Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

JURIDISKAS PROBLĒMAS NMPD DARBĀ UN TO RISINĀJUMI

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "JURIDISKAS PROBLĒMAS NMPD DARBĀ UN TO RISINĀJUMI"— Prezentācijas transkripts:

1 JURIDISKAS PROBLĒMAS NMPD DARBĀ UN TO RISINĀJUMI
Zvērināts advokāts RONALDS ROŽKALNS, Mg.iur., MD Rīgā,

2 Lekcijas plāns Ārsta un pacienta tiesisko attiecību vispārīgs raksturojums. Pacienta informēšana. Informētā (apzinātā) piekrišana. Piespiedu ārstniecības aspekti. Kad ārsts var atteikties pacientam sniegt medicīnisko palīdzību? Pacienta atteikšanās no ārstniecības. Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās. Ārstniecība bez pacienta piekrišanas. Nepilngadīgu pacientu piekrišana ārstniecībai. Konfidencialitāte medicīnā. Informācijas par pacientu izpaušana. Privātums medicīnā.

3 Pacientu tiesības Ārsta un pacienta tiesisko attiecību aktualitāte.
Pacientu tiesību izcelsme, mērķis un jēga. Personas autonomija s. pašnoteikšanās.

4 Pacientu tiesības APZINĀTA PIEKRIŠANA KONFIDEN- CIALITĀTE INFORMĒŠANA

5 Informētā piekrišana “Uz slimnīcu nebraukšu!” pacients Jānis Bērziņš

6 Informētā piekrišana Pacientu tiesību likuma 6.panta pirmā daļa: ārstniecība ir pieļaujama, ja pacients devis tai informēto piekrišanu. Piekrišana ≠ informētā (apzinātā) piekrišana.

7 Pacienta informēšana PTL 1.panta otrās daļas 2.punkts, 4.pants: Pacients pirms ārstniecības jāinformē par: ārstniecības mērķi, risku, sekām un izmantojamām metodēm; slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, slimības radītajiem funkcionēšanas ierobežojumiem, profilakses iespējām, piedāvājums atbildēt uz pacientam neskaidrajiem jautājumiem, ārstniecības izdevumu segšanas kārtību, ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, amatu, specialitāti un kvalifikāciju, Pēc ārstniecības: nformāciju par ārstniecības rezultātiem. kā arī rekomendācijas.

8 Pacienta informēšana Prasības informācijai:
skaidra, saprotama, patiesa, objektīva, mutiski / rakstiski, informācijas apjoms, tiesības atteikties no informācijas. Ārsta tiesības nesniegt informāciju.

9 Apzinātā piekrišana Prasības apzinātai piekrišanai:
brīvi izteikta, savlaicīga, mutiska / rakstiska / žesti mērķa ievērošana. Piespiedu ārstniecība?

10 Kad ārsts var atteikties pacientam sniegt medicīnisko palīdzību?
pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību - ja apdraudēta ārstniecības personas pašas dzīvību, kā arī tad, ja tā to nespēj veselības stāvokļa dēļ (Ārstniecības likuma 47.pants); kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu (Ārstniecības likuma 42.pants); pacientam nav attiecīgā ārsta nosūtījuma un ja pacients nevēlas saņemt maksas pakalpojumu( PTL 15.panta piektā daļa); grūtniecības pārtraukšana, ja tai nav medicīnisku iemeslu (Ārstniecības likuma 40.pants).

11 Atteikšanās no ārstniecības
Pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas, no ārstniecībā izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības kopumā, vai atteikties no ārstniecības tās laikā (PTL 6.panta ceturtā daļa). Pacienta informēšana par sekām, ko var radīt atteikšanās no ārstniecības (PTL 6.panta piektā daļa). Ja pacients atsakās rakstveidā apliecināt atteikšanos, ārstējošais ārsts pieaicina divus pilngadīgus un rīcībspējīgus lieciniekus, kuri ar savu parakstu apliecina, ka pacients ir pilnībā vai daļēji atteicies no ārstniecības (PTL 6.panta sestādaļa).

12 Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās
Pacients sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespēj pieņemt lēmumu par ārstniecību: tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu ir pacienta laulātajam, bet, ja tāda nav, — pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem. (PTL 7.panta pirmā daļa).

