasījumiem.

4 ZPD 11.klasē vērtē: ZPD pamati: Titullapa Ievads: tēmas izvēle un aktualitātes pamatojums; mērķu un uzdevumu skaidrība Teorija 8-9 lappuses Izmatoto informācijas avotu saraksts – vismaz 4-5 nosaukumi

5 ZPD 12.klasē vērtē (1): ZPD vērtē pēc skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem bioloģijas, ķīmijas, fizikas, astronomijas, inženierzinātnes, vides zinātnes, ģeogrāfijas un zemes zinātnes sekcijās: Noformējums: Titullapa ABSTRAKTS (latviešu valodā) un ABSTRACT(svešvalodā) SAĪSINĀJUMI (ja darbā nepieciešami) SATURS IEVADS (bez īpaša nosaukuma un bez kārtas numura) LITERATŪRAS APSKATS (ar šādu nosaukumu un ar kārtas numuru 1.) MATERIĀLI UN METODES (ar šādu nosaukumu un ar kārtas numuru 2.) Apakšnodaļa MATERIĀLI ar kārtas numuru 2.1. Apakšnodaļa METODES ar kārtas numuru 2.2. REZULTĀTI UN TO ANALĪZE (ar šādu nosaukumu un ar kārtas numuru 3.) SECINĀJUMI (ar šādu nosaukumu un ar kārtas numuru 4.) LITERATŪRAS SARAKSTS (ar šādu nosaukumu un ar kārtas numuru 5.) PIELIKUMI (ja tādi nepieciešami)

6 ZPD 12.klasē vērtē (1): ZPD vērtē pēc Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem pārējās sekcijās: Noformējums: Titullapa Anotācija latviešu valodā un svešvalodā Saturs Ievads Pētījuma nodaļas un apakšnodaļas (literatūras analīze, autora darbības apraksts, viedokļi, iegūtie rezultāti) Secinājumi Izmantoto informācijas avotu saraksts Pielikumi

7 ZPD 12.klasē vērtē (2): ZPD vērtē pēc Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem: Vizuālais noformējums: iestiprinājums vākos; A4 formāts, burtu izmērs 12, intervāls 1,5; attālumi no lapas malām: no kreisās 3 cm, no labās 1 cm, no augšas un apakšas 2 cm; teksta struktūras (virsraksti, apakšvirsraksti – burtu lielums attiecīgi 16 un 14) noformējums; ilustrāciju, pielikumu pārskatāmība.

8 ZPD 12.klasē vērtē (3): ZPD vērtē pēc Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem: Darba valoda: ortogrāfija, interpunkcija; zinātniskajam darbam atbilstošs valodas stils, terminu lietojums.

9 ZPD 12.klasē vērtē (4): ZPD vērtē pēc Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem: Darba saturs: precīzi formulēts gan mērķis, gan uzdevumi (nepieciešamības gadījumā– hipotēze); autors orientējas izmantotajā literatūrā, prot analizēt, secināt, salīdzināt, vispārināt; atsauces uz izmantoto literatūru precīzas, korektas, nav pārmērīgs to lietojums; aktualitāte, novitāte, oriģinalitāte, atbilstoša pētījuma metodika, patstāvīgums, pētījuma teorētiskā vai praktiskā izmatojuma iespējas; secinājumi – loģiski strukturēts darba rezultātu apkopojums un novērtējums.

10 ZPD 12.klasē vērtē (5): ZPD vērtē pēc Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kritērijiem: Uzstāšanās: tematam atbilstoša uzstāšanās, akcentējot mērķi, uzdevumus, to īstenošanu, kā arī galvenos patstāvīgi izdarītos secinājumus; iekļaušanās laika limitā 7-10 minūtes (ieskaitot komisijas jautājumus); laba literārā valoda, pārliecinoša uzstāšanās, atbilstoša stāja un uzvedība; vizuālais materiāls pārdomāts, atbilst uzstāšanas būtībai, ir uztverams telpā; atbildot uz komisijas jautājumiem – uztver jautājuma būtību, prot loģiski atbildēt, parāda orientēšanos tēmā un problēmjautājumos.

11 Par veikto darbu skolēnu ZPD izstrādē
Tiek likti vērtējumi: 11.klasē liecībā gada beigās – i/ni; 12.klases beigšanas atestāta pielikumā - sekmju izrakstā – vērtējums ballēs, minot sekciju.

12 ZPD sekcijas Humanitāro zinātņu bloks: latviešu valodniecība;
latviešu literatūras zinātne un vēsture; cittautu valodniecība (angļu, vācu, franču, krievu) un ārzemju literatūras zinātne un vēsture; mākslas zinātne (glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija); kulturoloģija; psiholoģija; pedagoģija.

13 ZPD sekcijas sociālo zinātņu bloks: socioloģija; ekonomika;
politoloģija; vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums); filozofija; tieslietas;

14 ZPD sekcijas dabaszinātņu bloks: matemātika; fizika; ķīmija;
bioloģija; zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija); informātika; astronomija; veselības zinātne; vides zinātne.

15 Darba apjoms Darba pamatteksts:
humanitāro un sociālo zinātņu blokos: ne garāks par 30 lappusēm (A4 formāts); dabaszinātņu blokā: ne garāks par 20 lappusēm (A4 formāts). Zinātniski pētnieciskais darbs rakstāms latviešu valodā. Lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos. Pielikums – ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lappušu skaita.

16 Mājas lapā: www.visc.gov.lv
Papildus informācija Mājas lapā: Vispārējā izglītība Skolēnu pētnieciskā darbība Brošūra - Rudīte Hahele “Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība” 2011.


Lejuplādēt ppt "Mērķis Apgūt un attīstīt zinātniski pētnieciskā darba izstrādes pamatiemaņas."

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma