Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Notiek prezentācijas ielādēšana. Lūdzu uzgaidiet

Liesma Āboliņa, Ventspils, gada 30.oktobris

Līdzīgas prezentācijas


Prezentācija par tēmu: "Liesma Āboliņa, Ventspils, gada 30.oktobris"— Prezentācijas transkripts:

1 Liesma Āboliņa, Ventspils, 2012. gada 30.oktobris
Mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu, paņēmienu un mācību līdzekļu izmantošana vides izglītības nodarbībās Liesma Āboliņa, Ventspils, gada 30.oktobris

2 Vides izglītības sastāvdaļas
par vidi Izglītība vidē KO? KĀ? Izglītība videi KĀPĒC?

3 Sociālās zinības Dabaszinātnes Latviešu valoda Vides izglītība Civilzinības Vēsture Svešvaloda Vizuālā māksla Mūzika Ētika Sports Mājturība un tehnoloģijas

4 Dabaszinības Mācību priekšmeta standarts 1.- 6.klasei
I. Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi 1. Mācību priekšmeta "Dabaszinības" mērķis ir radīt un pilnveidot izglītojamā interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi pret vides un veselības saglabāšanu un uzlabošanu. 2. Mācību priekšmeta "Dabaszinības" uzdevums ir radīt izglītojamam iespēju: 2.1. apgūt pētniecības darba pamatus dabaszinībās; 2.2. izzināt dabas sistēmas un procesus, mācoties izprast dabas daudzveidību un vienotību; 2.3. izprast dabaszinātņu sasniegumu nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē un apzināties vides un veselības saudzēšanas nepieciešamību, gūstot praktisku pieredzi vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā.

5 Dabaszinības Mācību priekšmeta standarts 1.- 6.klasei
Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 6.klasi 12. Cilvēka un vides mijiedarbība: 12.4. izprot atkritumu savākšanas un pārstrādes nozīmi, kā arī piedalās atkritumu savākšanā un šķirošanā; 12.5. izprot tīra gaisa un tīra ūdens nozīmi; 12.6. izprot dabas resursu un enerģijas taupīšanas nepieciešamību un savā praktiskajā darbībā tos taupīgi izmanto; 12.7. zina apkārtējās vides piesārņojuma veidus un piesārņojuma izraisītājus; 12.8. zina tuvākās apkārtnes aizsargājamos dabas objektus; 12.9. ir labvēlīga attieksme pret apkārtējo vidi un dabas skaistumu

6 Sociālās zinības Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 9.klasi 14.3. spēj izvērtēt savu rīcību, izmantojot ētisku argumentāciju, ja nepieciešams, atzīt savas kļūdas un aizspriedumus un mainīties; zina un praksē izmanto pilsoniskās līdzdalības iespējas skolas, pašvaldības un valsts mēroga norisēs; 15.2. pauž savu viedokli vai piedāvā problēmas risinājumu un uzklausa citu viedokli kopīgo mācību un sociālo mērķu sasniegšanai; 15.8. sadarbojas ar citiem, piedaloties vietējai sabiedrībai nozīmīgos projektos; 15.9. uzņemas atbildību par savu ieguldījumu kopīgo mācību mērķu sasniegšanai;

7 Mājturība un tehnoloģijas
Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 9.klasi 18.7. prot ekonomiski lietot, taupīt mājsaimniecībā izmantojamos resursus (laiku, elektroenerģiju, kurināmo, cilvēka enerģiju, finanses); 18.8. prot raksturot ekoloģisku saimniekošanu, sadzīves atkritumu pārstrādes iespējas savā mājā, pilsētā, reģionā; izvērtē nepārdomātas sadzīves ķīmisko līdzekļu lietošanas sekas;

8 Ētika 7.9. mācās izprast saistību starp rīcību un tās sekām;
Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, beidzot 9.klasi 7.9. mācās izprast saistību starp rīcību un tās sekām; 7.10. prot raksturot atbildīgu/bezatbildīgu rīcību; 7.11. mācās pamatot savu izvēli un uzņemties atbildību; 8.2. mācās cienīt cilvēku, dzīvo radību, vidi;

9

10 Interaktīvās metodes:
Mācību procesā nodrošina skolotāja un skolēnu pozitīvu sadarbību zināšanu un prasmju apguvei Mācīšanās notiek darbībā Skolēniem ir iespēja izmantot savu pieredzi Tiek veicināta skolēnu patstāvīgā darbība

11 Interaktīvās metodes:
Darbība Sadarbība

12 Interaktīvās metodes:
Skolotājs Skolēns Skolēns Skolēns

13 Sadarbība METODES Pētījums Laboratorijas darbs Demonstrēšana
Projektu darbs Sadarbība Vizualizēšana Pētnieciskais laboratorijas darbs Pētījums Diskusija Strukturēti rakstu darbi Uzdevumu risināšana un veidošana Dialogs Prāta vētra Darbs ar tekstu Spēles Problēmu risināšana Situāciju analīze Lomu spēle Lekcija Seminārs Mācību ekskursija Mācību stunda Āra nodarbība

14 Metožu izvēle (Maslo,1998) Sākumskolā
Rada tādu vidi, kurā bērni jūtas labi. Veicina skolēnu garīgo piepūli. Veicina skolēnu mācīšanās prieku. Palīdz bērnam mācīties, izmantot visas maņas. Dod iespēju skolēniem darboties un sadarboties un rada iespējas individualizācijai. Veicina patstāvīgu mācīšanos. Aptver visas iespējamās darba formas – frontālo, individuālo un grupu darbu.

15 Metožu izvēle (Maslo,1998) Pamatskolā
Ļauj ievērot pusaudžu vajadzības pēc metožu daudzveidības un rada tādu vidi, kas stimulē pusaudžu izziņas aktivitāti, veicina izziņas interesi. Māca mācīties, izmantojot un attīstot prāta, jūtu un gribas spējas, kā arī mācīšanās pieredzi. Veicina informācijas uztveri un noturību. Veicina skolēnu mācību darbības pieredzi dažādās sociālajās formās. Sekmē skolēnu sadarbības pieredzi.

16 Metožu izvēle (Maslo,1998) Vidusskolā
Palīdz radīt tādu vidi, kas veicina jauniešu garīgo aktivitāti. Apmierina skolēnu izziņas interesi un dod iespēju pašrealizācijai mācībās. Veicina patstāvību un atbildīgu mācīšanos, izmantojot savas prāta, jūtu un gribas spējas un prasmes, kā arī savu mācīšanās un sociālkulturālo kompetenci un pieredzi. Dod iespējas izmantot zināšanas, iemaņas un prasmes komunikācijā.

17 Mācību stunda Stundas mērķis Skolēnam sasniedzamie rezultāti
Mācību līdzekļi Mācību metodes, mācību organizācijas formas Stundas posmi: Ierosināšanas fāze Apjēgšanas fāze Lietošanas fāze, refleksija Vērtēšana


Lejuplādēt ppt "Liesma Āboliņa, Ventspils, gada 30.oktobris"

Līdzīgas prezentācijas


Google reklāma