13 Ārstniecība bez pacienta piekrišanas
PTL 7.panta astotā daļa: vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību; nav iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu; neatliekami ārstniecības pasākumi (pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība). tūlītējs ieguvums pacientam.

14 Nepilngadīgu pacientu piekrišana ārstniecībai
PTL 13.pants : līdz 14 gadu vecumam - likumiskā pārstāvja piekrišana. Nepilngadīga pacienta tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā; no 14 gadu vecuma - nepilngadīga pacienta piekrišana, izņemot kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt viņa piekrišanu ārstniecībai; ja 14 gadu vecumu sasniedzis nepilngadīgs pacients atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā pacienta likumiskais pārstāvis ??? Civillikuma 177.pants (likumiskie pārstāvji lemj par nepilngadīgā ārstniecību visos gadījumos līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) ??? Nepilngadīga pacienta viedoklis kā pieaugoši noteicošs apstāklis ir jāņem vērā atbilstoši viņa vecumam un brieduma pakāpei (Biomedicīnas konvencijas 6.panta otrā daļa, Konvencijas par bērna tiesībām 12.panta pirmo daļa)

15 Nepilngadīgu pacientu piekrišana ārstniecībai
Vecāku loma gadīga pacienta ārstniecībā. Kāpēc 14 gadu vecums? Citu personu tiesības lemt par nepilngadīgiem pacientiem. Nepilngadīga pacienta reproduktīvās tiesības. Ārstniecība nepilngadīgam pacientam atrodoties kritiskā stāvoklī

16 Konfidencialitāte medicīnā
Informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem (PTL 10.panta pirmā daļa). Konfidencialitātes mērķis.

17 Konfidencialitāte medicīnā
“Kā portālam «Apollo» pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji, viens no cietušajiem vīriešiem ir smagā stāvoklī un bezsamaņā. Vīrietis negadījumā guvis politraumu, roku lūzumus, galvas traumu, krūškurvja traumu un, iespējams, atslēgas kaula lūzumu. Otrs avārijā cietušais automašīnas pasažieris ir vidēji smagā stāvoklī, guvis galvas, vēdera un iegurņa traumas.” (

18 Informācijas par pacientu izpaušana
PTL 10.panta piektā daļa: pēc rakstveida pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļaujas saņemšanas informāciju par pacientu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz šādām personām un institūcijām: 1) ārstniecības iestādēm — ārstniecības mērķu sasniegšanai; 2) Datu valsts inspekcijai — nolūkā pārbaudīt personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām; 3) Valsts darba inspekcijai — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei; 4) Veselības inspekcijai — veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontrolei; 5) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai — invaliditātes ekspertīzes veikšanai; 6) tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai, Valsts probācijas dienestam, tiesībsargam, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas iestādei — likumā noteikto funkciju veikšanai; 7) Slimību profilakses un kontroles centram — sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanai un analizēšanai; 8) Nacionālajam veselības dienestam — veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai; 9) Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām — rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokļa izvērtēšanai; 10) biedrībai “Latvijas Transportlīdzekļu birojs”, apdrošināšanas sabiedrībām, kuras veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, — ceļu satiksmes negadījumā cietušai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai; 11) Tieslietu ministrijai — lai nodrošinātu Latvijā piespriesta brīvības atņemšanas soda izpildīšanas lūguma nosūtīšanu ārvalstij.

19 Informācijas par pacientu izpaušana
PTL 10.panta otrā daļa: informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai: ar viņa rakstveida piekrišanu - to, vai informācija ir vai nav konfidenciāla, nosaka iepriekš pieminētā informētā piekrišana. gadījumos, kas noteikti PTL. Mirušu pacientu datu aizsardzīb (PTL 10.panta ceturtā daļa). Nepilngadīgu pacientu datu aizsardzība (PTL 10.panta sestā daļa). Pacienta medicīnisko dokumentu aizsardzība (PTL 9.pants).

20 Privātums medicīnā Citu personu klātbūtne ārstniecības laikā (PTL 5.panta septītā daļa). Pacienta sensitīvo datu apspriešana. Pacienta tiesības uz noteiktu telpu, tiesības pabūt vienatnē, tiesības uz higiēnu u.c..

21 PALDIES PAR UZMANĪBU! Zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns
E-pasts: T


Lejuplādēt ppt "JURIDISKAS PROBLĒMAS NMPD DARBĀ UN TO RISINĀJUMI"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma